Apo-Simva 20 - tabletki

Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

Preparat zawiera substancję simwastatyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apo-Simva 20
tabletki; 20 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
13,33 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,40 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Apo-Simva 20 - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest simwastatyna, lek należący do grupy statyn. Statyny stosuje się w celu zmniejszenia stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane jest ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL). Za nieprawidłowe uznaje się stężenie cholesterolu LDL większe lub równe 3 mmol/l (115 mg/dl). Zwiększone stężenie cholesterolu LDL we krwi określane jest jako hipercholesterolemia. Działanie statyn polega na hamowaniu aktywności kluczowego enzymu uczestniczącego w procesie syntezy cholesterolu (enzym ten to reduktaza 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, w skrócie reduktaza HMG-CoA). Zahamowanie aktywności tego enzymu w komórkach wątroby powoduje ograniczenie syntezy cholesterolu oraz stymuluje komórki wątroby do wzmożonego wychwytu cząsteczek cholesterolu LDL z krwi. W efekcie dochodzi do skutecznego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL we krwi. Statyny są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawału serca, udaru mózgu, zgonu związanego z chorobą niedokrwienną serca).

Simwastatyna łatwo ulega w wątrobie hydrolizie do aktywnego farmakologicznie metabolitu. Wątroba jest głównym miejscem jego działania. Metabolit simwastatyny jest aktywnie wprowadzany do hepatocytów przez białko transportujące (OATP 1B1). Simwastatyna jest wydalana głównie z kałem, częściowo także z moczem.

Kiedy stosować Apo-Simva 20 - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu:

• pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, z zachowaniem diety, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) okazały się niewystarczające;

• rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej w skojarzeniu z dietą i innymi metodami leczenia, lub gdy inne metody leczenia są niewłaściwe lub niedostępne;

oraz w zapobieganiu:

• zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego (zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności) u chorych z objawową miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub zwiększonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Kiedy nie stosować preparatu Apo-Simva 20 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:

• u osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych

• u osób przyjmujących leki, które silnie hamują aktywność enzymu CYP3A4, takich jak np. itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol, inhibitory proteazy HIV lub HCV (np. nelfinawir, boceprewir, telaprewir), erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon i preparaty zawierające kobicystat

• u osób przyjmujących cyklosporynę, danazol lub gemfibrozyl

• w okresie ciąży

• w okresie karmienia piersią.

U osób z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną stosujących lomitapid przeciwwskazane jest przyjmowanie simwastatyny w dawkach większych niż 40 mg na dobę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Simva 20 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Simwastatyna, podobnie jak inne leki z grupy statyn, może powodować wystąpienie miopatii, czyli chorób mięśni objawiających się ich bólem, osłabieniem czy nadmierną wrażliwością na dotyk. Objawom tym towarzyszy, wykrywalna w badaniach laboratoryjnych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. Miopatia może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, zespołu objawów związanych z uszkodzeniem i rozpadem mięśni. Rabdomioliza może stanowić zagrożenie życia. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, w bardzo rzadkich przypadkach prowadząca do śmierci.

Ryzyko wystąpienia miopatii i/lub rabdomiolizy jest zależne od stosowanej dawki leku.

Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą być związane z wystąpieniem i rozwojem miopatii i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.

Przed rozpoczęciem leczenia, a także w trakcie leczenia, w razie podejrzeń wystąpienia miopatii, lekarz zaleci wykonanie oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) we krwi. Badania tego nie należy wykonywać po znacznym wysiłku fizycznym. Jeżeli aktywność CK znacząco (ponad 5 razy) przewyższa górną granicę normy, nie należy rozpoczynać leczenia rozuwastatyną (kontrolnie można powtórzyć badanie po 5–7 dniach). U chorych będących w trakcie leczenia, lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli objawy sugerujące wystąpienie miopatii ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, lekarz może zalecić kontynuację leczenia tym lub innym preparatem z grupy statyn, z zastosowaniem najmniejszej dawki i z zachowaniem szczególnej ostrożności i ścisłej kontroli klinicznej.

Podczas stosowania preparatu lub po jego zakończeniu bardzo rzadko może wystąpić martwicza miopatia o podłożu immunologicznym. Jej objawami są: osłabienie mięśni i zwiększenie aktywności CK we krwi, utrzymujące się pomimo zakończenia leczenia.

U chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia rabdomiolizy konieczne jest zachowanie ostrożności i oznaczenie aktywności CK przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Dotyczy to osób:

• w podeszłym wieku (po 65. roku życia)

• płci żeńskiej

• z zaburzoną czynnością nerek

• z niewyrównaną niedoczynnością tarczycy

• z dziedzicznymi chorobami mięśni

• u których w przeszłości podanie statyn lub fibratów spowodowało działania niepożądane ze strony mięśni

• nadużywających alkoholu.

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści związanych z leczeniem w Twoim przypadku.

Zwiększone ryzyko miopatii występuje w przypadku stosowania dawki maksymalnej 80 mg na dobę. Stosowanie dawki 80 mg jest dopuszczone jedynie w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii i dużego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo–naczyniowego, gdy leczenie z zastosowaniem mniejszych dawek nie było wystarczająco skuteczne. W tej grupie chorych zalecana jest okresowa kontrola aktywności CK, choć nie ma gwarancji, że pozwoli to uniknąć rozwoju miopatii. W przypadku równoległego stosowania innych leków konieczne będzie dostosowanie dawki simwastatyny.

Niektóre leki (np. leki zmniejszające aktywność białek transportujących OATP) stosowane równolegle z simwastatyną mogą powodować zwiększenie ekspozycji na simwastatynę (narażenie organizmu na działanie leku) i zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy.

Podobnie, niektóre uwarunkowania genetyczne mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na statyny i zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Przed zaleceniem stosowania dawki 80 mg lekarz może zalecić wykonanie badań genetycznych.

Należy zachować ostrożność jeżeli simwastatyna jest stosowana u osób pochodzenia azjatyckiego, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju miopatii. Należy stosować najmniejszą konieczną dawkę.

Jeżeli planujesz zabieg chirurgiczny powinieneś poinformować lekarza o stosowaniu statyny. Stosowanie simwastatyny, po konsultacji z lekarzem, należy czasowo przerwać na kilka dni przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym lub w przypadku wystąpienia poważnych stanów wymagających leczenia internistycznego lub chirurgicznego.

Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy zwiększa się znacząco w przypadku równoległego stosowania leków, które silnie hamują aktywność izoenzymu CYP3A4, takich jak np. itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol, inhibitory proteazy HIV lub HCV (np. nelfinawir, boceprewir, telaprewir), erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon i preparaty zawierające kobicystat. Dlatego równoległe stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Podobnie przeciwwskazane jest stosowanie simwastatyny równolegle z: cyklosporyną, danazolem lub gemfibrozylem.

Ze względu na zwiększone ryzyko miopatii, nie należy stosować dawek simwasatyny większych niż 10 mg u osób przyjmujących fibraty, z wyjątkiem fenofibratu. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle przyjmowany jest fenofibrat, ponieważ zarówno simwastatyna jak i fenofibrat mogą niezależnie powodować miopatię.

Należy zachować ostrożność, ponieważ ryzyko miopatii i rabdomiolizy rośnie także w przypadku równoległego stosowania: amiodaronu, amlodypiny, werapamilu lub diltiazemu. W powyższych przypadkach należy zachować ostrożność, nie stosować dawek simwastatyny większych niż 20 mg na dobę i pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Nie wolno stosować preparatu równolegle z podawanym ogólnie kwasem fusydowym (antybiotyk) ani w ciągu 7 dni po zakończeniu stosowania kwasu fusydowego. Równoległe stosowanie może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, w tym zakończonej zgonem. Jeżeli konieczne będzie stosowanie kwasu fusydowego, lekarz zaleci przerwanie stosowania statyny.

U osób z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną stosujących lomitapid i simwastatynę, ryzyko miopatii może rosnąć. Stosowanie simwastatyny w dawkach większych niż 40 mg na dobę jest w takim przypadku przeciwwskazane.

Stosowanie simwastatyny i leków hamujących aktywność białka BCRP, takich jak elbaswir lub grazoprewir (leki stosowane w leczeniu raka piersi), może zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii. W powyższych przypadkach należy zachować ostrożność i nie stosować dawek simwastatyny większych niż 20 mg na dobę.

Rzadko, kwas nikotynowy (niacyna) w dawkach 1 g na dobę lub większych, stosowany w leczeniu skojarzonym ze statynami, może przyczyniać się do rozwoju miopatii i rabdomiolizy. W razie konieczności takiego leczenia skojarzonego, chory powinien być ściśle monitorowany, zwłaszcza w pierwszych miesiącach leczenia i w przypadku zmiany dawki któregokolwiek z leków. Takie leczenie skojarzone nie powinno być stosowane o osób pochodzenia azjatyckiego.

Acypimoks, pod względem budowy przypomina niacynę i może podobnie do niacyny wykazywać toksyczne działanie na mięśnie.

Należy unikać stosowania simwastatyny równolegle z daptomycyną; jeśli jednak lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne, należy zachować ostrożność, ponieważ zarówno simwastatyna jak i daptomycyna mogą niezależnie powodować miopatię i rabdomiolizę.

W okresie leczenia należy unikać spożywania soku grejpfrutowego.

Stosowanie preparatu może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz). Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie (np. przed zmianą dawkowania, 3 miesiące po zmianie dawkowania) lekarz zaleci wykonanie badania czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz, jeżeli oznaczona wartość 3–krotnie przekroczy górną granicę normy i będzie utrzymywała się na tym poziomie, lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli w okresie stosowania simwastatyny wystąpi ciężkie uszkodzenie wątroby, hiperbilirubinemia lub żółtaczka, nie należy wznawiać stosowania preparatu. Należy zachować ostrożność w przypadku osób spożywających znaczne ilości alkoholu.

Leki z grupy statyn mogą wpływać na zwiększenie stężenia glukozy we krwi, a u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy, mogą powodować hiperglikemię wymagającą stosowania leków przeciwcukrzycowych. Jednak korzyści wynikające ze zmniejszania przez statyny ryzyka naczyniowego przeważają nad tym zagrożeniem. Osoby z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy (stężenie glukozy na czczo 5,6–6,9 mmol/l, BMI większe niż 30 kg/m2, zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinny podlegać szczególnej kontroli klinicznej i biochemicznej.

Sporadycznie, stosowanie preparatów z grupy statyn może być związane z wystąpieniem śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc (duszność, kaszel bez odkrztuszania, pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia, zawroty głowy, zmniejszenie masy ciała i gorączka), należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz rozważy konieczność zaprzestania stosowania preparatu.

Dostępne ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci i młodzieży 10.–17. roku życia z rodzinną hipercholesterolemią heterozygotyczną wskazują na brak wpływu preparatu na wzrost lub dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców ani na długość cyklu miesiączkowego u dziewcząt. Dane te dotyczą dawek nie większych niż 40 mg i stosowanych nie dłużej niż 48 tygodni. Nie jest znany odległy w czasie wpływ simwastatyny na dojrzewanie fizyczne, intelektualne i płciowe. Nie ma danych dotyczących stosowania simwastatyny u dzieci do 10. roku życia ani u dzieci przed rozpoczęciem okresu dojrzewania.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Simwastatyna nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ w okresie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apo-Simva 20 - tabletki

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej (wyjściowego i docelowego stężenia cholesterolu LDL, występujących czynników ryzyka) i reakcji chorego na leczenie. W razie potrzeby dawka będzie modyfikowana nie częściej niż co 4 tygodnie. Zakres stosowanych dawek wynosi 5–80 mg na dobę. Dawka 80 mg na dobę jest dopuszczona wyłącznie w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii i dużego ryzyka powikłań ze strony układu sercowo–naczyniowego, o ile mniejsze dawki nie były wystarczająco skuteczne. W okresie leczenia należy zachować standardową dietę o małej zawartości cholesterolu, a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.

Sposób stosowania: tabletki należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, niezależnie od posiłku.

Hipercholesterolemia: dawka początkowa wynosi zwykle 10–20 mg (w niektórych przypadkach 20–40 mg) 1 raz na dobę. W razie konieczności, lekarz zaleci zwiększenie dawki.

Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna: zalecana dawka wynosi 40 mg 1 raz na dobę lub 80 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (tj. 20 mg rano, 20 mg w południe, 40 mg wieczorem). U chorych przyjmujących lomitapid, dawka simwastatyny nie może być większa od 40 mg na dobę.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo–naczyniowego: u chorych z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych (choroba wieńcowa z hiperlipidemią lub bez): 20–40 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie.

Równoległe stosowanie innych leków:

Jeśli preparat stosowany jest równolegle z lekami wiążącymi kwasy żółciowe, to należy go przyjmować nie później niż 2 godziny przed lub nie wcześniej niż 4 godziny po przyjęciu preparatów wiążących kwasy żółciowe.

Jeżeli chory przyjmuje równolegle fibraty (z wyjątkiem gemfibrozylu lub fenofibratu), dawka simwastatyny nie powinna być większa niż 10 mg na dobę. W przypadku równoległego stosowania amiodaronu, amlodypiny, werapamilu, diltiazemu lub leków zawierających elbaswir lub grazoprewir, dawka simwastatyny nie powinna być większa niż 20 mg na dobę.

Szczególne grupy chorych:

U chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawka zostanie odpowiednio dostosowana przez lekarza (nie większa niż 10 mg na dobę) a chorzy będą uważnie monitorowani w trakcie leczenia.

U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.

Dzieci i młodzież 10.–17. roku życia:

Rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna: dawka początkowa 10 mg 1 raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zgodnie z wytycznymi leczenia pediatrycznego. Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę. W okresie leczenia należy kontynuować odpowiednią dietę.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci przed rozpoczęciem okresu dojrzewania.

Czy można stosować Apo-Simva 20 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży, kobiet planujących ciążę w najbliższym czasie oraz u kobiet, u których podejrzewana jest ciąża jest przeciwwskazane.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ w okresie ciąży leczenie powinno zostać niezwłocznie przerwane.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest stosowanie simwastatyny równolegle z lekami, które silnie hamują aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4), takich jak np. itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol, inhibitory proteazy HIV lub HCV (np. nelfinawir, boceprewir, telaprewir), erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon i preparaty zawierające kobicystat

Należy zachować ostrożność w przypadku konieczności równoległego stosowania słabszych inhibitorów izoenzymu 3A4 cytochromu P450 takich jak np.: flukonazol, werapamil, diltiazem.

W przypadku równoległego stosowania amiodaronu, amlodypiny, werapamilu, diltiazemu, elbaswiru lub grazoprewiru nie wolno stosować dawki simwastatyny większej niż 20 mg na dobę.

Przeciwwskazane jest stosowanie simwastatyny u osób przyjmujących: cyklosporynę, danazol lub gemfibrozyl.

W przypadku konieczności równoległego stosowania fibratów (z wyjątkiem fenofibratu) zwiększa się ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Ze względu na zwiększone ryzyko miopatii, nie należy stosować dawek simwasatyny większych niż 10 mg. Równoległe stosowanie gemfibrozylu i simwastatyny jest przeciwwskazane.

W przypadku równoległego stosowania niacyny (w dawce 1 g na dobę lub większej) zwiększa się ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy; nie wolno stosować dawki simwastatyny większej niż 10 mg na dobę. Takie leczenie skojarzone jest przeciwwskazane u osób pochodzenia azjatyckiego.

Nie wolno stosować preparatu równolegle z podawanym ogólnie kwasem fusydowym (antybiotyk) ani w ciągu 7 dni po zakończeniu stosowania kwasu fusydowego. Jeżeli konieczne będzie stosowanie kwasu fusydowego, lekarz zaleci przerwanie stosowania statyny.

U osób z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną stosujących lomitapid nie wolno stosować simwastatyny w dawkach większych niż 40 mg na dobę.

Należy unikać stosowania simwastatyny równolegle z daptomycyną; jeśli jednak lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne, należy zachować ostrożność.

W okresie leczenia należy unikać spożywania soku grejpfrutowego (sok grejpfrutowy hamuje aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450).

Leki zmniejszające aktywność niektórych białek transportujących, mogą powodować zwiększenie stężenia simwastatyny w osoczu i zwiększać ryzyko rozwoju miopatii oraz rabdomiolizy.

Równoległe stosowanie kolchicyny może zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek. Chorzy powinni być uważnie monitorowani.

U chorych przyjmujących równolegle ryfampicynę (lek przeciwgruźliczy) zaleca się kontrolowanie stężenia cholesterolu we krwi, ponieważ skuteczność leczenia simwastatyną może być zmniejszona i konieczne może być dostosowanie jej dawkowania.

Simwastatyna w dawce 20–40 mg na dobę może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna); u chorych stosujących takie leczenie skojarzone konieczne jest oznaczenie parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego) przed rozpoczęciem leczenia, w jego początkowym okresie oraz w przypadku zwiększania/zmniejszania stosowanych dawek simwastatyny lub po przerwaniu leczenia simwastatyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apo-Simva 20 - tabletki?

Jak każdy lek, również Apo-Simva 10, -20, -40 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Rzadko możliwe zaburzenia mięśniowe (miopatia, rabdomioliza, w tym rabdomioliza z ostrą niewydolnością nerek, bóle mięśni, kurcze mięśni), zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK), objawy zespołu nadwrażliwości, w tym: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła, mogący utrudniać oddychanie), zespół podobny do tocznia, reumatoidalne bóle mięśni, zapalenie mięśni, zapalenie skóry, zapalenie naczyń, małopłytkowość, eozynofilia, zwiększone OB, zapalenie stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, duszność, złe samopoczucie. Ponadto, rzadko możliwe: niedokrwistość, bóle i zawroty głowy, osłabienie i zmęczenie, astenia, zaburzenia czuciowe (drętwienia, parestezje, neuropatia obwodowa), zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zaparcia, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, żółtaczka, zapalenie wątroby, wysypka, świąd, łysienie.

Bardzo rzadko: bezsenność, zaburzenia pamięci, stany splątania, niewydolność wątroby (w tym przypadki zakończone zgonem), zmiany liszajowate, zerwanie mięśni, ginekomastia, reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny).

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: depresja, zaburzenia erekcji, śródmiąższowa choroba płuc, choroby ścięgien, niekiedy powikłane zerwaniem ścięgna, immunozależna miopatia martwicza, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, cukrzyca (szczególnie u osób z czynnikami ryzyka).

Przeczytaj też artykuły

Cholesterol Hipercholesterolemia Ostre zespoły wieńcowe (OZW)

Inne preparaty na rynku polskim zawierające simwastatyna

Apo-Simva 10 (tabletki) Apo-Simva 40 (tabletki) Simcovas (tabletki powlekane) Simorion (tabletki powlekane) Simratio 10 (tabletki powlekane) Simratio 20 (tabletki powlekane) Simratio 40 (tabletki powlekane) Simvacard 10 (tabletki powlekane) Simvacard 20 (tabletki powlekane) Simvacard 40 (tabletki powlekane) Simvachol (tabletki powlekane) Simvagen 20 (tabletki powlekane) Simvagen 40 (tabletki powlekane) SimvaHEXAL 10 (tabletki powlekane) SimvaHEXAL 20 (tabletki powlekane) SimvaHEXAL 40 (tabletki powlekane) Simvastatin Aurovitas (tabletki powlekane) Simvastatin Bluefish (tabletki powlekane) Simvasterol (tabletki powlekane) Vasilip (tabletki powlekane) Vastan (tabletki powlekane) Ximve (tabletki powlekane) Zocor 10 (tabletki powlekane) Zocor 20 (tabletki powlekane) Zocor 40 (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta