Amoksiklav ES (amoksycylina + kwas klawulanowy) - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Preparat zawiera amoksycylinę, antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania oraz kwas klawulanowy, związek który hamuje aktywność enzymów bakteryjnych powodujących rozkład amoksycyliny. Do stosowania ogólnego w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amoksiklav ES
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml) (128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml); 5 ml zawiera: 600 mg amoksycyliny, 42,9 mg kwasu klawulanowego); 100 ml
Sandoz
b/d
Amoksiklav ES
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml) (128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml); 5 ml zawiera: 600 mg amoksycyliny, 42,9 mg kwasu klawulanowego); 50 ml
Sandoz
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2021 r.

Co zawiera i jak działa Amoksiklav ES?

Preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 14:1. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego w cząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów z grupy beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Wybrane beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

Zawarty w preparacie kwas klawulanowy hamuje aktywność wybranych beta-laktamaz, enzymów rozkładających amoksycylinę wytwarzanych przez oporne szczepy bakteryjne. Kwas klawulanowy sprawia, że bakterie których oporność jest skutkiem wytwarzania beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku. Sam kwas klawulanowy nie wykazuje znaczącego klinicznie działania przeciwbakteryjnego.

Kiedy stosować Amoksiklav ES?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, wywołanych lub uznanych za prawdopodobnie wywołane przez oporny na penicylinę Streptococcus pneumoniae u dzieci po 3. miesiącu życia i masie ciała mniejszej niż 40 kg:

ostre zapalenie ucha środkowego

• pozaszpitalne zapalenie płuc.

Kiedy nie stosować preparatu Amoksiklav ES?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy penicylin.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób, u których kiedykolwiek wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

Preparat jest przeciwwskazany u osób, u których w przeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, związane ze stosowaniem amoksycyliny lub kwasu klawulanowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amoksiklav ES?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe lub na inne leki czy alergeny. Stosowanie preparatu u osób z nadwrażliwością na penicyliny lub ciężką nadwrażliwością na inne antybiotyki beta-laktamowe jest przeciwwskazane.

Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe oraz u osób z chorobami atopowymi, a także u osób uczulonych na wiele różnych alergenów. Ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny) mogą stanowić zagrożenie życia. W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna może być hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).

Jeżeli zostanie potwierdzone, że zakażenie wywołały bakterie wrażliwe na amoksycylinę, lekarz zaleci stosowanie samej amoksycyliny w miejsce stosowanego preparatu złożonego (amoksycylina z kwasem klawulanowym).

Stosowanie preparatu jest właściwe wtedy, gdy zmniejszenie wrażliwości na amoksycylinę jest związane z obecnością beta-laktamaz wrażliwych na kwas klawulanowy.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek, przyjmujących duże dawki oraz u chorych z czynnikami ryzyka (napady drgawkowe w przeszłości, padaczka czy zapalenie opon mózgowych) mogą wystąpić drgawki.

Nie należy stosować preparatu u chorych na mononukleozę zakaźną lub z jej podejrzeniem ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do wysypki w przebiegu odry.

Stosowanie allopurynolu równolegle z amoksycyliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z krostkami i towarzyszącą gorączką, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wymienione objawy mogą świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, konieczne jest przerwanie leczenia, a ponowne stosowanie amoksycyliny w przyszłości jest przeciwwskazane.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby; lekarz zaleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby. Objawy zaburzeń czynności wątroby występują zwykle w trakcie leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu, ale mogą też wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Zwykle mają charakter przemijający, niekiedy są ciężkie, sporadycznie mogą prowadzić do zgonu. Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby jest zwiększone u osób przyjmujących równolegle inne leki działające toksycznie na wątrobę oraz u osób z ciężką chorobą podstawową oraz u osób w podeszłym wieku.

Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu zalecana jest kontrola czynności nerek, wątroby oraz parametrów hematologicznych.

Stosowanie preparatu rzadko może powodować wydłużenie czasu protrombinowego. Stosowanie preparatu u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymaga regularnej kontroli parametrów krzepnięcia krwi. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów. Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny, chory powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów, aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu. U chorych z cewnikiem należy regularnie kontrolować stan cewników i ich drożność.

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina z kwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera alkohol benzylowy, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych (zwiększone ryzyko u małych dzieci)

• preparat zawiera niewielką ilość alkoholu etylowego, która nie powinna powodować zauważalnych skutków

• preparat zawiera siarczyny, rzadko możliwe wystąpienie reakcji nadwrażliwości i skurczu oskrzeli.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, preparat może powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, reakcje alergiczne, drgawki lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Amoksiklav ES

Preparat ma postać proszku do sporządzania zawiesiny do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Preparat zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 14:1.

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w tej grupie chorych.

Dzieci i niemowlęta po 3. miesiącu życia o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

Zalecana dawka wynosi (90 mg + 6,4 mg)/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Niemowlęta do 3. miesiąca życia:

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u niemowląt do 3. miesiąca życia i nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Szczególne grupy chorych:

Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min, nie ma konieczności zmiany dawki. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, nie zaleca się stosowania preparatu.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zaleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Sposób podawania leku:

Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku. Po przyjęciu zawiesiny należy wypić szklankę wody.

Zawiesinę należy przygotować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Należy najpierw wstrząsnąć butelkę z lekiem w celu rozluźnienia proszku, następnie dodać zalecaną ilość przegotowanej, wystudzonej wody, odwrócić butelkę do góry dnem i wytrząsać. Przed każdym podaniem dawki butelkę należy wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Czy można stosować Amoksiklav ES w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Obie substancje czynne przenikają do mleka kobiety karmiącej i mogą powodować uczulenie u dziecka. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia drożdżakowe lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz:

• leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)

• metotreksat

• probenecyd

• mykofenolan mofetylu (lek stosowany u osób po przeszczepach).

Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol), może wydłużyć się czas krwawienia. Zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego lub wartości współczynnika INR; ścisła kontrola tych parametrów jest konieczna po rozpoczęciu i po zakończeniu stosowania amoksycyliny. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych.

Amoksycylina i inne penicyliny mogą zmniejszać szybkość wydalania metotreksatu i nasilać jego toksyczne działanie; należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i probenecydu. Probenecyd może powodować długo utrzymujące się zwiększenie stężenia amoksycyliny we krwi.

W trakcie równoległego stosowania preparatu i mykofenolanu mofetylu może nastąpić zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu – kwasu mykofenolowego . Konieczna jest ścisła obserwacja kliniczna chorych pod kątem wystąpienia zaburzeń czynności przeszczepu, zarówno podczas stosowania obu preparatów jak i przez krótki okres po zakończeniu antybiotykoterapii.

Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina z kwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Amoksiklav ES?

Jak każdy lek, również Amoksiklav ES może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: drożdżyca skóry i błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych, biegunka, nudności i wymioty, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zawroty i bóle głowy, wysypka, świąd, pokrzywka.

Rzadko: przemijająca leukopenia, małopłytkowość, rumień wielopostaciowy..

Możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, zaburzenia hematologiczne, takie jak: niedokrwistość hemolityczna, odwracalna agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego; drgawki, nadmierna ruchliwość, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), język czarny włochaty, przebarwienie zębów (powierzchniowe, u dzieci), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria).

Ponadto, możliwe wystąpienie potencjalnie ciężkich reakcji nadwrażliwości i anafilaktycznych: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła i krtani, utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi, zespół przypominający chorobę posurowiczą, alergiczne zapalenie naczyń). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny) Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Amoksiklav (tabletki powlekane) Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (tabletki powlekane) Amylan (tabletki powlekane) Auglavin PPH (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (tabletki powlekane) Augmentin (tabletki powlekane) Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin MFF (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane) Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Hiconcil Combi (tabletki powlekane) Penlac (tabletki powlekane) Polamoklav (tabletki powlekane) Ramoclav (tabletki powlekane) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Taromentin (tabletki powlekane)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.