×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr hab. med. Andrzej Prystupa

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
1.Amyloidoza jako przyczyna uogólnionych obrzęków - opis przypadku. (Amyloidosis as cause of generalized oedema - case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, MARIA KAZUBEK, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2008 t. 14 nr 3, s. 336-341, bibliogr. sum. rez.

2.Amyloidoza jako przyczyna uogólnionych obrzęków - opis przypadku. (Amyloidosis as cause of generalized oedema - case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, MARIA KAZUBEK, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 336-341, bibliogr.

3.Anxiety intensity and management of disease-related stress in patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease. (Poziom nasilenia lęku i style radzenia sobie z lękiem u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.) [AUT.] ANNA KŁOCZKOWSKA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MARCIN TROJNAR, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, KRZYSZTOF ŻAK, MAREK DERKACZ, ANDRZEJ PRYSTUPA. W: Wellness and support in good health and sickness. Pr. zbior. pod red. Henryka Wiktora, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 93-103, bibliogr. streszcz.

4.An assessment of the influence of selected drugs on the process of defecation in patients with diabetes type 2 and arterial hypertension.. (Ocena wpływu wybranych leków na proces defekacji u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. Henryka Wiktora, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 319-327, bibliogr. streszcz.

5.Arrhythmia and heart rate variability in patients with scleroderma. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, DOROTA CZELEJ, ANNA TORUŃ-JURKOWSKA, JERZY MOSIEWICZ, GRAŻYNA CHODOROWSKA, DOROTA KRASOWSKA. W: Environment and human health. Pod. red. Andrzeja Borzęckiego, Lublin 2009, WSCHÓD Agencja Usługowa, s. 279-286, bibliogr.

6.Arterial hypertension as cardiovascular risk factor in correlation with other risk factors. [AUT.] E[LŻBIETA] KOZAK-SZKOPEK, J[ERZY] BARANIAK, J[OLANTA] MIECZKOWSKA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 2, s. 359-363, bibliogr.

7.Association of glycoprotein IIb/IIIa gene polymorphism with myocardial infarction in young patients and smoking habits. [AUT.] J[ACEK] SOBSTYL, G[RZEGORZ] DZIDA, M. SWACHA, M[AŁGORZATA] SOBSTYL, A[NDRZEJ] BIŁAN, A[GNIESZKA] WITCZAK, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, M. ZAJDEL-PAŚNICZEK. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2], Lublin 2007, Akad. Med., s. 546-548, bibliogr.

8.Atrial fibrillation and its association with type 2 diabetes. (Migotanie przedsionków i jego związek z cukrzycą typu 2.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY ŁOPATYŃSKI, JOLANTA MIECZKOWSKA. Ann. UMCS Sect. D 2008 vol. 63 nr 2, s. 53-57, bibliogr. poz. 21, streszcz.

9.Atrial fibrillation predispose factors in patients hospitalized in Internal Medicine Department. [AUT.] A[NDRZEJ] PRYSTUPA, J[ACEK] SOBSTYL, G[RZEGORZ] DZIDA, A[GNIESZKA] WITCZAK, M[AŁGORZATA] SOBSTYL, M[ARCIN] TROJNAR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 3], Lublin 2007, Akad. Med., s. 1020-1022, bibliogr.

10.Bakteryjne zapalenie wsierdzia w przebiegu stwardnienia rozsianego - opis przypadku. (Infective endocarditis in patient with multiple sclerosis.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ. Wiad. Lek. 2003 t. 56 nr 11/12, s. 591-593, bibliogr. sum.

11.Biochemia. [AUT.] JOLANTA MIECZKOWSKA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH BARUD, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, ANDRZEJ PRYSTUPA, JACEK SOBSTYL, JOANNA TKACZUK-WŁACH, MAŁGORZATA SOBSTYL, KINGA MALEC, GRZEGORZ JAKIEL. W: Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia [T. 1]. Red. nauk. Izabella Jackowska, Maria Iskra, Andrzej Borzęcki, Krzysztof Sztanke, Lublin 2008, Kat. i Zakł. Hig. Uniw. Med. w Lublinie, s. 65-81, bibliogr.

12.Bleeding from upper part of gastrointestinal system. (Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.) [AUT.] AGNIESZKA MIKUŁA-MAZURKIEWICZ, MARIUSZ GONIEWICZ, ANDRZEJ PRYSTUPA, ADAM NOGALSKI, BEATA CHILIMONIUK, WITOLD PAWŁOWSKI. W: Wellness and prosperity in sickness and disability. Pod red. Mirosława Jarosza, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 187-194, bibliogr. streszcz.

13.Chronic subdural haematoma in patient with arterial hypertension and Alzheimer disease [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, EWA KURYS-DENIS, TOMASZ ŁOPATYŃSKI, JERZY BARANIAK, WITOLD KRUPSKI, ADAM NOGALSKI, JERZY MOSIEWICZ. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2009 vol. 3 nr 2, [b.pag.]

14.Ciężka hiperkaliemia jatrogenna w przebiegu politerapii niewydolności serca – opis przypadku. (Severe iatrogenic hyperkaliemia in the course of congestive heart failure polytherapy – a case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ BIŁAN, MICHAŁ MISZCZAK, JACEK SOBSTYL, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 4, s. 577-584, bibliigr. sum. res.

15.Cutaneous and subcutaneous abdominal necrosis in a morbidly obese patient - a case report. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, PATRYCJA LACHOWSKA-KOTOWSKA, ANDRZEJ DYBAŁA, JAKUB CHODOROWSKI, DOROTA KRASOWSKA, JERZY MOSIEWICZ. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2009 vol. 3 nr 1, s. 67-69, bibliogr.

16.Cutaneous blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm associated with anaemia and thrombocytopaenia. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, DOROTA WOJNOWSKA, DANUTA SKOMRA, MARIA BOROWIEC, ANDRZEJ PUŹNIAK, PATRYCJA LACHOWSKA-KOTOWSKA, CHAGIN OZANKAYA, ANISA MAYAR, JERZY MOSIEWICZ, GRAŻYNA CHODOROWSKA. Acta Derm. Venereol. 2009 vol. 89 nr 6, s. 646-648, bibliogr.

17.Czynniki genetyczne w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. (Genetic factors in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, PIOTR TUTKA. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 t. 114 nr 4, s. 1025-1029, bibliogr. sum.

18.Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń oddychania w czasie snu oraz opcje terapeutyczne u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. (Risk factors for developing sleep disordered breathing and treatment options in patients with obstructive sleep apnea syndrome.) [AUT.] ANDRZEJ DYBAŁA, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, JERZY MOSIEWICZ, KRZYSZTOF ŻAK, ANDRZEJ PRYSTUPA. Ann. UMCS Sect. D 2007 vol. 62 suppl. 18 nr 2, s. 125-127, bibliogr. sum.

19.Czynnik genetyczny w patogenezie migotania przedsionków. (Genetic factors in the pathogenesis of atrial fibrillation.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, GRZEGORZ DZIDA, JERZY MOSIEWICZ. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 nr 1, s. 885-889, bibliogr.

20.Depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.) [AUT.] JOANNA RODZEŃ, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MAREK DERKACZ, KRZYSZTOF ŻAK, MARCIN TROJNAR. W: Impact of a healthy and unhealthy lifstyle on wellness. Pr. zbior. pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 347-352, bibliogr. streszcz.

21.Dermatology Life Quality Index in the assessment of quality of life in psoriasis. [AUT.] A. BRONIKOWSKA-KOLASA, D[OROTA] WOJNOWSKA, G[RAŻYNA] CHODOROWSKA, A. BORZĘCKI, I[WONA] BOJAR, L. WDOWIAK, J[OANNA] BARTOSIŃSKA, M[AŁGORZATA] DĄBROWSKA-CZŁONKA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 1, s. 73-75, bibliogr.

22.Diabetes of type 1 and 2 as the reason for hospitalization in the Department of Internal Medicine in the year 2004. (Cukrzyca typu 1 i 2 jako przyczyna hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych.) [AUT.] JOLANTA MIECZKOWSKA, JERZY ŁOPATYŃSKI, ANDRZEJ PRYSTUPA. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 nr 1, s. 403-408, bibliogr. streszcz.

23.Diagnostyka choroby wieńcowej w praktyce lekarza rodzinnego. (Diagnosing coronary heart disease from a general practitioner's perspective.) [AUT.] MARCIN TROJNAR, ANDRZEJ PRYSTUPA. Terapia 2005 R. 13 nr 1, s. 8-12, bibliogr. sum.

24.Diagnostyka i leczenie pacjenta z przewlekłą biegunką w gabinecie lekarza rodzinnego. (Diagnostics and treatment of a patient with chronic diarhhea in the practice of a family physician.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, DOMINIKA SKOMOROWSKA, JANUSZ SCHABOWSKI, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2010 t. 16 nr 1, s. 45-53, bibliogr. sum. res.

25.Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych na podstawie opisu przypadku. (Diagnosis of lymphadenopathy based on a case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, BOGUSŁAW MAKARUK, MICHAŁ MISZCZAK, MARIUSZ JOJCZUK, EWA KURYS-DENIS, BARBARA JODŁOWSKA-JĘDRYCH, WITOLD KRUPSKI, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2010 t. 16 nr 1, s. 54-62, bibliogr. sum. res.

26.Do young people from Poland and the United States of America face an equal risk of developing type 2 diabetes? A comparison of the risk factors for developing the disease by students of the Polish and English Divisions of the Medical University of Lublin. (Czy młodzi ludzie pochodzący z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej są w takim samym stopniu zagrożeni rozwojem cukrzycy typu 2? Porównanie czynników ryzyka wystąpienia choroby u studentów wydziału polskojęzycznego oraz anglojęzycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, KRZYSZTOF GODOWSKI, KAROL ZARZYCKI, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ. W: Cultural behaviors conditioning wellness. Pod red. Andrzeja Wolskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 61-70, bibliogr. streszcz.

27.Endoscopical findings and histopathological changes in patients with psoriaris. [AUT.] G[RAŻYNA] CHODOROWSKA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, M[AŁGORZATA] DĄBROWSKA-CZŁONKA, J[OANNA] BARTOSIŃSKA, I[WONA] JAZIENICKA, M[ARIA] JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, A. BRONIKOWSKA-KOLASA, J[ERZY] BARANIAK. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 3], Lublin 2007, Akad. Med., s. 815-817, bibliogr.

28.Erythema nodosum associated with Yersinia enterocolitica infection - case report. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, MICHAŁ MISZCZAK, MAGDALENA BARYŁA, JOANNA PUCUŁA, IWONA JAZIENICKA, JERZY MOSIEWICZ. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2009 vol. 3 nr 2, s. 116-118, bibliogr.

29.Evaluation of antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii in patients hospitalized in the Department of Internal Diseases in Lublin. (Ocena oporności Acinetobacter baumannii na antybiotyki wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych w Lublinie.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, ANNA OCHAL, AGNIESZKA KOWAL, ANNA MALM, JERZY MOSIEWICZ. Ann. UMCS Sect. D 2009 vol. 64 nr 1, s. 47-52, bibliogr. streszcz.

30.Foot metastasis as a first clinical manifestation of rectal carcinoma. [AUT.] JERZY BARANIAK, WITOLD KRUPSKI, JACEK SOMPOR, ANDRZEJ PRYSTUPA. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2008 vol. 2 nr 2, s. 160-162, bibliogr. poz. 24.

31.Guz śledziony jako pierwszy objaw chłoniaka T- komórkowego. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, MARIA KAZUBEK, AGNIESZKA WITCZAK, KONRAD KRZYŻANOWSKI, KRZYSZTOF ZINKIEWICZ, WITOLD KRUPSKI, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 4, s. 591-596, bibliogr. sum. res.

32.Hemobilia w przebiegu przedawkowania acenokumarolu u pacjentki z kamicą żółciową - opis przypadku. (Haemobilia in the course of acenocoumarol overdosage in patient with cholelithiasis - case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ BIŁAN, ROMAN STYLIŃSKI, ANDRZEJ IGNATOWICZ. Prz. Lek. 2007 t. 64 nr 4/5, s. 314-515, bibliogr. sum.

33.Hyperhydroza - objawy, diagnostyka i leczenie na podstawie opisu przypadku. (Hyperhydrosis - symptoms, diagnostics and treatment based on case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, AGNIESZKA KOWAL, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Med. Og. 2007 t. 13 nr 4, s. 310-316, bibliogr. sum.

34.Leczenie choroby wieńcowej w praktyce lekarza rodzinnego. (Treatment of coronary heart disease in general practice.) [AUT.] MARCIN TROJNAR, ANDRZEJ PRYSTUPA. Terapia 2005 R. 13 nr 1, s. 15-19, bibliogr. sum.

35.Leczenie dyspepsji czynnościowej - ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego. (Treatment of functional dyspepsia - an important problem in everyday practice of family doctor.) [AUT.] GRZEGORZ POPCZAK, AGNIESZKA KOWAL, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 69-71, bibliogr. sum.

36.Migotanie przedsionków - przyczyny, rozpoznawanie i leczenie. (Atrial fibrillation - causes, diagnostics and treatment.) [AUT.] ANDRZEJ BIŁAN, ANDRZEJ PRYSTUPA. Terapia 2005 R. 13 nr 1, s. 33-35, bibliogr. poz. 22, sum.

37.Mikroelementy w surowicy pacjentów z cukrzycą typu 2. (Microelements in serum type 2 diabetes patients.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, GRAŻYNA ORLICZ-SZCZĘSNA, ANNA BŁAŻEWICZ, PIOTR SZCZĘSNY. Med. Og. 2009 t. 15 nr 1, s. 63-69, bibliogr. sum. rez.

38.MinK gene polymorphism in the pathogenesis of lone atrial fibrillation. (Polimorfizm genu MinK w patogenezie samoistnego migotania przedsionków.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, GRZEGORZ DZIDA, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, GRZEGORZ MAŁAJ, TOMASZ LORENC. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 11, s. 1205-1211, bibliogr. streszcz.

39.Niedrożność pnia trzewnego jako przyczyna dolegliwości bólowych brzucha - opis przypadku. (Obstruction of celiac trunk as a cause of abdominal pain - case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, MARIA KAZUBEK, PATRYCJA LACHOWSKA-KOTOWSKA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 2, s. 247-254, bibliogr. sum. rez.

40.Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tęniczego pierwotnego. (General principles of pharmacological treatment of hypertension.) [AUT.] AGNIESZKA WITCZAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 1, s. 1-10, bibliogr. rez. sum.

41.Ogólne zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w gabinecie lekarza rodzinnego. (Management of hypertension in family medicine.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, AGNIESZKA WITCZAK, PATRYCJA LACHOWSKA-KOTOWSKA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 372-380, bibliogr. sum. rez.

42.Opis przypadku choroby Christiana - Webera, rzadkiej przyczyny niewyjaśnionych stanów gorączkowych. Opis przypadku. (The Christian-Weber disease - a rare cause of fewer of unknown origin. A case report.) [AUT.] ELŻBIETA RYCZAK, JERZY MOSIEWICZ, ANDRZEJ PRYSTUPA, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 6, s. 432-435, bibliogr. sum.

43.Oporna na leczenie encefalopatia wątrobowa w przebiegu poalkoholowej marskości wątroby. (Treatment resistant hepatic encephalopathy in the course of alcoholic cirrhosis.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, ANDRZEJ PRYSTUPA, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 3, s. 431-442, bibliogr. sum. res.

44.Pancytopenia po leczeniu metotreksatem. (Pancytopenia after methotrexate treatment.) [AUT.] KRZYSZTOF ŻAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ DYBAŁA, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, JERZY MOSIEWICZ. Wiad. Lek. 2009 t. 62 nr 2, s. 115-118, bibliogr. sum.

45.Patients hospitalized in the Department of Internal Medicine in the year 2004. (Pacjentci hospitalizowani w Klinice Chorób Wewnętrznych w roku 2004.) [AUT.] JOLANTA MIECZKOWSKA, JERZY ŁOPATYŃSKI, ANDRZEJ PRYSTUPA. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 nr 1, s. 409-413, bibliogr. streszcz.

46.Percepcja własnej choroby a poczucie sensu życia - badanie osób hospitalizowanych. (Perception of illness and meaning of life - study in group of patients treated in hospital.) [AUT.] JAROSŁAW SAK, MICHAŁ WIECHETEK, JERZY MOSIEWICZ, DARIUSZ SAGAN, ANDRZEJ PRYSTUPA, MAREK JAROSZ, JAKUB PAWLIKOWSKI, ANNA MATERNIAK, AGNIESZKA CABANEK, JUSTYNA SYSIAK, KAMIL WOŚ, MICHAŁ RAK. W: Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 1. Red. nauk. Konrad Janowski, Jacek Gierus, Lublin 2009, Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, s. 322-333, bibliogr. poz. 32, sum.

47.Polimorfizm genu MinK w patogenezie "samoistnego" migotania przedsionków : praca doktorska. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA. , ss. 58., Lublin 2005, Akad. Med.

48.Polymorphism of human endothelial nitric oxide synthase gene in patients with myocardial infarction and tobacco smoking. [AUT.] J[ACEK] SOBSTYL, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, G[RZEGORZ] DZIDA, M[AŁGORZATA] SOBSTYL, A[GNIESZKA] WITCZAK, A[NDRZEJ] PUŹNIAK, WOJCIECH BARUD, E. WARTACZ. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2], Lublin 2007, Akad. Med., s. 552-555, bibliogr.

49.Prevalence of the Helicobacter pylori infection in psoriatic patients. [AUT.] G[RAŻYNA] CHODOROWSKA, J[OANNA] BARTOSIŃSKA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, M[AŁGORZATA] DĄBROWSKA-CZŁONKA, M[ARIA] JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, I[WONA] JAZIENICKA, J[AROSŁAW] BARTOSIŃSKI, A. BRONIKOWSKA-KOLASA. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 3], Lublin 2007, Akad. Med., s. 818-820, bibliogr.

50.Promienica jako przyczyna gorączki niewiadomego pochodzenia u chorej z cukrzycą. (Actinomycosis as reason of fever of unknown origin in patient with diabetes.) [AUT.] JERZY BARANIAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, TOMASZ ŁOPATYŃSKI, JERZY ŁOPATYŃSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 vol. 9 nr 1, s. 141-143, bibliogr. sum.

51.Ropień śledziony w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia - opis przypadku. (Splenic abscess in the course of infective endocarditis - report of case.) [AUT.] ELŻBIETA RYCZAK, JERZY MOSIEWICZ, ANDRZEJ BIŁAN, GRZEGORZ WALLNER, KRZYSZTOF ZINKIEWICZ, ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ IGNATOWICZ, GRAŻYNA BIEŃKO-BAKA. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 nr 5, s. 1347-1350, bibliogr. sum.

52.Rozpowszechnienie czynników ryzyka cukrzycy typu 2 wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (Problem of teachers suffering from professional burnout and its influence on a lifestyle and well - being.) [AUT.] MAGDALENA STASIAK, AGNIESZKA KOWAL, ANNA OCHAL, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ. W: Edukacja a dobrostan : monografia. Pod red. Jadwigi Daniluk, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 139-149, bibliogr. sum.

53.Sleep quality in patients with overlapping sleep apnea syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. [AUT.] J[ERZY] MOSIEWICZ, W[OJCIECH] MYŚLIŃSKI, A. PODSTAWKA, P[IOTR] TUTKA, A[NDRZEJ] DYBAŁA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5C p. 2, s. 390-394, bibliogr.

54.Stan zapalny skóry i gorączka niewiadomego pochodzenia jako maski początkowego stadium ziarnicy złośliwej - opis przypadku. (Dermatitis and fever of unknown origin as masks of the initial stage of Hodgkin's disease.) [AUT.] EWA RYMARZ, ANDRZEJ PRYSTUPA, ANNA GRZYWA-CELIŃSKA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 453-459, bibliogr. sum. rez.

55.The influence of smoking on other risk factors of ischemic heart disease. [AUT.] J[ERZY] BARANIAK, E[LŻBIETA] KOZAK-SZKOPEK, J[OLANTA] MIECZKOWSKA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 1, s. 23-26, bibliogr.

56.Tobacco smoking habits and polymorphism of ACE gene in patients with myocardial infarction. [AUT.] J[ACEK] SOBSTYL, G[RZEGORZ] DZIDA, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, M[AŁGORZATA] SOBSTYL, W[OJCIECH] BARUD, A[GNIESZKA] WITCZAK, J[ERZY] ŁOPATYŃSKI. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2], Lublin 2007, Akad. Med., s. 549-551, bibliogr.

57.Ultrasonograficzne wskaźniki przepływu krwi w pniu trzewnym u chorych z cukrzycą typu 1. (Ultrasonic blood flow parameters in celiac trunk in patients with type 1 diabetes.) [AUT.] BOGUSŁAW MAKARUK, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY BARANIAK, GRZEGORZ DZIDA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Metab. 2008 t. 12 nr 4, s. 40-44, bibliogr. poz. 24, sum.

58.Use of ion chromatography for the determination of selected metals in blood serum of patients with type 2 diabetes. [AUT.] ANNA BŁAŻEWICZ, GRAŻYNA ORLICZ-SZCZĘSNA, ANDRZEJ PRYSTUPA, PIOTR SZCZĘSNY. J. Trace Elem. Med. Biol. 2010 vol. 24, s. 14-19, bibliogr. poz. 22.

59.Wczesna diagnostyka miażdżycy. (Early diagnosis of atherosclerosis.) [AUT.] JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, KRZYSZTOF ŻAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ DYBAŁA. Lekarz 2008 nr 12, s. 89-95, bibliogr. sum.

60.Wpływ infekcji Helicobacter pylori na wchłanianie witaminy B12 z przewodu pokarmowego. (The influence of Helicobacter pylori infection on vitamin B12 absorption from the gastrointestinal tract.) [AUT.] JERZY BARANIAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ. Med. Og. 2009 t. 15 nr 2, s. 268-275, bibliogr. sum. rez.

61.Wpływ palenia papierosów na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego. [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, PIOTR TUTKA. W: Palenie tytoniu : aspekty medyczne, psychiczne i duchowe. Red. Romuald Jaworski, Płock 2006, Płocki Inst. Wydaw., s. 41-51, bibliogr. poz. 25.

62.Wybrane aspekty genetyczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. (Selected genetic aspects of peptic and duodenal ulcer diseases.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Ann. UMCS Sect. D 2007 vol. 62 suppl. 18 nr 6, s. 218-221, bibliogr. sum.

63.Zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. (Cardiovascular abnormalities in patients with obstructive sleep apnoea syndrome.) [AUT.] WOJCIECH MYŚLIŃSKI, ANDRZEJ DYBAŁA, JERZY MOSIEWICZ, ANDRZEJ PRYSTUPA, JANUSZ HANZLIK. Wiad. Lek. 2005 t. 58 nr 1/2, s. 78-83, bibliogr. poz. 45, sum.

64.Zaburzenia oddawania stolca u pacjentów z cukrzycą typu 2. (Defacation disorders in patients suffering from type 2 diabetes.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 464-467, bibliogr. sum.

65.Zatorowość wielonarządowa u pacjenta z kardiomiopatią rozstrzeniową i migotaniem przedsionków - opis przypadku. (Multiple embolism in the patient with dilated cardiomyopathy and atrial fibrillation - case report.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, PAWEŁ KICIŃSKI, SYLWIA PRZYBYLSKA-KUĆ, EWA KURYS-DENIS, WITOLD KRUPSKI, JERZY MOSIEWICZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 24-28, bibliogr. sum.

66.Zawał serca bez uniesienia odcinka ST w przebiegu niedokrwistości wywołanej krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis przypadku. (Non ST-elevation myocardial infarction in the course of anaemia caused by bleeding from the lower part of the gastrointestinal tract - report of a case.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ DYBAŁA, JACEK SOBSTYL, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Med. Og. 2008 t. 14 nr 2, s. 183-189, bibliogr. sum. rez.

67.Zespół Lyella - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. (Lyell's syndrome - case report and literature review.) [AUT.] DOROTA KRASOWSKA, MAŁGORZATA MICHALSKA-JAKUBUS, ANDRZEJ PRYSTUPA, BOGUSŁAW PIETRZAK. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 vol. 9 nr 1, s. 147-153, bibliogr. sum.

68.Zmiany echokardiograficzne u pacjentów z samoistnym migotaniem przedsionków. (Echocardiographic changes in patients with lone atrial fibrillation.) [AUT.] ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, PIOTR TUTKA. Ann. UMCS Sect. D 2007 vol. 62 suppl. 18 nr 6, s. 213-217, bibliogr. sum.

69.Żywienie. [AUT.] MAGDALENA KOWALSKA, MAŁGORZATA KOWAL, KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ, ANETA GOLIK, ZOFIA ŚWIĘS, ANDRZEJ BORZĘCKI, JERZY BARANIAK, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, JOLANTA MIECZKOWSKA, KAMIL KRÓL, MONIKA PRENDECKA, GRZEGORZ DZIDA, ELŻBIETA NIEDWOROK, ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA, BEATA CAŁYNIUK, DANUTA GRYGIERCZYK, MAŁGORZATA JUSZKO-PIEKUT. W: Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia [T. 2]. Red. nauk. Izabella Jackowska, Maria Iskra, Andrzej Borzęcki, Krzysztof Sztanke, Lublin 2008, Kat. i Zakł. Hig. Uniw. Med. w Lublinie, s. 611-644, bibliogr.
Dorobek zawodowy
adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych UM w Lublin.
Zainteresowania zawodowe
choroby wewnętrzne, gastroenterologia, endoskopia

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • wanda
   Doktor zainteresowany pacjentem bardzo miły , zajął się z troską moim synem ,takich nam bardzo potrzeba, serdecznie dziękuję
  • waldemar
   Najlepszy doktor jakiego znam prxyjezdza do nas do naleczowa i daje porady z gastrologii pozatym jedt najlepszy.
  • Pacjent
   Dzięki za leczenie w Klinice