Axtil - tabletki

Lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty z tej grupy, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję ramipryl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Axtil
tabletki; 10 mg; 30 tabl.
Adamed Pharma
22,39 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
12,85 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.
Axtil
tabletki; 2,5 mg; 30 tabl.
Adamed Pharma
6,31 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,93 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.
Axtil
tabletki; 5 mg; 30 tabl.
Adamed Pharma
11,74 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,97 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Axtil - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest ramipryl, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Wspólny mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu aktywności konwertazy angiotensyny, enzymu odpowiedzialnego za powstawanie angiotensyny II (enzym często oznaczany jest skrótem ACE, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin Converting Enzyme). Zahamowanie aktywności ACE powoduje ograniczenie przekształcania (konwersji) nieaktywnej biologicznie angiotensyny I do aktywnej angiotensyny II. Angiotensyna II odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny prowadzi do zmniejszenia stężenia angiotensyny II, a przez to do obniżenia ciśnienia tętniczego. Ponadto, inhibitory ACE nasilają efekty zależne od bradykininy (substancja działająca rozkurczowo na naczynia krwionośne), wywierają ochronny wpływ na naczynia i wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w leczeniu i profilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego, a także w leczeniu chorób nerek (nefropatii cukrzycowej i niecukrzycowej). W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność wielu z nich w zmniejszaniu śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. U chorych z niewydolnością serca inhibitory ACE zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne i zwiększa wydolność wysiłkową, pozytywnie wpływając na jakość życia.

Ramipryl szybko się wchłania i w wątrobie ulega przekształceniu do postaci aktywnej – ramiprylatu. Stężenie maksymalne ramiprylu uzyskiwane jest w ciągu 1 godziny, a ramiprylatu w ciągu 2–4 godzin po przyjęciu leku. Działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się w ciągu 1–2 godzin po przyjęciu leku i jest najsilniejsze pomiędzy 3.–6. godziną. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego osiąga się po około 3–4 tygodniach stosowania preparatu.

Kiedy stosować Axtil - tabletki?

Preparat jest wskazany:

• w leczeniu nadciśnienia tętniczego

• w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego – zmniejszenie zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z objawową chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) oraz u chorych na cukrzycę i z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

• w leczeniu chorób nerek:

- cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej – stadium początkowe stwierdzone na podstawie mikroalbuminurii

- cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej – stadium objawowe, stwierdzone na podstawie białkomoczu, u osób z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

- niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej – stadium objawowe, stwierdzone na podstawie białkomoczu nie mniejszego niż 3 g na dobę

• w leczeniu objawowej niewydolności serca

• profilaktyka wtórna u chorych po zawale serca – zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału serca u chorych z objawami klinicznymi niewydolności serca (preparat może zostać włączony do leczenia po upływie co najmniej 48 godzin od wystąpienia zawału serca).

Kiedy nie stosować preparatu Axtil - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Nie stosować preparatu, jeżeli:

• kiedykolwiek wystąpił obrzęk naczynioruchowy (wrodzony/dziedziczny, samoistny lub związany ze stosowaniem inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II)

• występuje istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub jednostronne w przypadku jedynej czynnej nerki

• występuje niedociśnienie tętnicze lub chory jest niestabilny hemodynamicznie

• stosowane są procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein o małej gęstości LDL), w czasie których krew narażona jest na kontakt z elektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami (może to doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych).

Nie stosować preparatu równoległe:

• z aliskirenem u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2)

• z lekami złożonymi zawierającymi sakubitryl i walsartan; nie stosować przed upływem 36 godzin od ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem.

Preparat jest przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Axtil - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu w okresie ciąży. Jeżeli kobieta stosująca preparat planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem, który zaleci zmianę sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku ciąży lub jej podejrzenia w okresie przyjmowania preparatu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu i zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego.

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ preparat może powodować nagłe i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po przyjęciu preparatu dotyczy szczególnie osób:

• ze wzmożoną aktywacją układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA), którą można podejrzewać w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, hemodynamicznie istotnego upośledzenia napływu bądź odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie/stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej), jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką, a także w przypadku osób odwodnionych lub z niedoborem elektrolitów (np. przyjmujących leki moczopędne, stosujących dietę o małej zawartości soli, poddawanych dializom, po biegunce lub wymiotach), osób z marskością wątroby i/lub wodobrzuszem, osób poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczulanych;

• u których stosowana jest podwójna blokada układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA); nie zaleca się stosowania preparatu w skojarzeniu z innymi lekami działającymi na układ renina–angiotensyna–aldosteron (np. innymi lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny lub aliskirenem) ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia) oraz zaburzeń czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek. Jeżeli takie leczenie skojarzone (podwójna blokada układu RAA) jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe chorego powinny być monitorowane. U chorych z nefropatią cukrzycową nie należy stosować równolegle inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II. Stosowanie preparatu równoległe z aliskirenem jest przeciwwskazane u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2).

• z niewydolnością serca po zawale;

• ze zwiększonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu w przypadku ciężkiego niedociśnienia (np. osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych, u których niedociśnienie mogłoby spowodować zawał serca lub udar mózgu)

• w podeszłym wieku.

W powyższych przypadkach leczenie może być rozpoczynane tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, wymagany jest specjalny nadzór medyczny i dokładne monitorowanie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia i każdorazowo podczas zwiększania dawki.

Jeżeli występuje odwodnienie organizmu, zmniejszenie objętości krwi krążącej lub zaburzenia elektrolitowe, lekarz zaleci odpowiednie postępowanie przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

Poinformuj lekarza o stosowaniu preparatu, jeżeli planujesz zabieg operacyjny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Jeśli to możliwe, dzień przed zabiegiem lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania preparatu. Pamiętaj, tylko lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania preparatu.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie jego trwania, szczególnie na początku, należy kontrolować czynność nerek, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek (lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań). Ryzyko zaburzenia czynności nerek jest zwiększone u chorych z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepie nerki.

Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego twarzy, ust, języka, gardła, krtani czy dróg oddechowych. Jeżeli obrzęk dotyczy języka, gardła lub krtani, może utrudniać oddychanie i może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. W razie wystąpienia pierwszych objawów obrzęku, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna może być hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia. Chory powinien pozostawać pod obserwacją lekarską przynajmniej przez 12–24 godzin, do momentu całkowitego ustąpienia objawów. Obrzęk naczynioruchowy może także dotyczyć jelit (objawami są bóle brzucha z nudnościami i wymiotami lub bez nich), co należy brać pod uwagę w przypadku wystąpienia bólów brzucha. Ryzyko obrzęku naczynioruchowego jest zwiększone u osób, u których w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy oraz u osób rasy czarnej. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w każdym momencie leczenia.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego:

• przeciwwskazane jest stosowanie preparatu (ramiprylu) w skojarzeniu z sakubitrylem/walsartanem; stosowania ramiprylu nie wolno rozpoczynać wcześniej niż po upływie 36 godzin po przyjęciu ostatniej dawki sakubitrylu/walsartanu ( i podobnie, stosowania sakubitrylu/walsartanu nie wolno rozpoczynać wcześniej niż po 36 godzinach po przyjęciu ostatniej dawki ramiprylu);

• u osób przyjmujących preparat (ramipryl) należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus) lub wildagliptyny.

Stosowanie preparatu (zahamowanie ACE) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych na jad owadów i inne alergeny, także podczas odczulania; w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się z lekarzem, który o ile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu.

Preparat może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca, niekiedy zakończonych zgonem. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u osób, u których ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (osoby z zaburzeniami czynności nerek, po 70. roku życia, chorzy na cukrzycę, osoby odwodnione, osoby z nasileniem niewydolności serca lub kwasicą metaboliczną, osoby przyjmujące suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparynę, trimetoprim lub kotrimoksazol [trimetoprim+sulfametoksazol], antagonistów aldosteronu lub antagonistów receptora angiotensyny). Jeżeli lekarz uzna stosowanie tych leków za konieczne, zaleci zachowanie ostrożności i monitorowanie czynności nerek oraz stężenia potasu we krwi.

Ramipryl może wpływać na nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, co może powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia). U osób w podeszłym wieku i osób ze zwiększonym ryzykiem hiponatremii, należy kontrolować stężenie sodu we krwi.

Preparat może powodować zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenię/agranulocytozę], małopłytkowość, niedokrwistość, hamowanie czynności szpiku). Częstą kontrolę morfologii krwi zaleca się na początku leczenia oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek, ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina) oraz u osób stosujących inne leki mogące powodować zmiany w morfologii krwi (np. allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki). W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból gardła) należy skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że nie nastąpiło obniżenie odporności organizmu.

U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego.

Inhibitory ACE mogą także powodować uporczywy kaszel (skutek nasilenia działania bradykininy), bez odkrztuszania, który ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, objawowe niedociśnienie tętnicze, znużenie i inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność koncentracji, w tym upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Wystąpienie tych objawów jest szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki oraz po zmianie leków. Przez kilka godzin po przyjęciu pierwszej dawki oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Axtil - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

U osób przyjmujących równolegle leki moczopędne istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po rozpoczęciu stosowania preparatu. Dodatkowo, w tej grupie chorych może występować odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. O ile to możliwe, lekarz zaleci przerwanie stosowania leków moczopędnych 2–3 dni przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu.

U chorych z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono leku moczopędnego, dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę. Konieczne jest kontrolowanie czynności nerek i stężenia potasu we krwi. Dalsze dawkowanie indywidualnie ustali lekarz.

Nadciśnienie tętnicze (monoterapia lub leczenie skojarzone): początkowo 2,5 mg 1 raz na dobę; w przypadku wzmożonej aktywacji układu renina–angiotensyna–aldosteron zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę, a leczenie powinno być rozpoczynane wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

W razie potrzeby, lekarz może podwajać dawkę co 2–4 tygodnie; dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.

Profilaktyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego:

początkowo 2,5 mg 1 raz na dobę, następnie po 1–2 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę, a po kolejnych 2–3 tygodniach, do docelowej dawki podtrzymującej, wynoszącej 10 mg 1 raz na dobę.

U chorych przyjmujących leki moczopędne należy postępować jak opisano powyżej.

Leczenie chorób nerek:

• u chorych na cukrzycę z mikroalbuminurią: dawka początkowa wynosi 1,25 mg 1 raz na dobę; w przypadku dobrej tolerancji leku, po 2 tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 2,5 mg na dobę i po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg na dobę;

• u chorych na cukrzycę z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego: dawka początkowa wynosi 2,5 mg 1 raz na dobę; w przypadku dobrej tolerancji leku, po 1–2 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę, a po kolejnych 2–3 tygodniach do docelowej dawki podtrzymującej, wynoszącej 10 mg 1 raz na dobę;

• u chorych z niecukrzycową nefropatią stwierdzoną na podstawie białkomoczu 3 g na dobę lub większego: dawka początkowa wynosi 1,25 mg 1 raz na dobę; w przypadku dobrej tolerancji leku, po 2 tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 2,5 mg na dobę i po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg na dobę.

Objawowa niewydolność serca:

u chorych, u których stan ustabilizowano lekiem moczopędnym, dawka początkowa wynosi 1,25 mg 1 raz na dobę; lekarz może podwajać dawkę co 1–2 tygodnie; dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę; zalecane jest przyjmowanie preparatu w 2 dawkach podzielonych.

Prewencja wtórna u chorych po zawale serca z objawami niewydolności serca:

lek może być przyjmowany przez chorych stabilnych klinicznie i hemodynamicznie po upływie 48 godzin od ostrego zawału serca. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg 2 razy na dobę przez 3 dni; w przypadku złej tolerancji tej dawki, stosuje się 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni, następnie 2,5 mg 2 razy na dobę i docelowo 5 mg 2 razy na dobę (lekarz będzie stopniowo podwajał dawkę dobową co 1–3 dni). Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 razy na dobę, zalecane jest przerwanie leczenia.

U chorych stosujących leki moczopędne należy postępować jak opisano powyżej.

Nie ma wystarczających danych dotyczących leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) bezpośrednio po zawale serca. W każdym przypadku indywidualnie lekarz podejmie decyzję o ewentualnym rozpoczęciu stosowania preparatu (dawka początkowa 1,25 mg 1 raz na dobę).

Szczególne grupy chorych:

U chorych z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania. Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie, w zależności od klirensu kreatyniny (parametr charakteryzujący czynność nerek). Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 60 ml/min, dostosowanie dawki początkowej nie jest wymagane, a dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę; jeżeli klirens kreatyniny mieści się w przedziale 30–60 ml/min, zmiana dawki początkowej (2,5 mg na dobę) nie jest konieczna, a dawka maksymalna wynosi 5 mg na dobę; jeżeli klirens kreatyniny mieści się w przedziale 10–30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę, a dawka maksymalna 5 mg na dobę; u chorych z nadciśnieniem tętniczym poddawanych hemodializom dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę, a dawka maksymalna 5 mg na dobę; preparat powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializy.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania i rozpoczynanie leczenia pod ścisłym nadzorem lekarza. Dawka maksymalna wynosi 2,5 mg na dobę.

U chorych w podeszłym wieku konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; korzystna może być dawka początkowa 1,25 mg na dobę. U tych chorych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dzieci i młodzież:

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Sposób przyjmowania:

Preparat należy przyjmować codziennie o tej samej porze dnia; można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości (nie należy kruszyć ani żuć tabletek), popijając płynem.

Czy można stosować Axtil - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę, zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia ciąży w okresie przyjmowania preparatu, wymagane jest zaprzestanie stosowania preparatu; należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zaleci stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaleca się podwójnej blokady układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA) poprzez równoległe stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny z antagonistami receptora angiotensyny II czy aliskirenem, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: niedociśnienie tętnicze, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia) oraz zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek. Jeżeli takie leczenie skojarzone (podwójna blokada układu RAA) jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe chorego powinny być monitorowane.

Stosowanie preparatu równoległe z aliskirenem u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2) jest przeciwwskazane.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w skojarzeniu z sakubitrylem/walsartanem; stosowania ramiprylu nie wolno rozpoczynać wcześniej niż po upływie 36 godzin po przyjęciu ostatniej dawki sakubitrylu/walsartanu ( i podobnie, stosowania sakubitrylu/walsartanu nie wolno rozpoczynać wcześniej niż po 36 godzinach po przyjęciu ostatniej dawki ramiprylu).

Przeciwwskazane są zabiegi z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja oraz afereza lipoprotein o niskiej gęstości), w czasie których krew narażona jest na kontakt z ujemnie naładowanymi powierzchniami. Może to doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych. Jeżeli lekarz uzna przeprowadzenie zabiegu za absolutnie konieczne, może zastosować innego typu błony dializacyjne lub zalecić zmianę leków przeciwnadciśnieniowych.

U osób przyjmujących preparat należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus) lub inhibitorów DPP-4 (np. wildagliptyna) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.

Ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami mogącymi wpływać na zwiększenie stężenia potasu we krwi, w tym np.: suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd), trimetoprim lub kotrimoksazol (trimetoprim+sulfametoksazol), antagoniści aldosteronu, cyklosporyna, heparyna lub zawierające potas zamienniki soli kuchennej; jeżeli konieczne jest stosowanie ww. preparatów, lekarz zaleci ścisłe monitorowanie stężenia potasu we krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe i inne leki mogące obniżać ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, baklofen, leki blokujące receptory alfa, np. prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulozyna, terazosyna, prazosyna), a także alkohol - mogą nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu zwiększając ryzyko niedociśnienia tętniczego.

Leki zwiększające ciśnienie tętnicze (np. sympatykomimetyki, izoproterenol, dobutamina, dopamina, adrenalina) mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu; należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze.

Leki mogące wpływać na morfologię krwi (np. allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki) zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych.

Preparat może nasilać toksyczne działanie litu; nie zaleca się stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego, należy uważnie kontrolować stężenie litu we krwi.

Stosowanie preparatu równolegle z lekami przeciwcukrzycowymi (preparaty doustne, insulina) może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i zwiększać ryzyko hipoglikemii. Należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, selektywne inhibitory COX-2) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek i zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Axtil - tabletki?

Jak każdy lek, również Axtil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: bóle i zawroty głowy, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), objawowe niedociśnienie tętnicze, w tym ortostatyczne (np. zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi), suchy uporczywy kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, duszność, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, bóle i skurcze mięśni, wysypka, ból w klatce piersiowej, zmęczenie i osłabienie.

Niezbyt często: zmiany w morfologii krwi (eozynofilia, czyli zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych), zmniejszenie apetytu, zaburzenia smaku, obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, nerwowość, niepokój, zaburzenia snu (w tym senność), zawroty głowy, parestezje, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedokrwienie mięśnia sercowego (w tym bóle dławicowe lub zawał serca), nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy, uderzenia gorąca), skurcz oskrzeli, zaostrzenie objawów astmy, przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zaparcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (i/lub bilirubiny), zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), obrzęk naczynioruchowy jelit (ból w nadbrzuszu), nadmierne pocenie się, bóle stawów, zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek, zwiększone oddawanie moczu, nasilenie istniejącego wcześniej białkomoczu, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi), zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja, zmniejszenie libido), obrzęki obwodowe, gorączka.

Rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby krwinek białych/granulocytów obojętnochłonnych, czyli leukopenia/neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, zmniejszenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny), stany splątania, drżenia, zaburzenia równowagi, zapalenia spojówek, zaburzenia słuchu, szumy uszne, zapalenie naczyń, zwężenie naczyń, zapalenie języka, żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenie komórek wątroby (hepatocytów), złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielanie płytki paznokciowej od łożyska, osłabienie i zmęczenie.

Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło.

Dodatkowo możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: zaburzenia czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, hipoglikemia, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, udar niedokrwienny mózgu, przemijający napad niedokrwienny mózgu, zespół Raynaud’a, zaburzenia zdolności psychomotorycznych, zaburzenia węchu, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne i cytolityczne, sporadycznie prowadzące do zgonu), ostra niewydolność wątroby, zaostrzenie łuszczycy, zmiany skórne podobne do łuszczycy, wypadanie włosów, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy), wysypka (wysypka pęcherzowa lub liszajowata), ginekomastia, zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne.

Przeczytaj też artykuły

Nadciśnienie tętnicze Nefropatia cukrzycowa Niewydolność serca Ostre zespoły wieńcowe (OZW)

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ramipryl

Ampril 2,5 mg (tabletki) Ampril 5 mg (tabletki) Ampril 10 mg (tabletki) ApoRami (Ramipril Aurovitas) (tabletki) Piramil 1,25 mg (tabletki) Piramil 2,5 mg (tabletki) Piramil 5 mg (tabletki) Piramil 10 mg (tabletki) Polpril (kapsułki twarde) Polpril (tabletki) Ramicor (tabletki) Ramipril Actavis (tabletki) Ramipril Genoptim (tabletki) Tritace 2,5 (tabletki) Tritace 5 (tabletki) Tritace 10 (tabletki) Vivace 2,5 mg (tabletki) Vivace 5 mg (tabletki) Vivace 10 mg (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta