Aclotin - tabletki powlekane

Jest to lek hamujący agregację płytek krwi, pochodna tienopirydyny.

Preparat zawiera substancję tiklopidyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aclotin
tabletki powlekane; 250 mg; 20 tabl.
Bausch Health
13,29 zł
4,93 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Aclotin
tabletki powlekane; 250 mg; 60 tabl.
Bausch Health
35,86 zł
10,76 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Aclotin - tabletki powlekane?

Tiklopidyna jest lekiem przeciwpłytkowym, czyli hamującym agregację płytek krwi, z grupy pochodnych tienopirydyny.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Procesy formowania zakrzepów patologicznych mogą prowadzić do zawału serca, udaru i zakrzepicy naczyń obwodowych. Aby zapobiegać tym zdarzeniom opracowano leki hamujące agregację płytek krwi. Leki te mogą działać na drodze różnych mechanizmów i wykazywać addycyjny (sumujący się) efekt działania.
Mechanizm działania tiklopidyny polega na nieodwracalnym hamowaniu jednego typu receptorów purynergicznych, znajdujących się na powierzchni płytek krwi, przez co zablokowana zostaje agregacja płytek. Tiklopidyna wykazuje również inne korzystne działania, m.in. zmniejsza stężenie fibrynogenu i lepkość krwi i zmniejsza przyleganie płytek do powierzchni śródbłonka naczyń. Nie blokuje natomiast cyklooksygenazy ani syntezy prostaglandyn czy tromboksanu. Ze względu na nieodwracalny charakter modyfikacji receptora płytkowego, płytki poddane działaniu tiklopidyny pozostają pod jego wpływem przez resztę życia (około 7–10 dni), a powrót prawidłowej czynności płytek krwi występuje z szybkością zgodną z naturalnymi przemianami płytek w ustroju.

Kiedy stosować Aclotin - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania w celu:
• zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym zdarzeniu niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne w przeszłości)
• zapobiegania ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u osób z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego.
• zapobiegania wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u chorych poddawanych hemodializom.

Kiedy nie stosować preparatu Aclotin - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• ze skazą krwotoczną
• z chorobami, które mogą powodować krwawienia (np. czynny wrzód żołądka i dwunastnicy, ostre krwotoczne udary mózgu)
• z chorobami krwi, przebiegającymi z wydłużeniem czasu krwawienia
• z leukopenią, małopłytkowością i/lub agranulocytozą, przebytymi w przeszłości.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aclotin - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Podczas leczenia mogą wystąpić hematologiczne i krwotoczne działania niepożądane, takie jak: agranulocytoza, pancytopenia i rzadkie przypadki białaczki. Zwiększone ryzyko ich wystąpienia może być związane:
- z nieodpowiednim monitorowaniem, późnym rozpoznaniem i niewłaściwym postępowaniem w przypadku wystąpienia działania niepożądanego
- jednoczesnym stosowaniem leków przeciwzakrzepowych i hamujących agregację płytek, takich jak kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Mimo takiego zagrożenia, w przypadku implantacji stentów wieńcowych, tiklopidynę należy stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawce od 100–325 mg na dobę) przez około miesiąc po zabiegu.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem (w tym oznaczenie liczby płytek krwi). Badania te należy powtarzać co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące stosowania preparatu oraz, w przypadku konieczności przerwania leczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy, w ciągu 15 dni po jego zakończeniu.

W przypadku zmniejszenia liczby neutrofili poniżej 1500/mm3 należy ponownie oznaczyć ich liczbę. W razie potwierdzenia neutropenii (liczba neutrofili poniżej 1500/mm3) lub małopłytkowości (liczba płytek krwi do 100000/mm3) należy przerwać stosowanie preparatu.

W przypadku konieczności przerwania leczenia w ciągu pierwszych 90 dni, należy wykonać dodatkowe badanie morfologii krwi z rozmazem w ciągu 2 tygodni od zaprzestania stosowania preparatu. Parametry hematologiczne, w tym liczbę leukocytów z rozmazem i liczbę płytek krwi, należy kontrolować do czasu powrotu ich liczby do wartości prawidłowych.

Podczas leczenia rzadko może wystąpić zagrażająca życiu zakrzepowa plamica małopłytkowa. W przypadku wystąpienia następujących objawów: małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, objawy neurologiczne (podobne do objawów przemijającego ataku niedokrwiennego TIA lub udaru mózgu) lub zaburzenia czynności nerek i gorączka, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą one postępować w szybkim tempie. Większość przypadków zakrzepowej plamicy małopłytkowej obserwowano w ciągu pierwszych 8 tygodni stosowania preparatu. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zastosuje leczenie specjalistyczne (np. plazmafereza). Jeśli to możliwe, należy unikać podawania preparatów płytkowych ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepicy.

W przypadku wystąpienia objawów neutropenii (gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej), małopłytkowości i/lub zaburzeń krzepnięcia (przedłużone lub nieoczekiwane krwawienia, wybroczyny, plamica, smoliste stolce) lub zakrzepowej plamicy małopłytkowej, należy przerwać stosowanie preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Decyzja o ponownym rozpoczęciu leczenia zostanie podjęta przez lekarza po dokonaniu oceny stanu klinicznego chorego oraz wyników badań laboratoryjnych.

W przypadku wystąpienia objawów zapalenia wątroby (np. żółtaczka, jasne stolce, ciemne zabarwienie moczu), należy skonsultować się z lekarzem.

U osób ze skłonnością do krwawień należy zachować ostrożność.

Tiklopidyny nie należy podawać jednocześnie z heparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub lekami przeciwpłytkowymi. Jeśli zachodzi konieczność takiego leczenia skojarzonego, konieczna jest ścisła kontrola kliniczna i laboratoryjna.

Stosowanie preparatu należy przerwać na 10 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, wyjątek stanowią przypadki, gdy działanie przeciwpłytkowe jest niezbędne.

W przypadku nagłej konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, można zastosować jedną lub kilka z następujących metod:
- dożylne podanie 0,5–1,0 mg/kg mc. metyloprednizolonu (w razie potrzeby powtórzyć)
- wlew z desmopresyny w dawce 0,2–0,4 µg na kilogram masy ciała
- podanie świeżych płytek we wlewie dożylnym (w postaci jednostek masy płytkowej).

Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu osobom z zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, szczególnie w pierwszych miesiącach leczenia, należy wykonać badania czynności wątroby. Jeśli wystąpi zapalenie wątroby lub żółtaczka, leczenie należy przerwać i wykonać badania czynności wątroby.

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki tiklopidyny lub zaprzestanie stosowania preparatu, jeśli wystąpią zaburzenia krwotoczne lub dotyczące układu krwiotwórczego.

Należy uważnie kontrolować chorych pod kątem wystąpienia klinicznych objawów działań niepożądanych, szczególnie w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Aclotin - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli.
Zwykle 250 mg 2 razy na dobę.
Preparat należy przyjmować z posiłkiem.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby należy zachować szczególną ostrożność i w razie konieczności zmniejszyć dawkę preparatu.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Aclotin - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Należy ściśle kontrolować stan kliniczny chorego podczas równoległego stosowania:
• niesteroidowych leków przeciwzapalnych (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej płytek, nasilenie działania NLPZ na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy)
• leków przeciwpłytkowych (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej)
• salicylanów, kwasu acetylosalicylowego (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej, nasilenie działania salicylanów na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy)
• doustnych leków przeciwzakrzepowych (zwiększenie ryzyka krwawienia - połączenie działania przeciwzakrzepowego i działania przeciwagregacyjnego), należy kontrolować wskaźnik INR
• heparyny (zwiększenie ryzyka krwawienia - połącznie działania przeciwzakrzepowego i działania przeciwagregacyjnego), należy kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (APTT).

Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania:
• selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (wpływ na aktywację płytek krwi i zwiększenie ryzyka krwawienia)
• pentoksyfiliny (zwiększone ryzyko krwawienia)
• teofiliny (zwiększenie stężenia teofiliny we krwi i zwiększenie ryzyka jej przedawkowania); należy obserwować chorego, w razie konieczności oznaczyć stężenie teofiliny we krwi i dostosować jej dawkę
• digoksyny (możliwe niewielkie zmniejszenie stężenia digoksyny we krwi)
• fenytoiny (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny i ryzyko wystąpienia jej działania toksycznego), pomocne może być oznaczenie stężenia fenytoiny we krwi.

Podczas równoległego stosowania tiklopidyny z lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i lekami moczopędnymi nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji.

Tiklopidyna nie wchodzi w interakcje z propranololem na etapie wiązania z białkami osocza.

Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania substratów cytochromu P-450 o małym indeksie terapeutycznym; należy dostosować dawkę na początku i po zakończeniu leczenia skojarzonego.

Równoległe stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy prowadzi do zmniejszenia stężenia tiklopidyny we krwi o ok. 20-30%, natomiast cymetydyna, stosowana długotrwale, znacznie zwiększa stężenie tiklopidyny w osoczu. Należy zachować ostrożność.

Podczas równoległego stosowania cyklosporyny i tiklopidyny, należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aclotin - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Aclotin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: neturopenia (w tym ciężka neutropenia), agranulocytoza, ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i transaminaz, wysypki skórne, szczególnie grudkowe i pokrzywkowe, często z towarzyszącym świądem (wysypka może występować w formie uogólnionej), zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Niezbyt często mogą wystąpić: izolowana małopłytkowość, małopłytkowość połączona z niedokrwistością hemolityczną, sepsa i wstrząs septyczny jako powikłanie agranulocytozy, zaburzenia czucia (neuropatia obwodowa), siniaki, wybroczyny, krwawienie z nosa, krwiomocz, krwotok ze spojówek, krwawienia śród- i pooperacyjne, krwotok, o ciężkim przebiegu, czasem prowadzący do zgonu, owrzodzenie żołądka i jelit, zwiększenie stężenia bilirubiny, złuszczające zapalenie skóry.

Rzadko mogą wystąpić: pancytopenia, aplazja szpiku kostnego lub, zakrzepowa plamica małopłytkowa, szum w uszach, krwawienie śródmózgowe, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje immunologiczne o różnej postaci, jak reakcje alergiczne, eozynofilia, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, ból stawów, zapalenie naczyń, liszaj rumieniowaty, alergiczne zmiany w płucach, nadwrażliwość, nefropatia (czasem prowadząca do niewydolności nerek), ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy, limfocytowe zapalenie okrężnicy, zapalenie wątroby prowadzące do zgonu, piorunujące zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, gorączka.

Przeczytaj też artykuły

Dławica piersiowa stabilna Ostre zespoły wieńcowe (OZW) Przewlekła niewydolność nerek Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych Udar mózgu Udar mózgu

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta