Alexan - roztwór do infuzji

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Preparat zawiera substancję cytarabina

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alexan
roztwór do infuzji; 50 mg/ml (1 g/20 ml); 1 fiol. 20 ml
Ebewe Pharma
b/d
Alexan
roztwór do infuzji; 50 mg/ml (2 g/40 ml); 1 fiol. 40 ml
Ebewe Pharma
b/d
Alexan
roztwór do infuzji; 50 mg/ml (500 mg/10 ml); 1 fiol. 10 ml
Ebewe Pharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2022 r.

Co zawiera i jak działa Alexan - roztwór do infuzji?

Substancją czynną preparatu jest cytarabina. Jest to związek organiczny, nukleozyd, zbudowany z cytozyny i arabinozy. Jest on analogiem biologicznie czynnego nukleozydu pirymidynowego, niezbędnego do syntezy kwasów nukleinowych. Podobieństwo chemiczne powoduje, że cytarabina zastępuje biologicznie czynny metabolit w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidynowym). Cytarabina przekształcana jest w komórce do aktywnych metabolitów, które zaburzają syntezę i stabilność kwasów nukleinowych DNA i RNA. Uniemożliwia to podziały komórkowe i prowadzi do apoptotycznej śmierci komórki. Działanie cytarabiny dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe. Preparat ogranicza podziały komórkowe a przez to wzrost i rozwój nowotworu. Ma więc działanie cytostatyczne. Jest chemioterapeutykiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu białaczek różnego typu.

Kiedy stosować Alexan - roztwór do infuzji?

Preparat jest wskazany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym:
• ostrych białaczek szpikowych
• ostrych białaczek limfoblastycznych
• nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym
• złośliwych chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin’s lymphoma).
Wskazania obejmują leczenie dużymi dawkami opornych na leczenie ostrych białaczek szpikowych, opornych na leczenie ostrych białaczek limfoblastycznych, opornych na leczenie chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin’s lymphoma) oraz przełomu blastycznego w przewlekłej białaczce szpikowej.

Kiedy nie stosować preparatu Alexan - roztwór do infuzji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie karmienia piersią. O ile lekarz nie zadecyduje inaczej, preparat nie powinien być stosowany u osób, które już otrzymały lek wywołujący zahamowanie czynności (supresję) szpiku kostnego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alexan - roztwór do infuzji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa (wyłącznie leczenie szpitalne), posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Preparat podawany w postaci szybkich wstrzyknięć dożylnych powoduje mniej działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, niż preparat podawany w tej samej dawce w postaci powolnego wlewu dożylnego.
Należy zachować ostrożność i odpowiednio dostosować dawkę w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby. Nie należy stosować preparatu u osób z ostrymi i/lub ciężkimi infekcjami. Preparat może powodować podrażnienie oczu lub skóry. W razie przypadkowego kontaktu preparatu z powierzchnią skóry należy umyć zanieczyszczone miejsce obficie wodą i mydłem.
Podczas leczenia lekarz zaleci codzienne badania hematologiczne ponieważ proces leczenia związany jest z wystąpieniem czasowego zahamowania czynności szpiku kostnego. Istnieje ryzyko wystąpienia silnej leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) i/lub małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów] w morfologii krwi). Wyniki badań hematologicznych niekiedy mogą wskazywać na konieczność zastosowania leczenia wspomagającego lub umieszczenia pacjenta w izolatce aby zapobiec ogólnoustrojowym zakażeniom. Skuteczność leczenia jest określana na podstawie liczby białaczkowych komórek blastycznych we krwi i w szpiku kostnym.
Lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności wątroby i nerek.
Stosowanie preparatu może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi skutkiem rozpadu komórek neoblastycznych. Lekarz zaleci regularne monitorowanie stężenia kwasu moczowego we krwi. W zależności od wyników badań i w niektórych sytuacjach klinicznych lekarz może zalecić stosowanie leków wspomagających profilaktykę i kontrolę hiperurykemii.
U niektórych osób stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie ciężkich lub zagrażających życiu działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego lub oddechowego.
Chorzy na chorobę wrzodową oraz osoby po zabiegach chirurgicznych w ostatnim czasie powinny być pod szczególną obserwacją w celu wykluczenia objawów sugerujących krwotok. U tych osób może wystąpić nagła konieczność przetoczenia płytek krwi.
Stosowanie dużych dawek preparatu może nasilać jego działania niepożądane i powodować ciężkie, niekiedy śmiertelne toksyczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i płuc. Mogą wystąpić zwykle odwracalne zaburzenia czynności mózgu lub móżdżku (zmiany osobowości, drgawki, senność, śpiączka), krwotoczne zapalenie spojówki lub zapalenie rogówki (w okresie leczenia cytarabiną lekarz zaleci profilaktyczne stosowanie steroidowych kropli do oczu), wysypka, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, uszkodzenie wątroby, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, odma płuc, zapalenie osierdzia.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia a także przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ponieważ w okresie leczenia zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest ograniczona. W razie wystąpienia działań niepożądanych takich jak wymioty, zawroty głowy, zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn czy urządzeń.

Dawkowanie preparatu Alexan - roztwór do infuzji

Preparat może być podawany dożylnie (w postaci wstrzykiwań lub wlewu dożylnego) lub podskórnie. Niektóre postacie nowotworu wymagają podań dokanałowych. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych, liczby płytek krwi) a także, w zależności od nasilenia działań niepożądanych (objawy toksycznego działania leku).
Indukcja remisji (leczenie początkowe):
100–200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę, we wlewie ciągłym lub szybkim przez 5–10 dni. Czas trwania leczenia i ilość cykli leczenia zależy od wyników badań hematologicznych i badań szpiku kostnego.
Leczenie podtrzymujące remisję: zwykle 70–200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę w szybkim wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym przez 5 dni co 4 tygodnie (lub raz na tydzień).
Leczenie chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin’s lymphoma):
dorośli: dawka zależy od wybranego przez lekarza schematu leczenia; przykładowo może wynosić 300 mg/m2 powierzchni ciała na dobę w 8. dniu cyklu leczenia.
dzieci: dawka zależy od stopnia zaawansowania choroby i jej typu; lekarz może wybrać jeden z wielu uznawanych za skuteczne schematów dawkowania i odpowiednią terapię skojarzoną.
Leczenie dużymi dawkami: 1–3 g/m2 powierzchni ciała w 1–3 godzinnym wlewie, co 12 godzin, przez 4–6 dni.
Leczenie białaczek zlokalizowanych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: zwykle 5–30 mg/m2 powierzchni ciała, dokanałowo, co 2–7 dni.

Czy można stosować Alexan - roztwór do infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”.
W każdym przypadku indywidualnie lekarz rozważy oczekiwane korzyści w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu.
Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może zmniejszać skuteczność działania innych leków przeciwnowotworowych, leków hamujących czynność szpiku kostnego i radioterapii (równoległego lub wcześniejszego napromieniania). Konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.
Preparat może powodować zmniejszenie wchłaniania digoksyny. Należy monitorować stężenie digoksyny we krwi.
Preparat może niwelować działanie gentamycyny wobec Klebsiella pneumoniae.
W przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwnowotworowymi (doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat, winkrystyna, cyklofosfamid i inne) działania toksyczne, w szczególności działania toksyczne na szpik kostny mogą ulec nasileniu.
Równoległe stosowanie z fluorocytozyną może zmniejszać skuteczność działania fluorocytozyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alexan - roztwór do infuzji?

Jak każdy lek, również Alexan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.
Do najczęstszych działań niepożądanych należą zaburzenia układu pokarmowego: zapalenie błon śluzowych, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne i owrzodzenia odbytu. Możliwe także: zapalenie i owrzodzenie przełyku, odma pęcherzykowa jelit, martwiejące zapalenie okrężnicy, perforacja przewodu pokarmowego, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka. Bardzo często może wystąpić zespół cytarabinowy objawiający się: gorączką, bólami mięśniowymi, bólami kości, bólami w klatce piersiowej, wysypką, zapaleniem spojówek, nudnościami występującymi w ciągu 6–12 godzin od rozpoczęcia leczenia. Często możliwe zaburzenia hematologiczne: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów w morfologii krwi), niedokrwistość, małopłytkowość, megaloblastoza, krwawienie. Możliwa posocznica. Możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie) a także, możliwe niebezpieczne, zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Mogą wystąpić: świąd i zmiany skórne, rumień, łysienie, piegi, piekący ból dłoni i podeszew stóp, zapalenie naczyń i tkanki łącznej w miejscu podania, zakrzepowe zapalenie żył, gorączka, bóle mięśni i stawów, zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie moczu, zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, zapalenie osierdzia, zapalenie płuc, duszność, śródmiąższowe zapalenie płuc, zaburzenia oddechowe, odma płuc, krwotoczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki. W przypadku leczenia dużymi dawkami częste działania toksyczne na mózg lub móżdżek z obniżeniem świadomości, oczopląsem, drgawkami (po podaniu dokanałowym), bóle i zawroty głowy, zapalenie nerwów. Sporadycznie po podaniu dokanałowym możliwa całkowita utrata wzroku, leukoencefalopatia prowadząca do martwicy, paraplegia (porażenie dwukończynowe) lub porażenie czterokończynowe.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cytarabina

Alexan (roztwór do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta