Neurol 0,25 - tabletki

Lek przeciwlękowy i uspokajający z grupy pochodnych benzodiazepiny.

Preparat zawiera substancję alprazolam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Neurol 0,25
tabletki; 0,25 mg; 30 tabl.
Zentiva
28,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Neurol 0,25 - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest alprazolam, pochodna benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego. Podobnie jak inne benzodiazepiny, alprazolam wykazuje działanie przeciwlękowe i uspokajające oraz zmniejszające napięcie mięśniowe i przeciwdrgawkowe. W porównaniu do innych benzodiazepin wykazuje silniejsze działanie przeciwlękowe. Działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Alprazolam pośrednio aktywuje receptory dla kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i nasila jego działanie. Kwas gamma-aminomasłowy jest głównym neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym o działaniu hamującym, wpływa na otwarcie kanału chlorkowego i napływ jonów chlorkowych do wnętrza komórki, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronu.

Po podaniu doustnym alprazolamu stężenie maksymalne uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin. Alprazolam jest metabolizowany na drodze oksydacji, a jego metabolity są nieaktywne lub wykazują znacząco mniejszą aktywność farmakologiczną. Alprazolam i jego metabolity wydalane są głównie z moczem.

Kiedy stosować Neurol 0,25 - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

• zaburzeń lękowych uogólnionych

• zaburzeń lękowych z napadami lęku

• zaburzeń lękowych w postaci fobii

• zaburzeń lękowych ze współistniejącą depresją.

Preparat jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla chorego.

Preparat nie powinien być stosowany w stanach krótkotrwałego, łagodnego niepokoju i napięcia związanego ze stresem dnia codziennego.

Kiedy nie stosować preparatu Neurol 0,25 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne benzodiazepiny.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

miastenia (myasthenia gravis) – choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni

• ciężka niewydolność oddechowa

• przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z niewydolnością oddechową

• zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neurol 0,25 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu równolegle z opioidami może wywołać uspokojenie polekowe (sedacja), zaburzenia oddechowe, śpiączkę i zgon. Nie należy stosować preparatu równolegle z opiodami, chyba że lekarz uzna takie leczenie skojarzone za bezwzględnie konieczne. Należy wówczas stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i zachować zalecone środki ostrożności. Należy obserwować chorego, czy nie występują u niego objawy zaburzeń oddechowych i/lub uspokojenia polekowego.

Wielokrotne stosowanie preparatu przez kilka tygodni może prowadzić do zmniejszenia uspokajającego działania (zjawisko tolerancji). Zjawisko tolerancji zwykle nie dotyczy przeciwlękowego działania preparatu.

Stosowanie pochodnych benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia i w konsekwencji do nadużywania leku. Rozwój uzależnienia może wystąpić nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek i dotyczyć osób nie obarczonych czynnikami ryzyka. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z wielkością stosowanej dawki oraz czasem trwania leczenia, a także równoległego stosowania kilku pochodnych benzodiazepin; jest również większe u osób z uzależnieniem od alkoholu, używek lub leków w wywiadzie oraz u chorych z zaburzeniami osobowości lub z zaburzeniami psychicznymi. Chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod szczególną obserwacją lekarską.

Konieczna jest regularna kontrola i obserwacja chorego, czy nie występują u niego oznaki uzależnienia (np. przyjmowanie większych dawek leku, przyjmowanie leku przez okres dłuższy niż zamierzony, niemożność ograniczenia przyjmowania preparatu, nieudane wysiłki w celu uzyskania kontroli nad przyjmowaniem leku). Nadużywanie alprazolamu, szczególnie wraz z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. opioidami czy innymi benzodiazepinami) czy alkoholem może prowadzić do śmierci.

W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszyć będą objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić: bóle głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość, a w ciężkich przypadkach także objawy takie jak: odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i napady drgawkowe.

Po przerwaniu leczenia może wystąpić stan polegający na nasileniu objawów, które wcześniej skłoniły lekarza do zastosowania preparatu (tzw. objawy z odbicia). Mogą towarzyszyć mu nagłe zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu, niepokój ruchowy i inne objawy podobne do objawów z odstawienia. Ryzyko wystąpienia ww. objawów jest większe po nagłym przerwaniu leczenia, dlatego kończąc leczenie należy stopniowo zmniejszać dawkę, ściśle według zaleceń lekarza.

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy. Nie stosować dłużej niż 8–12 tygodni (włączając w to okres zmniejszania dawki). W niektórych przypadkach lekarz może wydłużyć okres stosowania, ale wymaga to regularnego monitorowania i oceny stanu pacjenta.

Stosowanie pochodnych benzodiazepin, w tym preparatu, może zwiększać skłonności samobójcze oraz ryzyko prób samobójczych i samobójstw u chorych z depresją, a także bez depresji. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności, szczególnie w przypadku chorych na depresję. W okresie stosowania preparatu może też ujawnić się wcześniej niezdiagnozowana depresja.

U chorych na depresję oraz w leczeniu psychoz nie należy stosować preparatu w monoterapii lecz w skojarzeniu z lekami odpowiednimi w leczeniu choroby podstawowej. Pochodne benzodiazepiny nie są wskazane do leczenia podstawowego psychoz.

U chorych z depresją może wystąpić hipomania i mania w związku ze stosowaniem alprazolamu.

Pochodne benzodiazepiny mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej po kilku godzinach od przyjęcia leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, należy zapewnić możliwość nieprzerwanego snu trwającego co najmniej 7–8 godzin. Wraz z niepamięcią mogą wystąpić zachowania nieadekwatne do sytuacji.

Podczas stosowania pochodnych benzodiazepin mogą wystąpić reakcje paradoksalne, takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy złości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W przypadku ich zauważenia należy skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu. Ryzyko wystąpienia objawów paradoksalnych jest zwiększone u chorych w podeszłym wieku.

U chorych z ostrą jaskrą z zamykającym się kątem przesączania należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

U osób w podeszłym wieku lub osłabionych zaleca się ostrożność i przestrzeganie stosowania najmniejszej skutecznej dawki; stosowaniu benzodiazepin w tej grupie wiekowej towarzyszy ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia i zaburzeń ruchowych związanych z osłabieniem mięśni, które zwiększa ryzyko upadków (co może mieć poważne i daleko idące konsekwencje w tej grupie wiekowej).

U osób z przewlekłą niewydolnością oddechową zaleca się ostrożność i zmniejszenie dawki, ponieważ pochodne benzodiazepiny mogą hamować czynność ośrodka oddechowego. W przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej oraz obturacyjnego bezdechu podczas snu stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Stosować z zachowaniem ostrożności u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby (ryzyko rozwoju encefalopatii).

U osób nadużywających w przeszłości alkoholu lub leków czy innych substancji wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Należy pamiętać, że równoległe stosowanie z preparatem jakichkolwiek leków nasennych lub uspokajających, bądź spożywanie alkoholu w okresie leczenia nasila działanie na ośrodkowy układ nerwowy i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat wywiera znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz znacząco upośledza sprawność psychoruchową. Może wystąpić senność, wydłużenie czasu reakcji, zawroty głowy, sedacja, niepamięć, zaburzenia czynności mięśni, ospałość, niewyraźne widzenie, zmniejszenie czujności, zaburzenia koncentracji oraz zaśnięcia za kierownicą. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Neurol 0,25 - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia lękowe z depresją:

początkowo 0,25–0,5 mg 3 razy na dobę, dawkę podtrzymującą lekarz dostosuje indywidualnie w zależności od potrzeb w zakresie do 4 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku i zaburzenia lękowe w postaci fobii:

początkowo 0,5–1 mg przed snem, następnie lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie w zależności od potrzeb; może zalecić dawki dodatkowe, tak aby dawka dobowa podawana była w 3–4 dawkach podzielonych.

Czas trwania leczenia:

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Leczenie powinno trwać możliwie jak najkrócej i nie dłużej niż 8–12 tygodni, włączając w to okres zmniejszania dawki. W niektórych przypadkach lekarz może wydłużyć okres stosowania, ale wymaga to regularnego monitorowania i oceny stanu pacjenta. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz z wydłużającym się okresem stosowania preparatu.

Kończąc leczenie, preparat należy odstawiać stopniowo, pod kontrolą lekarza. Zwykle dawkę zmniejsza się o 0,5 mg co 3 dni. U niektórych osób konieczne jest wolniejsze tempo zmniejszania dawki.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku lub osłabionych zaleca się zmniejszenie dawki ze względu na ryzyko sedacji oraz zaburzeń koordynacji ruchowej i stanów splątania, co może prowadzić do upadków i obrażeń ciała (w konsekwencji ryzyko dłuższego unieruchomienia). U osób w podeszłym wieku lub osłabionych początkowo 0,25 mg 2–3 razy na dobę. W razie konieczności i pod warunkiem dobrej tolerancji leku, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki. W razie wystąpienia działań niepożądanych, dawkę należy zmniejszyć.

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stosować z zachowaniem ostrożności; w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U osób z przewlekłą niewydolnością oddechową zaleca się zmniejszenie dawki i zachowanie ostrożności.

U osób nie przyjmujących wcześniej leków psychotropowych zwykle wystarczają mniejsze dawki, niż u osób przyjmujących uprzednio leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne, oraz u osób uzależnionych od alkoholu.

Czy można stosować Neurol 0,25 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego preparatu. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie planowania ciąży.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie preparatu równolegle z opioidami może wywołać uspokojenie polekowe (sedacja), zaburzenia oddechowe, śpiączkę i zgon. Nie należy stosować preparatu równolegle z opiodami, chyba że lekarz uzna takie leczenie skojarzone za bezwzględnie konieczne. Należy wówczas stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i zachować zalecone środki ostrożności. Należy obserwować chorego, czy nie występują u niego objawy zaburzeń oddechowych i/lub sedacji.

Opioidowe leki przeciwbólowe mogą sprzyjać rozwojowi uzależnienia spowodowanego pochodnymi benzodiazepiny.

Alprazolam może nasilać działanie innych leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak np. leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), barbiturany, leki przeciwlękowe i uspokajające, leki nasenne, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, znieczulające lub leki przeciwhistaminowe.

Leki hamujące aktywność izoenzymów cytochromu P450 (zwłaszcza 3A4) mogą zwiększyć stężenie alprazolamu i nasilić jego działanie:

• nie zaleca się stosowania alprazolamu z ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem ani innymi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli;

• stosowanie alprazolamu z nefazodonem lub fluwoksaminą lub cymetydyną wymaga zachowania szczególnej ostrożności i może być konieczne zmniejszenie dawki;

• należy zachować ostrożność, jeżeli alprazolam jest stosowany równolegle z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, klarytromycyna czy troleandomycyna.

Leki zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, np. rytonawir, mogą wpływać na działanie kliniczne alprazolamu. Konieczna może być modyfikacja dawki lub odstawienie alprazolamu (decyzje podejmie lekarz).

Stosowanie alprazolamu z digoksyną może powodować zwiększenia stężenia digoksyny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia). Chorzy powinni pozostawać pod nadzorem lekarza i być monitorowani pod kątem wystąpienia objawów toksyczności digoksyny.

Alprazolam może wpływać na zwiększenie stężenia w osoczu stosowanej równolegle imipraminy i dezypraminy.

W okresie przyjmowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.

Nie przeprowadzono badań interakcji alprazolamu z izoniazydem ani z ryfampicyną.

Alprazolam nie wpływa na stężenie fenytoiny w osoczu (odwrotnego wpływu nie badano).

Nie stwierdzono wpływu alprazolamu na czas protrombinowy ani na stężenie warfaryny w osoczu.

Stosowanie benzodiazepin z kwasem walproinowym zwiększa ryzyko psychozy, jednakże dotychczas nie stwierdzono takich powikłań dla alprazolamu.

Teofilina może zmniejszać działanie benzodiazepin.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Neurol 0,25 - tabletki?

Jak każdy lek, również Neurol 0,25, -1,0 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: uspokojenie polekowe (sedacja), senność, niezborność ruchów (ataksja), zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zawroty głowy, ból głowy, depresja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, zmęczenie, drażliwość.

Często lub niezbyt często mogą wystąpić: stany splątania, dezorientacja, zmiany libido, lęk, bezsenność, nerwowość, mania, omamy, gniew, pobudzenie, uzależnienie, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia koncentracji, senność (nasilona potrzeba snu), letarg, drżenia, niepamięć, zaburzenia widzenia, zmniejszenie apetytu, nudności, osłabienie siły mięśniowej, nietrzymanie moczu, zaburzenia funkcji seksualnych, zaburzenia miesiączkowania, zwiększenie/zmniejszenie masy ciała, zapalenie skóry.

Niezbyt często po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne (lęk, bezsenność, drgawki, ból głowy, ból mięśni, uczucie napięcia, dezorientacja, pobudzenie, depersonalizacja, zaburzenia słuchu, sztywność i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, napady drgawkowe) lub nasilenie objawów, które wcześniej skłoniły lekarza do zastosowania preparatu (tzw. objawy z odbicia), możliwe reakcje paradoksalne (w tym niepokój, zmiany nastroju, omamy, pobudzenie, koszmary senne).

Z nieznaną częstością: zachowania agresywne, hipomania, zaburzenia myślenia, zwiększona aktywność psychoruchowa, uzależnienie i nadużywanie leku, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, dystonia, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zatrzymanie moczu, obrzęk obwodowy, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, hiperprolaktynemia, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne.

Przeczytaj też artykuły

Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające alprazolam

Afobam (tabletki) Alpragen (tabletki) Alpraxil (tabletki) Alprazolam Aurovitas (tabletki) Alprox (tabletki) Neurol 1,0 (tabletki) Neurol SR 0,5 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Xanax (tabletki) Xanax SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Zomiren (tabletki) Zomiren SR (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta