Amoksycylina + kwas klawulanowy (opis profesjonalny)

Działanie - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Mechanizm działania
Mieszanina dwóch substancji czynnych: antybiotyku β-laktamowego amoksycyliny – α-aminopochodnej penicyliny benzylowej, o szerokim spektrum działania, oraz kwasu klawulanowego w postaci soli potasu – nieodwracalnego inhibitora β-laktamazy. Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną, która hamuje aktywność jednego lub więcej enzymów (białek wiążących penicylinę PBP) w szlaku biosyntezy peptydoglikanu, stanowiącego element struktury ściany komórkowej komórki bakteryjnej. Zahamowanie syntezy peptydoglikanu prowadzi do osłabienia ściany komórkowej, a to z kolei powoduje zazwyczaj lizę komórki i śmierć bakterii. Amoksycylina jest podatna na rozkład przez β-laktamazy wytwarzane przez bakterie oporne, dlatego jej zakres działania nie obejmuje organizmów wytwarzających te enzymy. Kwas klawulanowy jest związkiem β-laktamowym o budowie podobnej do penicylin. Unieczynnia niektóre β-laktamazy, zapobiegając w ten sposób rozkładowi amoksycyliny. Sam kwas klawulanowy nie wykazuje znaczącego klinicznie działania przeciwbakteryjnego, jednakże jego połączenie z amoksycyliną jest lekiem o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym.

Główne mechanizmy oporności bakteryjnej na amoksycylinę podawaną w skojarzeniu z kwasem klawulanowym to: unieczynnienie przez β-laktamazy bakteryjne, które nie są hamowane przez kwas klawulanowy, w tym należące do klasy B, C i D oraz zmiana struktury białek wiążących penicyliny (PBP), co zmniejsza powinowactwo amoksycyliny do miejsca wiązania. Dodatkowo, w procesie nabywania lub rozwoju oporności, zwłaszcza u bakterii Gram-ujemnych, istotną rolę odgrywa nieprzepuszczalność ściany komórkowej bakterii lub istnienie pompy usuwającej lek z komórki.

Spektrum przeciwbakteryjne
Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od obszaru geograficznego i czasu. Dla oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe: tlenowe bakterie Gram-dodatnie – E. faecalis, G. vaginalis, S. aureus wrażliwe na metycylinę, gronkowce koagulazoujemne wrażliwe na metycylinę, S. agalactiae, S. pneumoniae, S. pyogenes, inne paciorkowce β-hemolizujące, paciorkowce zieleniejące; tlenowe bakterie Gram-ujemne – Capnocytophaga spp., E. corrodens, H. influenzae, M. catarrhalis, P. multocida; bakterie beztlenowe – B. fragilis, F. nucleatum, Prevotella spp.

Gatunki wrażliwe, wśród których mogą jednak wystąpić szczepy z opornością nabytą: tlenowe bakterie Gram-dodatnie – E. faecium; tlenowe bakterie Gram-ujemne – E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, P. mirabilis, P. vulgaris.

Gatunki niewrażliwe (z wrodzoną opornością): tlenowe bakterie Gram-dodatnie – Acinetobacter spp., C. freundii, Enterobacter spp., L. pneumophila, M. morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., S. maltophilia; inne – Ch. pneumoniae, Ch. psittaci, C. burnetti, M. pneumoniae.

Farmakokinetyka
Zarówno amoksycylina jak i kwas klawulanowy dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Wchłanianie zwiększa się, jeżeli są one podawane na początku posiłku.tmax obu tych substancji wynosi ok. 1 h po podaniu p.o., a dostępność biologiczna wynosi ok. 70%. Stężenia amoksycyliny i kwasu klawulanowego występujące we krwi po podaniu tych substancji łącznie są podobne do stężeń uzyskanych po podaniu p.o. oddzielnie ich równoważnych dawek. Ok. 25% z podanej dawki kwasu klawulanowego i 18% z podanej dawki amoksycyliny wiąże się z białkami osocza. Dobrze przenikają przez łożysko, do ucha środkowego, skóry, tkanki tłuszczowej, mięśni, płynu maziowego, płynu otrzewnowego, żółci, wydzieliny ropnej. Amoksycylina przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego w stopniu nieistotnym klinicznie. Do pokarmu kobiecego przenika zarówno amoksycylina jak i, w ilościach śladowych, kwas klawulanowy.Obie substancje ulegają szybkiemu metabolizmowi i eliminacji. Ok. 60–70% amoksycyliny i 40–65% kwasu klawulanowego jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w czasie pierwszych 6 h od podania dawki p.o., największa ilość kwasu klawulanowego jest wydalana w ciągu pierwszych 2 h po podaniu. Tylko ok. 10–25% z podanej dawki amoksycyliny jest wydalane w postaci nieaktywnego kwasu penicyloilowego. Z kolei kwas klawulanowy jest wydalany z moczem, z kałem, a także częściowo w postaci dwutlenku węgla usuwanego z wydychanym powietrzem. t1/2 w fazie eliminacji dla amoksycyliny z kwasem klawulanowym wynosi ok. 1 h. W przypadku niewydolności nerek, klirens amoksycyliny wraz z kwasem klawulanowym zmniejsza się proporcjonalnie do wzrastającego stopnia zaburzeń czynności tych narządów. Zmniejszenie klirensu leku jest wyraźniejsze dla amoksycyliny niż dla kwasu klawulanowego, gdyż większa część amoksycyliny w porównaniu do kwasu klawulanowego wydalana jest przez nerki.

Wskazania do stosowania - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Postacie do podawania p.o.

Zakażenia dróg oddechowych
Właściwie rozpoznane zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, właściwie rozpoznane ostre bakteryjne zapalenie zatok, pozaszpitalne zapalenie płuc, ostre zapalenie ucha środkowego.Lek w postaci do podawania p.o. o przedłużonym uwalnianiu jest wskazany w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc wywołanego przez Streptococcus pneumoniae oporny na penicylinę u dorosłych i młodzieży >16. rż.

Zakażenia układu moczowego
Zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Zakażenia skóry i tkanek miękkich, głównie tkanki łącznej, zakażenia związane z ukąszeniem przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej.

Zakażenia kości i stawów
Zakażenia kości i stawów, głównie kości i szpiku.

Postacie do podawania i.v.

Zakażenia dróg oddechowych
Ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła, takie jak: zapalenie wyrostka sutkowatego, zakażenia okołomigdałkowe, zapalenie nagłośni i zapalenie zatok z ciężkimi ogólnymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi; właściwie rozpoznane zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc.

Zakażenia układu moczowego
Zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Zakażenia skóry i tkanek miękkich, głównie tkanki łącznej, zakażenia związane z ukąszeniem przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej.

Zakażenia kości i stawów
Zakażenia kości i stawów, głównie kości i szpiku.

Inne
Zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia narządów płciowych u kobiet, profilaktyka zakażeń związanych z zabiegami chirurgicznymi w obrębie przewodu pokarmowego, jamy miednicy, głowy, szyi, dróg żółciowych.

Przeciwwskazania stosowania - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne penicyliny, anafilaksja po zastosowaniu leku z grupy β-laktamów w wywiadzie, żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane zastosowaniem amoksycyliny i/lub kwasu klawulanowego w wywiadzie. Leku w postaciach do podawania pozajelitowego nie podawać i.m.

Reakcje alergiczne
Wśród osób leczonych penicylinami odnotowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (w tym reakcje anafilaktoidalne i ciężkie niepożądane reakcje skórne), sporadycznie zakończone zgonami. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest większe u osób z chorobami atopowymi lub reakcjami nadwrażliwości na penicyliny w wywiadzie. Rzadko donoszono o wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego w przebiegu reakcji alergicznej. Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki β-laktamowe. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej po zastosowaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym, należy przerwać leczenie.

Oporność drobnoustrojów
Długotrwałe stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek. Nie należy stosować tego połączenia leków, jeśli istnieje duże ryzyko, że zmniejszona wrażliwość lub oporność na antybiotyki β-laktamowe drobnoustroju, przypuszczalnie odpowiedzialnego za objawy chorobowe, nie jest wywołana przez β-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Amoksycyliny z kwasem klawulanowym w postaciach do stosowania p.o. nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporne na penicylinę. Zastosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym w postaciach do stosowania i.v., w zalecanych dawkach do 1000 mg amoksycyliny i do 100 mg kwasu klawulanowego co 8 h, może nie być właściwe w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporne na penicylinę. W celu uwzględnienia tego drobnoustroju konieczne jest zastosowanie dawki min. 2000 mg amoksycyliny i 200 mg kwasu klawulanowego co 12 h. Jeśli ustalono, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zmianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Mononukleoza zakaźna
Nie należy stosować leku w przypadku mononukleozy zakaźnej ze względu na możliwość wystąpienia osutki odropodobnej.

Ostra uogólniona osutka krostkowa
Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie preparatu amoksycyliny z kwasem klawulanowym, a dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

Zaburzenia czynności wątroby
Podczas długotrwałego leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym zaleca się okresowe badanie czynności tego narządu. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby. Działania niepożądane dotyczące wątroby są na ogół przemijające, ale mogą być ciężkie, wiązać się z długotrwałym leczeniem, a w bardzo rzadkich przypadkach były powiązane ze zgonami. Występują zwykle w trakcie leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu, jednak niekiedy mogą uwidocznić się dopiero po kilku tyg. od zakończenia leczenia. W przeważającej większości występują one u osób z ciężką chorobą podstawową lub przyjmujących leki hepatotoksyczne. Działania niepożądane ze strony wątroby występują głównie u pacjentów płci męskiej i pacjentów w podeszłym wieku, rzadko u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek
Podczas długotrwałego leczenia zaleca się okresową ocenę czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności tych narządów. W przypadku zaburzeń czynności nerek lub stosowania dużych dawek leku mogą wystąpić drgawki. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, przeważnie podczas leczenia postaciami do podawania i.v. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania odpowiedniej ilości moczu, aby zmniejszyć możliwość wytrącania się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym należy systematycznie kontrolować drożność cewnika.

Zapalenie okrężnicy
Podczas stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, możliwe jest, podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, wystąpienie zapalenia okrężnicy związanego z antybiotykoterapią, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Należy wziąć pod uwagę takie rozpoznanie w przypadku wystąpienia biegunki w trakcie lub po zakończeniu stosowania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie okrężnicy związane z antybiotykoterapią, należy natychmiast odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Równoległe stosowanie allopurynolu, leków przeciwzakrzepowych
Stosowanie allopurynolu podczas leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas równoległego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi należy monitorować stan kliniczny pacjenta. Może być konieczna modyfikacja dawkowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, w celu utrzymania właściwej krzepliwości krwi.

Układ krwiotwórczy
Podczas długotrwałego leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym zaleca się okresowe badanie czynności układu krwiotwórczego.

Wyniki badań laboratoryjnych
Podczas leczenia amoksycyliną, do oznaczania stężenia glukozy w moczu należy stosować metody enzymatyczne, ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników testów nieenzymatycznych.
Kwas klawulanowy może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe erytrocytów, prowadzące do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.
Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowych z polisacharydami i polifuranozami, niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych, z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy ostrożnie interpretować dodatnie wyniki tego testu i potwierdzić je innymi metodami diagnostycznymi.

Interakcje - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Metotreksat
Penicyliny mogą zmniejszyć wydalanie metotreksatu, co może zwiększać jego toksyczność.

Allopurynol
Stosowanie allopurynolu podczas leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Leki przeciwzakrzepowe
Odnotowano przypadki zwiększenia wartości INR u osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną, u których zastosowano amoksycylinę. Jeśli równoległe stosowanie tych leków jest konieczne, należy uważnie monitorować czas protrombinowy lub wartość INR na początku podawania amoksycyliny lub po jej odstawieniu. Ponadto może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Probenecyd
Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych – równoczesne stosowanie leków może spowodować zwiększenie stężenia i wydłużenie t1/2 amoksycyliny.

Mykofenolan mofetylu
Rozpoczęcie stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym w postaci do stosowania p.o. u osób otrzymujących mykofenolan mofetylu powodowało zmniejszenie o ok. 50% cmin czynnego metabolitu kwasu mykofenolowego. Zmiany cmin mogą nie odpowiadać dokładnie zmianom całkowitego wpływu kwasu mykofenolowego na organizm. Dlatego zmiany dawkowania mykofenolanu mofetylu zasadniczo nie są konieczne, jeśli nie stwierdza się klinicznych objawów zaburzenia czynności przeszczepu. Należy jednak prowadzić uważną obserwację kliniczną podczas antybiotykoterapii i przez krótki czas po jej zakończeniu.

Doustne środki antykoncepcyjne
Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, amoksycyliny z kwasem klawulanowym może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Postacie do podawania i.v.
Preparatów amoksycyliny z kwasem klawulanowym do stosowania i.v. nie można mieszać z preparatami krwiopochodnymi i innymi płynami zawierającymi białka, takimi jak hydrolizaty białkowe, oraz z emulsjami tłuszczowymi przeznaczonymi do podawania i.v.
Preparatów tych nie można też mieszać z antybiotykami aminoglikozydowymi, gdyż może wówczas dojść do utraty aktywności antybiotyku aminoglikozydowego (niezgodność farmaceutyczna).

Działania niepożądane - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty i biegunka. Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek p.o. Objawy ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć, przyjmując amoksycylinę z kwasem klawulanowym na początku posiłku.
Jeśli wystąpią objawy alergicznego zapalenia skóry, leczenie należy przerwać.

Bardzo często: biegunka.

Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty.

Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AST i/lub ALT, wysypka, świąd, pokrzywka.

Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy.

Odnotowano również: nadmierny wzrost bakterii niewrażliwych, przemijającą agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksję, chorobę posurowiczą, alergiczne zapalenie naczyń, przemijającą nadmierną aktywność ruchową, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jelita grubego związane z antybiotykoterapią (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie okrężnicy), czarny język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczkę cholestatyczną, zespół Stevensa i Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostrą uogólnioną osutkę krostkową, polekową reakcję z eozynofilią i objawami ogólnymi, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystalurię.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Obserwowano wytrącanie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek. Notowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po podaniu i.v. dużych dawek leku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Leczenie objawowe z utrzymaniem równowagi wodno-elektrolitowej. Lek można usunąć z krwi za pomocą hemodializy.

Ciąża i laktacja - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększenie ryzyka wrodzonych wad rozwojowych. W przeprowadzonym badaniu wykazano, że zapobiegawcze podanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym, w przypadku przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży niedonoszonej, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy u noworodków. Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Zarówno amoksycylina, jak i kwas klawulanowy przenikają do pokarmu kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych u dziecka, może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy również mieć na uwadze możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowej u dziecka. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią tylko po dokonaniu oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Dawkowanie - Amoksycylina + kwas klawulanowy

Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Nie należy przedłużać leczenia >14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby
U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym oraz regularnie badać czynność wątroby. Brak zaleceń dotyczących modyfikacji dawki dla tej populacji.

P.o.
Aby zminimalizować występowanie możliwych objawów nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, lek należy podawać na początku posiłku.

Lek w postaciach tabletek, a także: tabletek, granulatu lub proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 1 g (875 mg + 125 mg) 2 ×/d lub 625 mg (500 mg + 125 mg) 3 ×/d. W zakażeniach takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych można zastosować dawkę 1 g (875 mg + 125 mg) 3 ×/d. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku. Dzieci <40 kg mc. zwykle od 25 mg + 3,6 mg/kg mc./d do 45 mg + 6,4 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. lub od 20 mg + 5 mg/kg mc./d do 60 mg + 15 mg/kg mc./d w 3 daw. podz.; w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i zakażeniach dolnych dróg oddechowych można rozważyć zastosowanie dawek do 70 mg + 10 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. Preparaty w postaci proszku do sporządzania zawiesiny zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 14:1: u dzieci <40 kg mc. i >3. mż. – 90 mg +6,4 mg/kg mc./d w 2 daw. podz., brak zaleceń dotyczących dawkowania u dorosłych i dzieci >40 kg mc. Dzieciom do 6. rż. lub <25 kg mc. zaleca się podawanie leku w postaci zawiesiny. Brak danych dotyczących stosowania dawek >40 mg + 10 mg/kg mc./d (preparaty zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1) lub >45 mg + 6,4 mg/kg mc./d (preparaty zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1) u dzieci do 2. rż. Brak danych dotyczących stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci do 2. mż. Brak danych dotyczących stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 14:1 u dzieci do 3. mż.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/min.
U pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min nie zaleca się stosowania preparatów, w których proporcja amoksycyliny i kwasu klawulanowego wynosi 7:1, preparatów, w których proporcja amoksycyliny i kwasu klawulanowego wynosi 14:1, a także preparatów w postaciach o przedłużonym uwalnianiu, gdyż nie są dostępne wytyczne dotyczące dostosowania dawki takich preparatów w tej populacji.

Dorośli i dzieci >40 kg mc. Klirens kreatyniny 10–30 ml/min – 625 mg 2 ×/d, klirens kreatyniny <10 ml/min – 625 mg 1 ×/d. U osób poddawanych hemodializie – 625 mg 1 ×/d, dodatkowo: 1 × 625 mg podane w trakcie dializy i 1 × 625 mg na koniec tego zabiegu. Dzieci <40 kg mc. Klirens kreatyniny 10–30 ml/min – 18,75 mg/kg mc. 2 ×/d, dawka maks. 625 mg 2 ×/d, klirens kreatyniny <10 ml/min – 18,75 mg/kg mc. – 1 ×/d, dawka maks. 625 mg/d. U osób poddawanych hemodializie – 18,75 mg/kg mc. 1 ×/d, dodatkowo 1 × 18,75 mg/kg mc. podane przed rozpoczęciem dializy oraz 1 × 18,75 mg/kg mc. po zakończeniu dializy.

Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego, a następnie kontynuować leczenie p.o.

I.v.
Preparat amoksycyliny z kwasem klawulanowym w postaci do stosowania pozajelitowego nie jest przeznaczony do podawania i.m. Preparaty o dawkach 0,5 g + 0,1 g i 1 g + 0,2 g można podać w powolnym wstrzyknięciu trwającym ok. 3–4 min lub wlewie trwającym 30–40 min (u dzieci do 3. mż. wyłącznie we wlewie). Preparat 2 g + 0,2 g podawać wyłącznie we wlewie trwającym 30–40 min.

Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. Zwykle 1 g + 0,2 g co 8 h lub 1 g + 0,1 g co 8–12 h albo 2 g + 0,2 g co 12 h, w bardzo ciężkich zakażeniach 2 g + 0,2 g co 8 h. Dzieci <40 kg mc. U dzieci po 3. mż. 25 mg + 5 mg/kg mc. lub 50 mg + 5 mg/kg mc. co 8 h, u dzieci do 3. mż. lub <4 kg mc. 25 mg + 5 mg/kg mc. lub 50 mg + 5 mg/kg mc. co 12 h.

Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi
Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. W zabiegach trwających <1 h od 1 g + 0,1 g lub 1 g + 0,2 g do 2 g + 0,2 g w czasie wprowadzania pacjenta do znieczulenia. W przypadku operacji trwających >1 h można podać dodatkowo do 3 kolejnych dawek 1 g + 0,1 g lub 1 g + 0,2 g w ciągu 24 h.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek
Dawkowanie ustala się na podstawie maks. zalecanego stężenia amoksycyliny. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z klirensem kreatyniny >30 ml/min.
U osób z klirensem kreatyniny <30 ml/min preparat amoksycyliny z kwasem klawulanowym w dawce 2 g + 0,2 g powinien być stosowany wyłącznie w pojedynczej infuzji w zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi.
Dorośli i dzieci >40 kg mc. Klirens kreatyniny 10–30 ml/min – początkowo 1 g + 0,2 g, następnie 0,5 g + 0,1 g 2 ×/d, klirens kreatyniny <10 ml/min – początkowo 1 g + 0,2 g, następnie 0,5 g + 0,1 g 1 ×/d, u osób poddawanych hemodializie – początkowo 1 g + 0,2 g, następnie 0,5 g + 0,1 g 1 ×/d, z dodatkową dawką 0,5 g + 0,1 g na koniec dializy.
Dzieci <40 kg mc. Klirens kreatyniny 10–30 ml/min – 25 mg + 5 mg/kg mc. 2 ×/d, klirens kreatyniny <10 ml/min – 25 mg + 5 mg/kg mc. 1 ×/d, u osób poddawanych hemodializie – 25 mg + 5 mg/kg mc. 1 ×/d, z dodatkową dawką 12,5 mg + 2,5 mg/kg mc. na koniec dializy.

Uwagi dla Amoksycylina + kwas klawulanowy

Nie przeprowadzono badań nad wpływem amoksycyliny z kwasem klawulanowym na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak w związku ze stosowaniem tego skojarzenia substancji mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na tę zdolność.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny) Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Amoksiklav (tabletki powlekane) Amoksiklav ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (tabletki powlekane) Amylan (tabletki powlekane) Amylan ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (tabletki powlekane) Auglavin PPH Extra (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin (tabletki powlekane) Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin MFF (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane) Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Hiconcil Combi (tabletki powlekane) Penlac (tabletki powlekane) Polamoklav (tabletki powlekane) Ramoclav (tabletki powlekane) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Taromentin (tabletki powlekane)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta