Eptyfibatyd (opis profesjonalny)

Działanie - Eptyfibatyd

Mechanizm działania
Cykliczny, syntetyczny heptapeptyd. Inhibitor agregacji płytek należący do klasy RGD (arginina-glicyna-asparginian)-mimetyków. Eptyfibatyd, uniemożliwiając łączenie się fibrynogenu, czynnika von Willebranda i innych cząsteczek adhezyjnych z receptorami GP IIb/IIIa, hamuje odwracalnie agregację płytek krwi. Działanie to jest zależne od dawki, pojawia się natychmiast po podaniu i zanika po ok. 4 h. Lek wydłuża czas krwawienia do 5 razy, po zaprzestaniu wlewu czas krwawienia wraca do normy po ok. 6 h (2–8 h); nie wpływa na czas protrombinowy ani na czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT).

Farmakokinetyka
Eptyfibatyd wiąże się z białkami osocza w 25%. t1/2 wynosi ok. 2,5 h. Wydalanie następuje w 50% przez nerki w postaci niezmienionej i metabolitów.

Wskazania do stosowania - Eptyfibatyd

Zapobieganie zawałowi serca
Zapobieganie zawałowi serca u osób z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem serca bez załamka Q, u których występują zmiany w EKG i/lub zwiększona aktywność enzymów wskaźnikowych martwicy m. sercowego, a ostatni epizod bólu w klatce piersiowej występował nie wcześniej niż przed 24 h.
Największe korzyści z leczenia odnoszą chorzy, u których prawdopodobne jest wystąpienie zawału serca 3–4 dni po wystąpieniu objawów ostrego niedokrwienia, również jeżeli prawdopodobne jest u nich wykonanie wczesnej przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych.
Lek należy stosować równolegle z kwasem acetylosalicylowym i niefrakcjonowaną heparyną.

Przeciwwskazania stosowania - Eptyfibatyd

Krwawienie z przewodu pokarmowego, obfite krwawienie z układu moczowo-płciowego lub inne niefizjologiczne krwawienie do 30 dni przed podaniem leku, udar do 30 dni przed podaniem leku, udar krwotoczny w wywiadzie, choroba wewnątrzczaszkowa w wywiadzie (nowotwór, wady rozwojowe tętniczo-żylne, tętniak), poważny zabieg chirurgiczny lub ciężki uraz w ciągu ostatnich 6 tyg., skaza krwotoczna, małopłytkowość (liczba płytek krwi <100 000/mm3), czas protrombinowy 1,2 razy większy od normy lub INR ≥ 2,0, ciężkie nadciśnienie tętnicze (podczas stosowania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowego >200 mm Hg, rozkurczowe >110 mm Hg), klirens kreatyniny <30 ml/min lub ciężka niewydolność nerek, chorzy poddawani dializom, klinicznie istotne upośledzenie czynności wątroby, równoległe bądź planowane podanie innego stosowanego pozajelitowo inhibitora GP IIb/IIIa, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Osoby do 18. rż.
Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania leku u chorych do 18. rż.

Zwiększone ryzyko krwawienia
Należy zachować ostrożność u kobiet, chorych w podeszłym wieku oraz chorych z małą masą ciała, ponieważ w tych grupach może występować zwiększone ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, którego nie można opanować za pomocą ucisku, należy przerwać podawanie eptyfibatydu i heparyny.

Inne leki wpływające na hemostazę
Zachować ostrożność podczas stosowania innych leków wpływających na hemostazę (tiklopidyna, klopidogrel, leki trombolityczne, doustne leki przeciwzakrzepowe, roztwory dekstranu, adenozyna, sulfinpirazon, prostacyklina, NLPZ, dipirydamol). Brak doświadczenia ze stosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych.

Przezskórna plastyka tętnic
Krwawienie występuje zwykle w miejscu dostępu do tętnicy u chorych poddawanych przezskórnej plastyce tętnic; należy zachować szczególną ostrożność i dokonywać wkłucia wyłącznie przez przednią ścianę naczynia. Należy kontrolować wszystkie potencjalne miejsca krwawienia.

Leczenie trombolityczne
Nie zaleca się stosowania u osób, u których wskazane jest leczenie trombolityczne.

Konieczność natychmiastowego przerwania wlewu leku
Wlew eptyfibatydu należy natychmiast przerwać w przypadku konieczności wykonania trombolizy, zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego lub kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

Przygotowanie do podawania leku, kontrola przebiegu leczenia
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia małopłytkowości należy oznaczać liczbę płytek przed leczeniem, w trakcie trwającego 6 h podania leku, a następnie co najmniej 1 ×/d w czasie leczenia. Przed podaniem eptyfibatydu należy oznaczyć czas protrombinowy, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), stężenie kreatyniny w surowicy, stężenie hemoglobiny i hematokryt. Stężenie hemoglobiny i hematokryt, podobnie jak liczbę płytek krwi, należy kontrolować w ciągu 6 h od rozpoczęcia leczenia, a następnie co najmniej 1 ×/d w czasie leczenia.

Powtórne podawanie leku
Doświadczenia dotyczące powtórnego podawania eptyfibatydu są ograniczone, nie należy się spodziewać osłabienia działania leku.

Zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
Doświadczenia w leczeniu pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone.

Interakcje - Eptyfibatyd

Heparyny drobnocząsteczkowe
Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania równolegle z heparynami drobnocząsteczkowymi.

Warfaryna, dipirydamol
Lek nie zwiększa ryzyka wystąpienia dużych i małych krwawień podczas stosowania równolegle z warfaryną lub dipirydamolem.

Tkankowy aktywator plazminogenu, streptokinaza
W badaniach dotyczących PCI i świeżego zawału serca brak przekonujących dowodów, że eptyfibatyd zwiększa ryzyko wystąpienia dużych i małych krwawień podczas stosowania go z tkankowym aktywatorem plazminogenu; ryzyko to jest większe w przypadku równoległego stosowania ze streptokinazą.

Działania niepożądane - Eptyfibatyd

Najczęstszym działaniem niepożądanym są krwawienia, zarówno o małym, jak i znacznym nasileniu. Inne poważne działania niepożądane występują z podobną częstością zarówno u osób leczonych eptyfibatydem, jak i w grupie otrzymującej placebo.

Często związane z chorobą zasadniczą: migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność serca, zatrzymanie krążenia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie komór, częstoskurcz komorowy, niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zapalenie żył.

Niezbyt często małopłytkowość, niedokrwienie mózgu.

Po wprowadzeniu na rynek stwierdzano także reakcje anafilaktyczne, wysypkę, pokrzywkę, reakcje w miejscu podania, krwawienia prowadzące do zgonu, krwotok płucny, ostrą ciężką małopłytkowość, krwiaki, niedokrwistość.

Przedawkowanie
Po przedawkowaniu leku należy się spodziewać wystąpienia krwawienia; trzeba zaprzestać podawania leku; ze względu na krótki t1/2 przeprowadzenie hemodializy nie jest konieczne.

Ciąża i laktacja - Eptyfibatyd

Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli konieczne jest zastosowanie u kobiety karmiącej piersią, zaleca się przerwanie karmienia.

Dawkowanie - Eptyfibatyd

I.v. Dorośli. 180 µg/kg mc. we wstrzyknięciu nasycającym jak najszybciej po ustaleniu rozpoznania, następnie we wlewie i.v. 2 µg/kg mc./min nie dłużej niż 72 h lub do chwili rozpoczęcia operacji wszczepienia pomostów aortalnych albo wypisania ze szpitala.

W przypadku przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych należy podawać eptyfibatyd przez 20–24 h po zabiegu; czas leczenia może wówczas wynosić 96 h. W przypadku konieczności wykonania zabiegu operacyjnego należy przerwać podawanie leku. U osób z niestabilną dławicą piersiową i zawałem serca bez załamka Q oraz łagodną niewydolnością nerek można stosować standardowe dawki.

Zaburzenia czynności nerek
Chorzy z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min) – 180 µg/kg mc. w bolusie, a następnie wlew ciągły i.v. 1 µg/kg mc./min przez zalecany czas leczenia.

Uwagi dla Eptyfibatyd

Przechowywać w temp. 2–8°C.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające eptyfibatyd

Eptifibatide Accord (roztwór do infuzji) Eptifibatide Accord (roztwór do wstrzykiwań) Integrilin (roztwór do infuzji) Integrilin (roztwór do wstrzykiwań)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta