Xarelto 10 mg - tabletki powlekane

Lek przeciwzakrzepowy do podawania doustnego, bezpośredni inhibitor czynnika Xa.

Preparat zawiera substancję rywaroksaban

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Xarelto 10 mg
tabletki powlekane; 10 mg; 10 tabl.
Bayer AG
92,15 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
53,21 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30. dnia po przebytej aloplastyce) lub kolanowego (do 14. dnia po przebytej aloplastyce) - prewencja pierwotna
Xarelto 10 mg
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Bayer AG
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Xarelto 10 mg - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jeest rywaroksyban, lek o działaniu przeciwzakrzepowym.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Ciekawym zjawiskiem jest mechanizm tworzenia fibryny. Włókna fibryny mają dużą zdolność tworzenia sieci, nie mogą więc znajdować się w naczyniach krwionośnych w gotowej postaci, gdyż zatkałyby te naczynia. Dlatego we krwi znajduje się prekursor fibryny – nieczynne białko zwane fibrynogenem, które w razie potrzeby zostaje przekształcone do fibryny. W procesie tej aktywacji bierze udział kilkanaście białek, tzw. czynników krzepnięcia. Mogą to być białka znajdujące się w osoczu krwi lub zawarte w błonach komórek (tzw. czynnik tkankowy). Czynniki krzepnięcia oznaczane są cyframi rzymskimi i tak, na przykład czynnik I to fibrynogen. Niektóre czynniki krzepnięcia (tzw. zespół protrombiny, czyli czynniki II, VII, IX i X) wytwarzane są w wątrobie, a w procesie tym niezbędny jest udział witaminy K.
Czynniki krzepnięcia podlegają procesom hamowania, np. przez antytrombinę – polipeptyd wytwarzany w wątrobie. Działa ona na zaktywowane czynniki krzepnięcia, w tym trombinę oraz czynniki Xa i IXa.
Rywaroksaban jest bezpośrednim i wysoce wybiórczym inhibitorem aktywnego czynnika X, czyli czynnika Xa, a co za tym idzie, hamuje wytwarzanie trombiny i powstawanie zakrzepu. Nie wykazuje wpływu na płytki krwi ani nie hamuje aktywowanego czynnika II (trombiny).
Po podaniu doustnym rywaroksaban wchłania się szybko, maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 2–4 godzinach. Około 2/3 dawki ulega metabolizmowi i wydalana jest z kałem i z moczem; pozostała część wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Biologiczny okres półtrwania wynosi 7–11 godzin.


Kiedy stosować Xarelto 10 mg - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany:
- w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego
- w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz zapobieganiu nawrotowej ZŻG i ZP.

Kiedy nie stosować preparatu Xarelto 10 mg - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z istotnym klinicznie czynnym krwawieniem
• z występującymi nieprawidłowościami i stanami, które stanowią znaczące ryzyko wystąpienia poważnych krwawień:
- czynne lub ostatnio przebyte owrzodzenia w przewodzie pokarmowym
- nowotwór złośliwy z wysokim ryzykiem krwawienia
- przebyty ostatnio uraz mózgu lub kręgosłupa
- przebyty ostatnio zabieg chirurgiczny mózgu. kręgosłupa lub okulistyczny
- ostatnio przebyty krwotok wewnątrzczaszkowy
- stwierdzona lub podejrzewana obecność żylaków przełyku
- żylno-tętnicze wady rozwojowe
- tętniak naczyniowy lub poważne nieprawidłowości w obrębie naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych
• z chorobą wątroby występującą z koagulopatią i istotnym klinicznie ryzykiem krwawienia, w tym u pacjentów z niewydolnością wątroby klasy B i C wg klasyfikacji Childa i Pugha
• w ciąży i okresie karmienia piersią.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi np. heparyną niefrakcjonowaną, heparynami drobnocząsteczkowymi (enoksaparyna, dalteparyna itp.), pochodnymi heparyny (fondaparynuks itp.), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, eteksylan dabigatranu, apiksaban, itp.) z wyjątkiem zmiany leczenia z lub na rywaroksaban, lub jeżeli heparyna niefrakcjonowana podawana jest w dawkach koniecznych do utrzymania drożności cewnika żył głównych lub tętnic.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xarelto 10 mg - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

W czasie stosowania preparatu, chorych należy ściśle monitorować pod kątem objawów krwawienia. W przypadku zwiększonego ryzyka krwotoków zaleca się zachowanie ostrożności, a w przypadku wystąpienia krwotoku – przerwać leczenie. Podczas długotrwałego stosowania preparatu mogą wystąpić: krwawienia z błon śluzowych (np. krwawienie z nosa, dziąseł, przewodu pokarmowego, moczowo-płciowego, w tym nieprawidłowe krwawienie z pochwy lub nadmierne krwawienie miesiączkowe) i niedokrwistość. Można rozważyć oznaczanie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu jako badań pomocniczych. Osoby narażone na zwiększone ryzyko krwawienia powinny być ściśle monitorowane w celu wykrycia objawów powikłań krwawienia; w każdym przypadku zmniejszenia stężenia hemoglobiny lub obniżenia ciśnienia tętniczego o niewyjaśnionej przyczynie należy szukać źródła krwawienia.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek stężenie preparatu w osoczu może się znacznie zwiększać i nasilać ryzyko krwawienia, dlatego należy zachować ostrożność, stosując lek u osób z klirensem kreatyniny 15–29 ml/min, a u chorych z klirensem <15 ml/min stosowanie preparatu nie jest zalecane.

Zachować ostrożność, stosując lek u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) przyjmujących inne leki, które zwiększają stężenie preparatu w osoczu.

Stosowanie preparatu jest niezalecane u osób ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, takich jak:
• osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi
• osoby z niekontrolowalnym ciężkim nadciśnieniem tętniczym krwi
• osoby bez czynnego owrzodzenia, z chorobami przewodu pokarmowego, które mogą być przyczyną krwawienia (np. choroba zapalna jelit, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba refluksowa przełyku)
• osoby z retinopatią naczyniową
• osoby z rozstrzeniami oskrzeli lub krwawieniem płucnym w przeszłości.

Preparatu nie należy stosować w zapobieganiu zakrzepom u osób, u których niedawno wykonano przezcewnikową wymianę zastawki aorty (TAVR). Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z protezami zastawek serca.

Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z zakrzepicą ze zdiagnozowanym zespołem antyfosfolipidowym, ze względu na możliwe zwiększenie liczby nawrotów zdarzeń zakrzepowych.

W przypadku dawek 15 i 20 mg nie zaleca się stosowania w przypadku chorób takich jak: wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia, niekontrolowalne ciężkie nadciśnienie tętnicze, czynne owrzodzenie przewodu pokarmowego, retinopatia naczyniowa, rozstrzenie oskrzeli lub krwawienie płucne w wywiadzie; w przypadku stosowania dawki 10 mg u tych chorych należy zachować ostrożność.

Nie zaleca się stosowania leku u osób leczonych równolegle działającymi ogólnoustrojowo lekami przeciwgrzybiczymi pochodnymi azolu (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol) lub inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawir).

Należy zachować ostrożność u osób stosujących jednocześnie leki wpływające na proces hemostazy, takie jak NLPZ, inhibitory agregacji płytek krwi czy inne leki przeciwzakrzepowe.

W przypadku osób zagrożonych wystąpieniem owrzodzenia przewodu pokarmowego lekarz może rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób po operacyjnym leczeniu złamania bliższego odcinka kości udowej ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa.

Ponieważ bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie zostały ustalone, nie zaleca się stosowania preparatu zamiast heparyny niefrakcjonowanej u pacjentów z zatorowością płucną, którzy są hemodynamicznie niestabilni lub mogą być leczeni trombolitycznie bądź poddani embolektomii.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z protezami zastawek z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności takiego leczenia.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu inwazyjnego lub interwencji chirurgicznej, lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu co najmniej 24 h wcześniej. Należy zachować ostrożność u osób poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu.
W przypadku urazowego nakłucia lędźwiowego należy odczekać 24 h przed podaniem preparatu.

U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby dostosowania dawki; wraz z wiekiem może wzrastać ryzyko krwotoku.
Stosowanie u dzieci i młodzieży do 18. rż. nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Podczas leczenia mogą wystąpić poważne reakcje skórne, np. (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka i zespół DRESS). Ryzyko ich wystąpienia jest prawdopodobnie największe w ciągu pierwszych tygodni leczenia. W przypadku wystąpienia pierwszych poważnych reakcji skórnych (np. rozległych, ostrych i/lub z towarzyszącym powstawaniem pęcherzy) lub jakikolwiek innych objawów nadwrażliwości w połączeniu ze zmianami na błonach śluzowych, należy przerwać leczenie.

Dodatkowe informacje o składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Xarelto 10 mg - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.
Dorośli. 10 mg 1 raz na dobę. Pierwszą dawkę należy podać w ciągu 6–10 godzin po zakończeniu zabiegu, pod warunkiem utrzymanej hemostazy. Czas leczenia zależy od wielkości zabiegu i indywidualnego ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych: po dużym zabiegu stawu biodrowego zaleca się leczenie przez 5 tyg., a po dużym zabiegu stawu kolanowego przez 2 tyg.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej i profilaktyka ich nawrotów.
Dorośli. 15 mg 2 razy na dobę przez 3 tygodnie, a następnie 20 mg 1 raz na dobę do kontynuacji leczenia i profilaktyki zawrotów.

Krótkotrwałe stosowanie preparatu (co najmniej przez 3 miesiące) należy rozważyć u osób z ZŻG i ZP spowodowanymi poważnymi przejściowymi czynnikami ryzyka (tj. niedawno przebyty poważny zabieg chirurgiczny lub poważny uraz). Dłuższy okres leczenia należy rozważyć u chorych z wtórną ZŻG lub ZP niezwiązanym z poważnymi przejściowymi czynnikami ryzyka, z idiopatyczną ZŻG lub ZP, lub z nawrotową ZŻG lub ZP w wywiadzie.

Jeśli zalecana jest przedłużona profilaktyka nawrotowej ZŻG lub ZP (po zakończeniu co najmniej 6 miesięcy leczenia ZŻG lub ZP), zalecana dawka to 10 mg 1 raz na dobę. U osób z dużym ryzykiem nawrotu ZŻG lub ZP, takich jak chorzy z powikłanymi chorobami współistniejącymi lub z nawrotową ZŻG lub ZP w okresie przedłużonej profilaktyki dawką 10 mg 1 raz na dobę, należy rozważyć stosowanie preparatu w dawce 20 mg 1 raz na dobę.

Czas trwania leczenia i dawkę należy dostosować indywidualnie po dokładnej ocenie stosunku korzyści z leczenia do ryzyka wystąpienia krwawienia.

INR nie jest wlaściwy do pomiaru działania przeciwzakrzepowego rywaroksabanu. W przypadku zmiany leczenia na antagonistę wit. K należy stosować oba leki równolegle aż do uzyskania wartości INR ≥2,0. Przez pierwsze 2 dni antagonistę wit. K podaje się w standardowych dawkach, a następnie w zależności od INR; w przypadku równoległego podawania rywaroksabanu i antagonisty wit. K, badanie INR można wykonać 24 h po podaniu rywaroksabanu, a przed podaniem następnej jego dawki.

W przypadku zmiany leczenia z antagonisty wit. K w leczeniu ZŻG i ZP oraz zapobieganiu nawrotom, należy zaprzestać podawania antagonisty wit. K i rozpocząć leczenie rywaroksabanem, gdy INR wynosi ≤2,5. W przypadku zmiany leczenia z leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo na rywaroksaban, należy przerwać stosowanie leku pozajelitowego i podać rywaroksaban 0–2 h przed planowanym terminem podania kolejnej dawki pozajelitowego leku przeciwzakrzepowego lub w czasie przerwania jego stosowania w przypadku leczenia ciągłego.

W przypadku zmiany leczenia na lek przeciwzakrzepowy pozajelitowy pierwszą dawkę nowego leku podać w czasie, gdy powinna być przyjęta kolejna dawka rywaroksabanu.

Należy zachować ostrożność u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z klirensem kreatyniny <15 ml na minutę.

W profilaktyce ŻChZZ u dorosłych po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

W leczeniu ZŻG, leczeniu ZP i profilaktyce nawrotowej ZŻG i ZP, u osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. U chorych z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy podawać 15 mg preparatu 2 razy na dobę przez pierwsze 3 tygodnie. Następnie, gdy zalecaną dawką jest 20 mg 1 raz na dobę, zmniejszenie dawki do 15 mg 1 raz na dobę należy brać pod uwagę tylko jeśli ryzyko krwawień przewyższa ryzyko nawrotowej ZŻG i ZP. Jeśli zalecana dawka to 10 mg 1raz na dobę, nie ma potrzeby stosowania innej dawki niż zalecana.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z chorobą wątroby, która wiąże się z koagulopatią i ryzykiem krwawienia o znaczeniu klinicznym, w tym u osób z marskością wątroby stopnia B i C.

Ze względu na brak badań, stosowanie preparatu u osób do 18. roku życia nie jest zalecane.

Preparat należy stosować doustnie, w przypadku problemów z połykaniem, tabletkę można rozgnieść i wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym, bezpośrednio przed zastosowaniem.

Czy można stosować Xarelto 10 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane; kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia tym preparatem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z silnymi inhibitorami CYP3A4 i glikoproteiny P (azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi o działaniu ogólnoustrojowym, takimi jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, oraz inhibitorami proteazy HIV), ponieważ dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia preparatu w osoczu i nasilenia jego działania farmakologicznego, co może zwiększać ryzyko krwawienia.

Z uwagi na ograniczone dane kliniczne należy unikać równoległego stosowania dronedaronu.

Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania innych leków wpływających na proces hemostazy (np. NLPZ, inhibitory agregacji płytek, leki przeciwzakrzepowe); leku nie stosować równolegle z innymi lekami przeciwzakrzepowymi np. heparyną niefrakcjonowaną, heparynami drobnocząsteczkowymi (enoksaparyna, dalteparyna itp.), pochodnymi heparyny (fondaparynuks itp.), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, dabigatran, apiksaban, itp.) z wyjątkiem zmiany leczenia z lub na rywaroksaban, lub jeżeli heparyna niefrakcjonowana podawana jest w dawkach koniecznych do utrzymania drożności cewnika żył głównych lub tętnic.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inhibitory agregacji płytek zwykle zwiększają ryzyko krwawienia, w przypadku zaś enoksaparyny obserwowano addytywne działanie hamujące aktywność czynnika Xa bez wpływu na czas krzepnięcia (PT, APTT) i farmakokinetykę rywaroksabanu.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia u osób równolegle stosujących leki z grupy SSRI lub SNRI w związku z ich działaniem na płytki krwi.

Równoległe stosowanie silnych induktorów CYP3A4 (ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, preparaty dziurawca zwyczajnego) może spowodować zmniejszenie stężenia preparatu w osoczu – należy zachować ostrożność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Xarelto 10 mg - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Xarelto 10 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: niedokrwistość, zawroty głowy, ból głowy, krwotok oczny (w tym podspojówkowy), niedociśnienie tętnicze, krwiak, krwawienie z nosa, krwioplucie, krwawienie z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego (w tym krwotok z odbytnicy), bóle brzucha, żołądka, jelit, niestrawność, nudności, zaparcie, biegunka, wymioty, świąd (w tym niezbyt często świąd uogólniony), wysypka, siniaczenie, krwotok skórny i podskórny, ból kończyny, krwotok z układu moczowo-płciowego (w tym krwiomocz i nadmierne krwawienie miesiączkowe), zaburzenie czynności nerek, gorączka, obrzęk obwodowy, osłabienie, zmęczenie, astenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, krwotok po zabiegu medycznym (w tym niedokrwistość pooperacyjna, krwotok z rany), stłuczenie, wydzielina z rany.

Niezbyt często mogą wystąpić: nadpłytkowość, reakcja alergiczna, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy i obrzęk alergiczny, krwotok mózgowy i śródczaszkowy, omdlenie, tachykardia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, wylew krwi do stawu, złe samopoczucie, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej, amylazy, GGT.

Rzadko mogą wystąpić: żółtaczka, krwawienie domięśniowe, obrzęk zlokalizowany, zwiększenie stężenia sprzężonej bilirubiny bez towarzyszącego zwiększenia aktywności ALT, tętniak rzekomy.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, zespół DRESS.
Z nieznaną częstością mogą wystąpić: zespół ciasnoty przedziałów powięziowych wtórny do krwawienia, niewydolność nerek i ostra niewydolność nerek, wtórna do krwawienia wystarczającego do spowodowania hipoperfuzji.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające rywaroksaban

Xarelto 1 mg/ml (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) Xarelto 2,5 mg (tabletki powlekane) Xarelto 15 mg (tabletki powlekane) Xarelto 20 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta