×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Rejestracja dziecka w urzędach

Małgorzata Samela-Gazda, Anna Kochanek, Piotr Sawiec

Narodziny dziecka to – oprócz radości – także obowiązki związane z koniecznością załatwienia kilku formalności w urzędach (rejestracja), niezbędnych do zapewnienia dziecku przysługujących wszystkim obywatelom praw, w tym właściwej opieki medycznej.

Zarejestruj swoje dziecko w urzędach państwowych w celu uzyskania:

 • aktu urodzenia,
 • numeru PESEL.

Jak uzyskać akt urodzenia?

W ciągu 14 dni po porodzie należy zgłosić urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego (USC) właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. W jednej miejscowości może się znajdować kilka USC, dlatego zapytaj w szpitalu, do którego urzędu wysłano dokumenty. Jeśli żadne z rodziców nie ma miejsca zameldowania na terenie podlegającym USC, do którego przesłano zawiadomienie ze szpitala, wygodniej dokonać tej formalności w urzędzie właściwym dla ich miejsca zamieszkania (lub jednego z nich).

W szpitalu po porodzie, jeszcze przed wypisaniem do domu, otrzymasz wystawione przez lekarza lub administrację szpitala formalne zaświadczenie, na podstawie którego sporządza się akt urodzenia w USC. Dokument ten jest następnie przechowywany w archiwum urzędu.

Dokumenty, jakie musisz przedłożyć w USC (wnioski można wypełnić na miejscu w dniu zgłoszenia):

 • dowody osobiste rodziców dziecka,
 • w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie – odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, a gdy rejestracji dziecka dokonuje matka będąca po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • w przypadku rejestracji dziecka przez pannę – odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (jeśli matka po urodzeniu zarejestrowana była w innym USC),
 • oświadczenie rodziców o nadanych imionach (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez rodziców),
 • podanie o odpisy aktu urodzenia (druk podania dostępny w USC).

Rodzice otrzymują 3 odpisy aktu urodzenia, a formalności są załatwiane niezwłocznie w dniu zgłoszenia się do urzędu. Rejestracja urodzenia dokonywana przez rodziców nie podlega opłacie skarbowej, natomiast jest ona pobierana, gdy formalności dokonuje upoważniona przez nich osoba.

Kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia uniemożliwiającego odróżnienie płci dziecka.

W ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można zmienić dziecku imię (lub imiona). W tym celu rodzice lub matka dziecka niepochodzącego z małżeństwa muszą złożyć w USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (lub imion) dziecka.

Jak uzyskać numer PESEL dla dziecka?

PESEL (Powszechny Elektro niczny System Ewidencji Ludności) to 11 -cyfrowy stały symbol numeryczny identyfi kujący określoną osobę fi zyczną, który musi posiadać każdy obywatel Polski. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej. W celu otrzymania takiego numeru dla dziecka należy się zgłosić do urzędu miasta lub gminy (wydziały spraw obywatelskich lub ewidencji ludności), właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania matki, z aktem urodzenia dziecka lub książeczką zdrowia dziecka. Nadanie numeru następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia, choć zwykle dochodzi do tego wcześniej. Urzędnik powinien wyznaczyć termin, w którym należy się zgłosić ponownie po odbiór nadanego numeru PESEL.

Numer PESEL jest niezbędny w celu załatwiania wielu formalności w urzędach i instytucjach państwowych oraz uzyskiwania świadczeń, między innymi bezpłatnej opieki medycznej (poradnia, szpital), a także realizacji recept na leki. Podczas oczekiwania na przyznanie numeru PESEL w przypadku dziecka przed ukończeniem 3. miesiąca życia można – w razie konieczności – podawać numer PESEL matki.


Artykuł pochodzi z przewodnika dla rodziców Pierwsze 2 lata życia dziecka wydanego przez Medycynę Praktyczną, Kraków 2012

28.01.2013

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.