Arthrotec - tabletki

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny i syntetyczny analog prostaglandyny E1.

Preparat zawiera substancję diklofenak + mizoprostol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Arthrotec
tabletki; 50 mg + 0,2 mg (1 tabl. zawiera: 50 mg diklofenaku, 0,2 mg mizoprostolu); 20 tabl.
Pfizer Europe
42,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Arthrotec - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból, sztywność stawów). Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych pochodzenia reumatycznego i niereumatycznego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym diklofenak jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 20–60 minut po podaniu, a w płynie maziowym 2–4 godziny później. Diklofenak ma zdolność kumulacji w mazi stawowej, gdzie jego stężenia pozostają większe niż w osoczu krwi przez okres do 12 godzin. Diklofenak i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Mizoprostol jest syntetycznym analogiem prostaglandyny E1.
Prostaglandyny to hormony o różnorodnym działaniu, np. działają prozapalnie, ochronnie na błonę śluzową żołądka, pobudzają skurcze macicy, rozszerzają naczynia krwionośnych. Powstają one w wyniku przemian kwasu arachidonowego (jest to tzw. kaskada kwasu arachidonowego), przy udziale enzymu nazywanego cyklooksygenazą (COX). Istnieje kilka form tego enzymu, z których pierwsza – COX1 związana jest m.in. z cytoprotekcją nabłonka żołądkowego (ochroną komórek nabłonkowych żołądka), natomiast COX2 jest głównym źródłem prostanoidów tworzonych m.in. w procesach zapalnych. Prostaglandyny powstające przy udziale COX1 w błonie śluzowej żołądka, przyłączają się do receptorów na komórkach okładzinowych, pobudzając szereg przemian, w efekcie których następuje zmniejszenie wydzielania kwasu solnego, wywierają również działanie ochronne na komórki poprzez stymulację produkcji śluzu i wodorowęglanów oraz zwiększenie przepływu krwi w błonie śluzowej. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) hamują obie cyklooksygenazy i dzięki temu zmniejszają stany zapalne, ale równocześnie dochodzi do osłabienia działania ochronnego w przewodzie pokarmowym i nasilenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z działaniem kwasu solnego. Jedną z metod zmniejszania tego ryzyka i wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego jest podawanie leku działającego analogicznie do fizjologicznej prostaglandyny E1 – mizoprostolu.
Mizoprostol wskazany jest w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, powstałym w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Może być podawany jako osobny preparat lub w postaci preparatu złożonego z NLPZ.
Ze względu na to, że mizoprostol może wywoływać poronienie, przedwczesny poród, obumarcie płodu lub powstanie wad wrodzonych, leku nie można stosować u kobiet w ciąży ani planujących ciążę, a u pozostałych kobiet w okresie przedmenopauzalnym można stosować jedynie pod warunkiem stosowania skutecznej antykoncepcji.
Mizoprostol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie czynnego metabolitu osiągane jest po 30 min od przyjęcia. Biologiczny okres półtrwania wynosi 20–40 minut. Nie ulega kumulacji w organizmie.

Kiedy stosować Arthrotec - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania u osób wymagających jednoczesnego stosowania niesteroidowego leku przeciwzapalnego (diklofenak) z mizoprostolem.

Diklofenak jest wskazany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Mizoprostol jest wskazany u chorych, u których istnieje konieczność profilaktyki owrzodzenia żołądka i/lub dwunastnicy wywołanego przez niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy nie stosować preparatu Arthrotec - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• z czynną lub powracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
­• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• z zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych
• w leczeniu bólu okołooperacyjnego w przypadku zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych
oraz u kobiet w ciąży lub planujących ciążę, a także kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Arthrotec - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z innymi działającymi ogólnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (innymi niż kwas acetylosalicylowy), ze względu na możliwość zwiększenia częstości występowania owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że stosują one skuteczne metody antykoncepcji i zostały poinformowane o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem tego preparatu w ciąży.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Konieczne jest zachowanie ostrożności u osób z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem tętniczym, w podeszłym wieku, otrzymujących leki moczopędne lub inne leki wpływające na czynność nerek, oraz u chorych ze zmniejszoną objętością płynów (np. po dużych zabiegach chirurgicznych). W powyższych grupach chorych zaleca się monitorowanie czynności nerek w okresie stosowania preparatu.

Preparat rzadko może wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych, martwicę brodawek nerkowych oraz zespół nerczycowy. Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują syntezę prostaglandyny w nerkach. Wspomaga ona utrzymywanie perfuzji nerek u pacjentów z obniżonym przepływem krwi przez nerki oraz zmniejszoną objętością krwi krążącej. U tych osób podawanie leków z grupy NLPZ może powodować zaburzenia czynności nerek, kóre zazwyczaj ustępują po zakończeniu leczenia. Do grupy najwyższego ryzyka należą chorzy z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby, zespołem nerczycowym, chorobą nerek i osobyw podeszłym wieku. Należy dokładnie monitorować takich pacjentów.

U chorych stosujących diklofenak może dochodzić do zapalenia wątroby, żółtaczki i niewydolności wątroby. Podczas leczenia nalezy okresowo kontrolować czynność wątroby, szczególnie u osób z zaburzeniami jej czynności przed rozpoczęciem leczenia. Jeżeli wyniki badań wskazują na utrzymywanie się lub pogorszenie zaburzeń czynności wątroby, wystąpią objawy kliniczne wskazujące na chorobę wątroby, zmiany ogólnoustrojowe lub wystąpią inne objawy, takie jak eozynofilia czy wysypka, należy przerwać leczenie. Zapalenie wątroby może przebiegać bez poprzedzających objawów.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym lub istotnymi czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. O ewentualnym rozpoczęciu leczenia, czasie jego trwania i sposobie dawkowania decyduje lekarz.
Ryzyko dla układu sercowo-naczyniowego związane ze stosowaniem preparatu może wzrastać wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia, dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas.

Preparat należy stosować bardzo ostrożnie u osób z istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń dotyczących układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

W przypadku wystąpienia objawów ciężkich zdarzeń zakrzepowych w tętnicach (np. bólu w klatce piersiowej, duszności, osłabienia, niewyraźnej mowy), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą wystąpić nagle.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka nieszczelności zespolenia żołądkowo-jelitowego. U osoób po operacjach przewodu pokarmowego należy zachować szczególną ostrożność.

U chorych z zaburzeniami czynności żołądka, jelit lub z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza z krwawieniami lub perforacją, stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych, takich jak np. inhibitory pompy protonowej lub mizoprostol.
Leki osłonowe mogą także być wskazane u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym nawet małych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwanego potocznie aspiryną). Należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących równolegle leki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowe, leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

Ze względu na możliwość zaostrzenia choroby, preparat może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim u chorych:
­ z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego i Crohna
­ z zaburzeniami czynności wątroby (zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność wątroby i przerwanie leczenia w przypadku ich pogorszenia)
­ z porfirią wątrobową.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Konieczne jest zachowanie ostrożności u osób z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem tętniczym, w podeszłym wieku, otrzymujących leki moczopędne lub inne leki wpływające na czynność nerek, oraz u chorych ze zmniejszoną objętością płynów (np. po dużych zabiegach chirurgicznych). W powyższych grupach chorych zaleca się monitorowanie czynności nerek w okresie stosowania preparatu.

Po podaniu preparatu (tak jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może wystąpić reakcja alergiczna lub reakcja anafilaktyczna (rzekomoanafilaktyczna), nawet u osób, które wcześniej nie stosowały tego leku. Może się ona rozwinąć w tak zwany zespół Kounisa, ciężką reakcję alergiczną, która może prowadzić do zawału serca; jej objawem może być ból w klatce piersiowej związany z reakcją alergiczną na ten preparat. W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej towarzyszącego reakcji alergicznej, należy niezwłocznie poinformować o nim lekarza.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Po zastosowaniu preparatu u chorych na astmę, z alergicznym sezonowym nieżytem błony śluzowej nosa, z polipami, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego oraz u osób uczulonych na jakiekolwiek alergeny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaostrzenia astmy (skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego (obrzęku ust, języka, gardła, krtani mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia). Konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej. W razie wystąpienia pierwszych objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast szukać pomocy medycznej.

Długotrwałe stosowanie diklofenaku w małej dawce w leczeniu bólu głowy może spowodować jego nasilenie, w takim przypadku należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Polekowy ból głowy można podejrzewać u osób, u których podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych, występują codzienne bóle głowy.

U osób w podeszłym wieku, osłabionych, z małą masą ciała lub bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się. W tych grupach chorych należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Preparat może powodować zaburzenia widzenia, w przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem.

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna/pochodne kumaryny, apiksaban, dabigatran, rywaroksaban) zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego i innych krwawień. Należy zachować ostrożność i kontrolować wartość współczynnika INR.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Osoby, u których w okresie stosowania preparatu występują zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego nie powinny prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Arthrotec - tabletki

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:
1 tabletka 1 do 3 razy na dobę (Arthrotec) lub 1 tabl. 1–2 razy na dobę (Arthrotec Forte).

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku, chorych z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osóbz łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Podczas leczenia należy monitorować chorych w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz chorych z niewydolnością serca.

Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać), najlepiej przed posiłkiem, popijając wodą.

Czy można stosować Arthrotec - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Mizoprostol wywiera szkodliwe działanie na płód. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym , niestosujących skutecznej metody antykoncepcji jest przeciwskazane.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania diklofenaku z poniżej wymienionymi lekami:
­ metotreksatem i litem (ostrożność zaleca się jeżeli diklofenak stosowany był w czasie krótszym niż 24 godziny przed lub po przyjęciu metotreksatu; możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych; zaleca się kontrolę stężenia tych leków we krwi)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi; zaleca się monitorowanie ich stężenia we krwi)
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; zaleca się dbałość o odpowiednie nawodnienie chorego i regularną kontrolę czynności nerek; zaleca się regularną kontrolę ciśnienia tętniczego zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku)
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
­ lekami przeciwcukrzycowymi (konieczne jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi i ewentualne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych przez lekarza)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; konieczność dostosowania dawkowania diklofenaku przez lekarza)
­ lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, np. leki moczopędne oszczędzające potas, cyklosporyna, takrolimus, lub trimetoprim (ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia potasu we krwi, konieczna częsta kontrola)
­ probenecydem (możliwe opóźnienie eliminacji diklofenaku z organizmu)
­ fenytoiną (zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi, konieczność monitorowania)
­ kolestypolem i cholestyraminą (możliwość opóźnienia lub zmniejszenia wchłaniania diklofenaku; zalecane jest stosowanie diklofenaku przynajmniej 1 godzinę przed lub od 4 do 6 godzin po przyjęciu kolestypolu/cholestyraminy)
­ silnymi inhibitorami CYP2C9, np. worykonazol (możliwość zahamowania metabolizmu diklofenaku, wzrostu jego stężenia we krwi i zwiększonej ekspozycji)
­ mifeprystonem (leki przeciwzapalne można podawać dopiero 8–12 dni po zakończeniu leczenia mifrprystonem, ponieważ mogą one zmniejszać skuteczność jego działania).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Arthrotec - tabletki?

Jak każdy lek, również Arthrotes, Arthrotec Forte mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: ból brzucha, biegunka, nudności, niestrawność.

Często: owrzodzenie przewodu pokarmowego, zapalenie dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie przełyku, zapalenie przewodu pokarmowego, wymioty, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, wysypka, świąd, wady rozwojowe płodu, zwiększenie aktywności ALT, zmniejszenie wartości hematokrytu, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi.

Niezbyt często: krwotok z przewodu pokarmowego, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, pokrzywka, plamica, nieregularne lub śródcykliczne krwawienie menstruacyjne, nadmierne krwawienie miesiączkowe, krwotok z pochwy (w tym krwawienie pomenopauzalne), zaburzenia miesiączkowania, gorączka, obrzęk, dreszcze, zwiększenie aktywności AST.

Rzadko: ból piersi, bolesne miesiączkowanie, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, pęcherzowe zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy.

Z nieznaną częstością: perforacja przewodu pokarmowego, niewydolność wątroby, żółtaczka, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, reakcje śluzówkowo-skórne, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych błoniaste, zapalenie kłębuszków nerkowych submikroskopowe, zapalenie kłębuszków nerkowych, obumarcie płodu, zator płynem owodniowym, poronienie niepełne, poród przedwczesny, nieprawidłowe skurcze macicy, zatrzymanie łożyska lub błon płodowych krwotok z macicy, skurcz macicy, niepłodność kobieca (obniżenie płodności u kobiet), pęknięcie macicy, perforacja macicy.

Przeczytaj też artykuły

Reumatoidalne zapalenie stawów

Inne preparaty na rynku polskim zawierające diklofenak + mizoprostol

Arthrotec Forte (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta