Anapran EC - tabletki dojelitowe

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję naproksen

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Anapran EC
tabletki dojelitowe; 250 mg; 20 tabl.
Adamed Pharma
9,20 zł
Anapran EC
tabletki dojelitowe; 250 mg; 60 tabl.
Adamed Pharma
18,93 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
11,63 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Anapran EC
tabletki dojelitowe; 500 mg; 20 tabl.
Adamed Pharma
16,98 zł
Anapran EC
tabletki dojelitowe; 500 mg; 60 tabl.
Adamed Pharma
36,59 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
21,98 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Anapran EC - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest naproksen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego (pochodna naftalenowa). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Naproksen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie naproksenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Naproksen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych pochodzenia reumatycznego i niereumatycznego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Wykazuje także działanie hamujące agregację płytek krwi. Po zastosowaniu doustnym naproksen jest prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest przeciętnie w ciągu 2–4 godzin po podaniu. Do jam stawowych naproksen przenika powoli (stacjonarne stężenie naproksenu w płynie maziowym uzyskiwane jest po ok. 7 dniach stosowania preparatu). Naproksen przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Anapran EC - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym:
• reumatoidalnego zapalenia stawów
• choroby zwyrodnieniowej stawów
• zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
• ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych
• bolesnego miesiączkowania.

Kiedy nie stosować preparatu Anapran EC - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia z wyjątkiem stosowania w przebiegu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anapran EC - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku leczenia długotrwałego zalecana jest regularna kontrola czynności nerek i wątroby oraz morfologii krwi.

U chorych z uogólnionym toczniem rumieniowatym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej, może wystąpić zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia).

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych.

Należy unikać stosowania preparatu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosujących leki przeciwzakrzepowe (zwiększone ryzyko krwawienia; naproksen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia)
• z niewydolnością serca (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki; należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę)
• z niewydolnością wątroby (należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę)
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, z alergicznym sezonowym nieżytem błony śluzowej nosa, z polipami lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego oraz u osób uczulonych na jakiekolwiek alergeny (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności; zaleca się regularną kontrolę czynności nerek)
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas; stosowanie długotrwałe możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, rzadko może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje anafilaktyczne mogące stanowić zagrożenie życia.

Jeżeli podczas stosowania naproksenu lekarz zaleci zmniejszenie dawki stosowanych steroidów lub zaprzestanie ich stosowania należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy może wymagać czasu i możliwe jest wystąpienie objawów niewydolności kory nadnerczy i zaostrzenie objawów zapalenia stawów.

Preparat może powodować zaburzenia widzenia lub dolegliwości dotyczące oka, których wystąpienie wymaga skonsultowania się z lekarzem okulistą.

Stosowanie preparatu może powodować występowanie zaburzeń czynności nerek, niewydolności nerek, ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek, krwiomoczu, białkomoczu, martwicy brodawek nerkowych, a w sporadycznych przypadkach zespołu nerczycowego.

Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

W pzebiegu ospy mogą wystąpić ciężkie powikłania w postaci zakażeń skóry i tkanek miękkich. Nie można wykuczyć, że niesteroidowe leki przeciwzapalne przyczyniają się do nasilenia tych zakażeń; zaleca się unikanie stosowania naproksenu w leczeniu ospy wietrznej.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych stosowanych w bólu głowy może nasilić istniejący ból głowy. W takim przypadku chory powinien skonsultować się z lekarzem, a leczenie należy przerwać.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, depresję lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Anapran EC - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:
Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 500–1000 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin lub w dawce pojedynczej rano lub wieczorem. W stanach ostrych (u osób z silnym bólem w nocy i/lub sztywnością poranną, przy zmianie leczenia z dużych dawek innego leku przeciwreumatycznego na naproksen, u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów, u których ból jest objawem dominującym choroby) zaleca się zastosowanie dawki nasycającej 750-1000 mg.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, bolesne miesiączkowanie: początkowo 500 mg jednorazowo, następnie 250 mg co 6–8 godzin.
Dawka maksymalna 1250 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku
Zaleca sę monitorowanie osób w podeszłym wieku podczas leczenia naproksenem, ze względu na zwiększone ryzyko wsytępowania działań niepożądanych leku.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min.

Sposób stosowania:
Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku lub z mlekiem. Czas trwania leczenia określi lekarz. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów konieczne może być leczenie długotrwałe.

Czy można stosować Anapran EC - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy lub cholestyraminy może opóźniać wchłanianie naproksenu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania naproksenu z:
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
­ lekami moczopędnymi, np. fursoemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)
­ lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny oraz beta-blokerami (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ probenecydem (nasilenie i wydłużenie czasu działania naproksenu)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ pochodnymi hydantoiny lub sulfonamidami (ryzyko nasilenia ich działania)
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego; kwas acetylosalicylowy osłabia działanie naproksenu)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
 zydowudyną (zwiększone ryzyko wystąpienia toksyczności hematologicznej).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Należy przerwać podawanie preparatu na 48 godzin przed badaniem czynności nadnerczy, gdyż może ono zaburzać oznaczanie 17-ketosteroidów. Preparat może także utrudniać oznaczanie kwasu 5-hydroksy-3-indolilooctowego w moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anapran EC - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Anapran EC może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często: niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, bóle i zawroty głowy, ospałość, bezsenność, senność, wysypka, pokrzywka, świąd.

Pozostałe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby (także przypadki śmiertelne), żółtaczka, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, kołatanie serca, zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia; jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), zapalenie naczyń, astma, obrzęk płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, zaburzenia układu nerwowego (drgawki, zaburzenia zdolności koncentracji, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, depresja, parestezje), zaburzenia widzenia, zmętnienie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, szumy uszne, zaburzenia słuchu.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, plamica, skaza krwotoczna, porfiria.

Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Przeczytaj też artykuły

Choroba Stilla Choroba zwyrodnieniowa stawów Dna moczanowa Reumatoidalne zapalenie stawów Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Inne preparaty na rynku polskim zawierające naproksen

4Flex PureGel (żel) Apo-Napro (tabletki) Apo-Napro Fast (kapsułki miękkie) Naproxen 250 Hasco (tabletki) Naproxen 500 Hasco (tabletki) Naproxen Aflofarm (tabletki) Naproxen EMO (żel) Naproxen Genoptim (tabletki) Naproxen Hasco (czopki) Naproxen Hasco (żel) Naproxen Polfarmex (tabletki) Opokan Actigel (żel)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta