Rosucard (rozuwastatyna) - tabletki powlekane

Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

Preparat zawiera substancję rozuwastatyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Rosucard
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Zentiva
15,49 zł
Rosucard
tabletki powlekane; 20 mg; 30 tabl.
Zentiva
27,99 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Rosucard?

Substancją czynną preparatu jest rozuwastatyna, lek należący do grupy statyn. Statyny stosuje się w celu zmniejszenia stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane jest ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL). Za nieprawidłowe uznaje się stężenie cholesterolu LDL większe lub równe 3 mmol/l (115 mg/dl). Zwiększone stężenie cholesterolu LDL we krwi określane jest jako hipercholesterolemia. Działanie statyn polega na hamowaniu aktywności kluczowego enzymu uczestniczącego w procesie syntezy cholesterolu (enzym ten to reduktaza 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, w skrócie reduktaza HMG-CoA). Zahamowanie aktywności tego enzymu w komórkach wątroby powoduje ograniczenie syntezy cholesterolu oraz stymuluje komórki wątroby do wzmożonego wychwytu cząsteczek cholesterolu LDL z krwi. W efekcie dochodzi do skutecznego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL we krwi. Statyny są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawału serca, udaru mózgu, zgonu związanego z chorobą niedokrwienną serca).

Kiedy stosować Rosucard?

Preparat jest wskazany w leczeniu:

hipercholesterolemii pierwotnej (typu IIa, w tym rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej) u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. roku życia lub dyslpidemii mieszanej (typu IIb), z zachowaniem diety, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) okazały się niewystarczające;

• rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. roku życia, w skojarzeniu z dietą i innymi metodami leczenia lub gdy inne metody leczenia są niewłaściwe;

oraz w zapobieganiu:

• zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego, jako uzupełnienie leczenia mającego na celu zmniejszenie pozostałych czynników ryzyka.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:

• u osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych o nieustalonej przyczynie (wartości 3-krotnie przekraczające górną granicę normy)

• w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min)

• u chorych z miopatią

• u osób przyjmujących cyklosporynę

• u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży

• w okresie ciąży

• w okresie karmienia piersią.

Stosowanie preparatu w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u chorych, u których występują czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy, takie jak:

• zaburzenia czynności nerek w stopniu umiarkowanym (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min)

niedoczynność tarczycy

• dziedziczne choroby mięśni u chorego lub u członków rodziny

• wystąpienie w przeszłości objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów

• nadużywanie alkoholu

• sytuacje, mogące prowadzić do zwiększenia stężenia preparatu we krwi

• pochodzenie azjatyckie

• równoległe stosowanie leków z grupy fibratów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rosucard?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat stosowany w dużych dawkach (zwłaszcza w dawce 40 mg) może powodować wystąpienie białkomoczu (proteinurii) tzn. powodować wydalanie białka z moczem. Białkomocz jest zwykle przemijający i nie stanowi zapowiedzi ostrej lub postępującej choroby nerek. Jednakże, częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek może być zwiększona w przypadku stosowania dawki 40 mg. U osób leczonych dawką 40 mg lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek.

Rozuwastatyna, podobnie jak inne leki z grupy statyn, może powodować wystąpienie miopatii, czyli chorób mięśni objawiających się ich bólem, osłabieniem czy nadmierną wrażliwością na dotyk. Objawom tym towarzyszy, wykrywalna w badaniach laboratoryjnych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. Miopatia może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, zespołu objawów związanych z uszkodzeniem i rozpadem mięśni. Rabdomioliza może stanowić zagrożenie życia. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, w bardzo rzadkich przypadkach prowadząca do śmierci.

Ryzyko wystąpienia miopatii i/lub rabdomiolizy jest zależne od stosowanej dawki leku.

Równoległe stosowanie ezetymibu może zwiększać ryzyko wystąpienia rabodmiolizy. Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania obu preparatów.

Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeżeli objawom tym towarzyszy złe samopoczucie czy gorączka. Objawy te mogą mogą być związane z wystąpieniem i rozwojem miopatii i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.

Przed rozpoczęciem leczenia, a także w trakcie leczenia, w razie podejrzeń wystąpienia miopatii, lekarz zaleci wykonanie oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) we krwi. Badania tego nie należy wykonywać po znacznym wysiłku fizycznym. Jeżeli aktywność CK znacząco (ponad 5 razy) przewyższa górną granicę normy, nie należy rozpoczynać leczenia rozuwastatyną (kontrolnie można powtórzyć badanie po 5–7 dniach). U chorych będących w trakcie leczenia, lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli objawy sugerujące wystąpienie miopatii ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, lekarz może zalecić kontynuację leczenia tym lub innym preparatem z grupy statyn, z zastosowaniem najmniejszej dawki i z zachowaniem szczególnej ostrożności i ścisłej kontroli klinicznej.

Podczas stosowania preparatu lub po jego zakończeniu bardzo rzadko może wystąpić martwicza miopatia o podłożu immunologicznym. Jej objawami są: osłabienie mięśni i zwiększenie aktywności CK we krwi, utrzymujące się pomimo zakończenia leczenia.

U chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia rabdomiolizy konieczne jest zachowanie ostrożności i oznaczenie aktywności CK przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Dotyczy to osób:

• w podeszłym wieku (po 70. roku życia)

• z zaburzeniami czynności nerek

• z niedoczynnością tarczycy

• z dziedzicznymi chorobami mięśni

• u których w przeszłości wystąpiły objawy uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów

• nadużywających alkoholu

• stosujących równolegle leki z grupy fibratów

• u których stężenie leku we krwi może być zwiększone np. w wyniku interakcji z innymi lekami lub skutkiem określonych uwarunkowań genetycznych.

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz indywidualnie oceni stosunek ryzyka do korzyści związanych z leczeniem w Twoim przypadku.

Dane uzyskane dla innych statyn wskazują, że ryzyko wystąpienia zapalenia mięśni i miopatii zwiększa się w przypadku równoległego stosowania niektórych leków, takich jak: fibraty (w tym gemfibrozyl), leki przeciwgrzybicze (itrakonazol, ketokonazol), inhibitory proteazy HIV, antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna), cyklosporyna, kwas nikotynowy (niacyna), ezetymib. Nie zaleca równoległego stosowania gemfibrozylu. Stosowanie preparatu w dawce 40 mg na dobę oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się równoległego stosowania rozuwastatyny i inhibitorów proteazy. Możliwe jest zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu, co zwiększa ryzyko wystąpienia jej działań niepożądanych.

Nie wolno stosować preparatu równolegle z podawanym ogólnie kwasem fusydowym ani w ciągu 7 dni po zakończeniu stosowania kwasu fusydowego. Równoległe stosowanie może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, w tym zakończonej zgonem. Jeżeli konieczne będzie stosowanie kwasu fusydowego, lekarz zaleci przerwanie stosowania statyny.

Nie należy stosować preparatu jeżeli występują ostre, ciężkie objawy mogące świadczyć o wystąpieniu miopatii lub sytuacje zwiększające ryzyko wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie tętnicze, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, niekontrolowana padaczka, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe).

Przed rozpoczęciem leczenia oraz 3 miesiące po jego rozpoczęciu lekarz zaleci wykonanie badania czynności wątroby. Stosowanie preparatu może wywierać wpływ na czynność wątroby. Jeżeli wystąpi zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), chory powinien być monitorowany, aż do ich ustąpienia. Jeżeli aktywność aminotransferaz 3–krotnie przekroczy górną granicę normy i utrzymuje się na tym poziomie, lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób spożywających znaczne ilości alkoholu, a także u chorych, u których w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby jest większa w przypadku stosowania dawki 40 mg niż w przypadku stosowania dawek mniejszych.

W przypadku występowania hipercholesterolemii wtórnej, spowodowanej niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym, lekarz zaleci odpowiednie leczenie choroby podstawowej przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

U osób pochodzenia azjatyckiego występuje zwiększona ekspozycja na lek (narażenie organizmu na działanie leku). Stosowanie dawki 40 mg u tych osób jest przeciwwskazane, a w przypadku stosowania mniejszych dawek należy zachować ostrożność.

Sporadycznie, stosowanie preparatów z grupy statyn może być związane z wystąpieniem śródmiąższowego zapalenia płuc, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc (duszność, kaszel bez odkrztuszania, pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia, zawroty głowy, zmniejszenie masy ciała i gorączka), należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz rozważy konieczność zaprzestania stosowania preparatu.

Leki z grupy statyn mogą wpływać na zwiększenie stężenia glukozy we krwi, a u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy, mogą powodować hiperglikemię wymagającą opieki diabetologicznej. Jednak korzyści wynikające ze zmniejszania przez statyny ryzyka naczyniowego przeważają nad tym zagrożeniem. Osoby z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy (stężenie glukozy na czczo 5,6–6,9 mmol/l, BMI większe niż 30 kg/m2, zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinny podlegać szczególnej kontroli klinicznej i biochemicznej.

Dane dotyczące wpływu długotrwałego stosowania (ponad 2 lata) preparatu na wzrost i rozwój dzieci 6.–17. roku życia są ograniczone. W ciągu 2 lat stosowania leku nie zaobserwowano istotnego wpływu statyny na wzrost i dojrzewanie.

U dzieci i młodzieży przyjmujących rozuwastatynę przez około rok, częściej niż u dorosłych występowały objawy mięśniowe oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• preparat zawiera mniej niż 23 mg sodu w 1 tabletce, co oznacza, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Uważa się, że nie powinien on wywierać istotnego wpływu na sprawność psychomotoryczną. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ w okresie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rosucard

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej (wyjściowego i docelowego stężenia cholesterolu LDL, występujących czynników ryzyka) i reakcji chorego na leczenie. W razie potrzeby dawka będzie modyfikowana nie częściej niż co 4 tygodnie. Dawka początkowa wynosi zwykle 5–10 mg na dobę. W okresie leczenia należy stosować (kontynuować) standardową dietę o małej zawartości cholesterolu, a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.

Dorośli:

Hipercholesterolemia: dawka początkowa 5–10 mg na dobę; w razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę. Dawka maksymalna 40 mg, ze względu na zwiększoną częstością występowania działań niepożądanych, jest dopuszczona jedynie w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii i dużego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo–naczyniowego, gdy dawka 20 mg okazała się nieskuteczna. Zwiększania dawki powinno odbywać się pod kontrolą lekarza specjalisty, a chorzy leczeni dawką 40 mg na dobę powinni pozostawać pod kontrolą lekarską.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo–naczyniowego: 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież 6.–17. roku życia (w fazie II i następnych wg. skali Tannera):

Leczenie w tej grupie wiekowej powinno być prowadzone przez specjalistę i poprzedzone standardową dietą o małej zawartości cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane w okresie leczenia. W tej grupie wiekowej nie należy stosować dawki 40 mg na dobę.

Rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna: dawka początkowa 5 mg na dobę; w razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększać dawkę:

• u dzieci 6.–9. roku życia: zakres stosowanych dawek wynosi 5–10 mg 1 raz na dobę; nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej;

• dzieci 10.–17. roku życia: zakres stosowanych dawek wynosi 5–20 mg 1 raz na dobę; nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej.

Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna: dawka początkowa 5–10 mg na dobę; w razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększać dawkę; dawka maksymalna 20 mg na dobę.

Ze względu na ograniczone doświadczenie preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci do 6. roku życia.

Szczególne grupy chorych:

U chorych po 70. roku życia zalecana dawka początkowa preparatu wynosi 5 mg.

U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min) zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. Dla chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Preparat (w każdej dawce) jest przeciwwskazany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u chorych z czynną chorobą wątroby. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dojść do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę; lekarz oceni sytuację kliniczną i podejmie decyzję dotyczącą możliwości stosowania preparatu w każdym przypadku indywidualnie.

Osoby pochodzenia azjatyckiego powinny rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest u nich przeciwwskazane. U tych osób występuje zwiększona ekspozycja na substancję czynną preparatu.

Osoby, u których występują czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii powinny rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest u osób z tej grupy, w niektórych przypadkach, przeciwwskazane.

Niektóre typy polimorfizmu genetycznego mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę, co będzie wymagało zmniejszenia stosowanych dawek.

Dostosowanie dawkowania może także być konieczne w przypadku równoległego stosowania innych leków.

Sposób stosowania:

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, niezależnie od pory dnia, niezależnie od posiłku.

Czy można stosować Rosucard w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym stosujące preparat powinny koniecznie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ w okresie ciąży leczenie powinno zostać niezwłocznie przerwane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Leki zmniejszające aktywność niektórych białek transportujących, mogą powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu i zwiększać ryzyko rozwoju miopatii oraz rabdomiolizy. Nie należy stosować preparatu równolegle:

• z cyklosporyną (równoległe stosowanie jest przeciwwskazane)

• z inhibitorami proteazy (w tym kombinacje rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem, typranawirem).

Stosowanie gemfibrozylu, fenofibratu, innych fibratów lub kwasu nikotynowego (niacyny) równolegle z rozuwastatyną zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii. W przypadku leczenia skojarzonego z fibratami chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a dawka początkowa rozuwastatyny powinna wynosić 5 mg. Stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg i leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane.

Stosowany równolegle ezetymib może zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. W przypadku konieczności równoległego stosowania chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Nie wolno stosować preparatu równolegle z podawanym ogólnie kwasem fusydowym ani w ciągu 7 dni po zakończeniu jego stosowania. Równoległe stosowanie może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, w tym zakończonej zgonem. Jeżeli stosowanie kwasu fusydowego jest konieczne, stosowanie preparatu powinno zostać przerwane na cały okres leczenia kwasem fusydowym.

Preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające wodorotlenek glinu czy magnezu mogą wpływać na znaczące zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w osoczu.

Erytromycyna powoduje zmniejszenie ekspozycji na rozuwastatynę, co może być spowodowane zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.

Nie podejrzewa się interakcji wynikających z wpływu na metabolizm zależny od izoenzymów układu cytochromu P450. Nie stwierdzono występowania interakcji rozuwastatyny z flukonazolem ani ketokonazolem.

Rozuwastatyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny np. warfaryna; antagoniści witaminy K); u chorych stosujących leki przeciwzakrzepowe rozpoczęcie leczenia statyną, zmiana dawkowania statyny lub zakończenie jej stosowania wymaga kontroli parametrów krzepnięcia krwi i ewentualnego dostosowania dawkowania.

Niektóre leki mogą powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu i zwiększać ryzyko rozwoju miopatii oraz rabdomiolizy. Oprócz wymienionych, mogą wystąpić interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny, jeżeli równolegle stosowany jest:

• klopidogrel, lek hamujący agregację płytek krwi

• regorafenib, lek stosowany w leczeniu nowotworów

• którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych (w tym HIV lub wirusowe zapalenie wątroby typu C): rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir, darunawir, typranawir

• eltrombopag, lek stosowany np. w leczeniu małopłytkowości

• dronedaron, lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych równolegle ze statynami może powodować zwiększenie stężenia hormonów sterydowych we krwi (pochodnych progesteronu i estrogenów). Należy skonsultować się z lekarzem (konieczność dostosowania dawkowania). Nie można wykluczyć podobnego działania w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Prawdopodobnie nie występują klinicznie istotne interakcje z digoksyną.

Powyższe dane dotyczące interakcji preparatu z innymi lekami pochodzą z badań przeprowadzonych u dorosłych. Nie przeprowadzono badań interakcji preparatu z innymi lekami u dzieci.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Rosucard może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu preparatu są najczęściej łagodne i przemijające. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: zaburzenia żołądkowo–jelitowe (zaparcia, nudności, bóle brzucha), bóle i zawroty głowy, bóle mięśni, osłabienie, cukrzyca (szczególnie u osób z czynnikami ryzyka). Niezbyt często: świąd, zaczerwienienie, wysypka oraz pokrzywka. Rzadko: małopłytkowość, miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza z lub bez ostrej niewydolności nerek, zerwanie mięśnia, zespół podobny do tocznia, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Bardzo rzadko: upośledzenie pamięci, polineuropatie, żółtaczka, zapalenie wątroby, obecność krwinek czerwonych w moczu (krwiomocz), bóle stawów, ginekomastia.

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: białkomocz (proteinuria) tj. wydalanie białka z moczem, zwykle przemijający (ryzyko wystąpienia białkomoczu rośnie wraz ze zwiększeniem stosowanej dawki), depresja, neuropatia obwodowa, zaburzenia snu (bezsenność, koszmary senne), duszność, kaszel, biegunka, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, bóle stawów (artralgia), choroby ścięgien, niekiedy powikłane zerwaniem, immunozależna miopatia martwicza, obrzęki, śródmiąższowe zapalenie płuc.

Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych u dzieci i młodzieży są podobne jak u dorosłych, choć niektóre z nich (np. zwiększona aktywność kinazy kreatynowej, objawy mięśniowe) występują częściej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające rozuwastatyna

Crestor (tabletki powlekane) Crosuvo (tabletki powlekane) Ridlip (tabletki powlekane) Romazic (tabletki powlekane) Rosutrox (tabletki powlekane) Roswera (tabletki powlekane) Suvardio (tabletki powlekane) Zahron (tabletki powlekane) Zaranta (tabletki powlekane)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.