Unijny Certyfikat Covid

Ministerstwo Zdrowia

Czym jest Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid potwierdza prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii. Nie będzie jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie stanie się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, nie będzie także warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom. Unijny Certyfikat Covid będzie stanowić dodatkową możliwość poinformowania o swoim statusie i uzupełnienie dotychczas stosowanych rozwiązań na granicach. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania zostaną utrzymane.

Jako, że Unijny Certyfikat Covid to nie jest prawo do podróży, każda osoba podróżująca za granicę jest zobowiązana każdorazowo sprawdzać obowiązujące przepisy prawa i ew. obostrzenia pandemiczne, jakie w danym kraju obowiązują. Rekomendowanym narzędziem jest aplikacja Re-open EU (https://reopen.europa.eu/pl/) – zawierająca aktualny zestaw danych w zakresie obowiązujących w państwach członkowskich ograniczeń oraz formularz pozwalający na sprawdzenie konkretnych obostrzeń na podstawie wprowadzonych informacji w zakresie kraju, z którego wyjeżdżamy i kraju docelowego.

Unijny Certyfikat Covid jest w formie cyfrowej lub papierowej. Będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub alternatywnie, że jej wynik testu jest negatywny, lub że wyleczyła się z infekcji. Turyści dysponujący Unijnym Certyfikatem Covid nie będą musieli podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów. Dostęp do certyfikatu będzie miała każda zaszczepiona w Polsce osoba lub osoba spełniająca kryteria w zakresie pozostałych certyfikatów w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Cudzoziemcy bez nadanego numeru pesel i bez Internetowego Konta Pacjenta przy rejestracji na szczepienie lub w kontakcie z punktem szczepień lub podmiotem leczniczym będą podawali nr telefonu lub adres email, na który otrzymają odpowiedni certyfikat po spełnieniu warunków wskazanych odrębnie dla każdego z nich (dostępne wkrótce). Do czasu wytworzenia tego rozwiązania cudzoziemcy bez nr pesel będą mogli uzyskać certyfikat w formie wydruku.

Kto może uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Certyfikat mogą otrzymać:

 • osoby powyżej 12. roku życia mające prawo do szczepienia,
 • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. testu,
 • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. przebytej infekcji (ozdrowieńcy).

Jak można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Dokument będzie dostępny w formie cyfrowej lub papierowej. Będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub alternatywnie, że jej wynik testu jest negatywny, lub że wyleczyła się z infekcji.

Dostęp do certyfikatu będzie miała każda zaszczepiona w Polsce osoba lub osoba spełniająca kryteria w zakresie pozostałych certyfikatów w ramach Internetowego Konta Pacjenta.

Gdzie może być uznawany Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid może być wydawany i stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE, ułatwiając tym samym swobodne przemieszczanie się. Do ich bezpłatnego otrzymania będą się kwalifikować wszyscy obywatele UE oraz obywatele państw trzecich, przebywający lub zamieszkujący w państwach członkowskich UE, mający prawo do podróżowania do innych państw członkowskich.

Fakt otrzymania szczepienia nie będzie warunkiem wstępnym umożliwiającym podróżowanie. Wszyscy obywatele UE mają podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE, które stosuje się niezależnie od aktualnego szczepienia. Ta sama zasada obowiązuje wobec obywateli państw trzecich przebywających lub zamieszkujących w państwach członkowskich UE, mających prawo do podróżowania do innych certyfikatów o wyniku testu i certyfikatów o powrocie do zdrowia.

Jak przyczyni się to do bezpiecznego przemieszczania się?

Unijny Certyfikat Covid może posłużyć jako dowód przyjęcia szczepionki, poddania się testowi lub powrotu do zdrowia, pozwalający na uniknięcie ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych w danym państwie ze względów zdrowotnych (takich jak wymóg poddania się testowi lub kwarantannie).

Jeżeli w danym państwie członkowskim skutkiem okazania dowodu szczepienia jest odstąpienie od stosowania ograniczeń swobodnego przemieszczania się, państwo to będzie musiało w ten sam sposób traktować dowód szczepienia wydany przez inne państwo członkowskie w odniesieniu do szczepionek dopuszczonych do obrotu na rynku UE.

Każdemu posiadaczowi Unijnego Certyfikatu Covid udającemu się w podróż do danego państwa członkowskiego będą przysługiwały takie same prawa, jak obywatelom tego państwa, którzy zostali zaszczepieni, poddali się testowi lub powrócili do zdrowia.

Państwa członkowskie, które będą nadal wymagać od posiadaczy Unijnego Certyfikatu Covid poddania się kwarantannie lub testowi, będą musiały powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie, a także podać powody takiej decyzji, na 48 godzin przed wprowadzeniem danego ograniczenia.

Kiedy zaczną obowiązywać Unijne Certyfikaty Covid?

Wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej planowane jest 1.07.2021 r.

W jaki sposób Unijny Certyfikat Covid pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Należy pamiętać, że Unijny Certyfikat Covid nie jest to uprawnienie do odbycia podróży, a jedynie dokument potwierdzający fakt bycia zaszczepionym, przebycia choroby lub posiadania negatywnego wyniku testu przeciwko COVID-19. Przed podróżą należy każdorazowo sprawdzać przepisy kraju docelowego, gdyż mogą się one różnić i mogą podlegać aktualizacjom. Unijny Certyfikat Covid umożliwi ujednolicenie wykorzystywanych do podróży certyfikatów i wzajemne ich uznawanie, a co za tym idzie, zwalnianie osób posługujących się ważnymi certyfikatami z dodatkowych ograniczeń w przemieszczaniu się (takich jak kwarantanna, konieczność dodatkowych testów, czy brak możliwości wjazdu).

W jaki sposób będzie działać Unijny Certyfikat Covid?

Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna od 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z kodu QR, który znajduje się na certyfikacie.

Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła potwierdzić status posiadacza certyfikatu uzyskany z tytułu zaszczepienia przeciwko COVID-19, negatywnego wyniku testu lub przebycia infekcji i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.

Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja Unijny Certyfikat Covid będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.

Jakie dane zawiera Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid będzie zawierał niezbędne i najważniejsze informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, państwo członkowskie wydające certyfikat i niepowtarzalny identyfikator certyfikatu.

Na każdym certyfikacie znajdzie się również informacja, że nie jest on dokumentem podróży. Dowody naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia publicznego i związane z nimi ograniczenia obowiązujące w miejscu docelowym.

Osoba weryfikująca certyfikat w celu przeprowadzenia tej czynności będzie miała udostępniony kod QR oraz dane pozwalające na potwierdzenie tożsamości posiadacza certyfikatu i prawdziwości dokumentu tj. imię i nazwisko, data urodzenia, unikalny identyfikator certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu niezależnie od jego formy (elektroniczna czy papierowa) będzie dysponował szerszym zakresem danych.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar szczepienia:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, której dotyczy szczepienie,
 • Dane o szczepionce (nazwa szczepionki, nazwa producenta),
 • Numer dawki w serii szczepień/dawek,
 • Data szczepienia,
 • Nazwa państwa w którym dokonano szczepienia,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar testów:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, której dotyczy test,
 • Informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu),
 • Data i godzina pobrania próbki do testu,
 • Data i godzina uzyskania wyniku testu,
 • Wynik testu,
 • Informacje o punkcie, który wykonał test,
 • Nazwa państwa w którym wykonano test,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar przebycia choroby:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19),
 • Data pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby),
 • Nazwa państwa w którym wykonano test,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • Data ważności od i do certyfikatu.

Czy korzystanie z Unijnego Certyfikatu Covid jest obowiązkowe?

Korzystanie z rozwiązania jest dobrowolne, bezpieczne i bezpłatne.

Jak długo obowiązuje Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid z tytułu bycia zaszczepionym obowiązuje 12 miesięcy.

Certyfikat z tytułu bycia ozdrowieńcem będzie wydawany na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego bieżące zakażenie, po 11 dniach od otrzymania wyniku i będzie ważny przez 180 dni.

W przypadku certyfikatu z tytułu testu wydanego w Polsce będzie on ważny przez 48H w przypadku testu PCR i 48H w przypadku testu antygenowego, zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego [1]

Daty graniczne mogą ulec zmianie w zależności od dostępności nowych dowodów naukowych dotyczących COVID-19, przyjętych reguł przez dane państwo członkowskie i ostatecznego kształtu rozporządzenia.

[1] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Jakie szczepionki będą uznawane?

Unijne Certyfikaty Covid z tytułu zaszczepienia są wydawane w przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu przez Europejską Agencję Leków (wszystkich stosowanych w Polsce w ramach Narodowego Programu Szczepień).

Jeżeli w danym państwie członkowskim skutkiem okazania dowodu szczepienia jest odstąpienie od stosowania niektórych ograniczeń dotyczących zdrowia publicznego (takich jak wymóg poddania się testowi lub kwarantannie), państwo to będzie musiało uznać na takich samych zasadach certyfikat o szczepieniu wydane w ramach systemu UCC. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do szczepień, które otrzymały zezwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku UE. Państwa członkowskie mogą zadecydować o uznawaniu certyfikatu o szczepieniu także innymi szczepionkami.

Jakie testy COVID-19 będą uznawane w ramach Unijnych Certyfikatów Covid?

Certyfikat w zakresie testu zostanie wydany na podstawie negatywnego wyniku testu PCR oraz "szybkich" testów antygenowych. Unia Europejska publikuje wykaz testów antygenowych wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie [1]

[1] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Dlaczego nie uwzględnia się testów do samodzielnego wykonania?

Testy te nie są przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, co może wpłynąć na ich wiarygodność. Certyfikaty będą wydawane przez organy ds. zdrowia, które nie mogą brać odpowiedzialności za wyniki testów przeprowadzanych na przykład w domu – w takim przypadku nie mogą wydawać dla nich wiarygodnych certyfikatów i oczekiwać ich akceptacji przez pozostałe państwa członkowskie UE.

Jaki będzie koszt uzyskania Unijnego Certyfikatu Covid?

Certyfikaty będą nieodpłatne, formą domyślną będzie forma cyfrowa. Możliwa będzie również forma wydruku na życzenie.

Certyfikaty będą wydawane w Polsce przez Centrum e-Zdrowia w usłudze IKP, dostępne będą również w w aplikacji mojeIKP (w połowie czerwca) oraz mObywatel (pod koniec czerwca).

W zależności od danego certyfikatu osoba będzie musiała zostać zaszczepiona, mieć negatywny wynik testu PCR lub RAT lub pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni.

Turyści dysponujący Unijnym Certyfikatem Covid nie musieliby podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.

W jakiej formie będzie wydawany Unijny Certyfikat Covid?

Dokument jest w formie cyfrowej lub papierowej.

Skąd będą generowane dane?

Dane do generowania certyfikatów będą pobierane z następujących źródeł:

 • W przypadku obszaru szczepień dane dostarcza system e-zdrowia (P1), do którego dane przekazują wszystkie punkty szczepień.
 • W przypadku obszaru wyników testów i powrotu do zdrowia dane dostarcza system EWP, który dzięki integracji z systemem e-zdrowia (P1) udostępnia wymagane dane.

Certyfikaty obejmujące powyższy zakres danych generuje jeden z podsystemów systemu e-zdrowia (P1). Sposób generowania certyfikatów jest zgodny z zasadami i wymaganiami przedstawionymi przez Unię Europejską.

Skąd można pobrać Unijny Certyfikat Covid?

Bezpośrednio dla obywatela:

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl
 • Aplikacja mObywatel (po 25 czerwca)
 • Aplikacja mojeIKP (po 25 czerwca)

W podmiotach leczniczych:

 • Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
 • W punktach szczepień
 • Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna na platformach iOS oraz Android od 10 czerwca, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła potwierdzić status posiadacza certyfikatu, czy został on zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 – i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.

Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja Unijny Certyfikat Covid będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.

Czy dzieci podlegają obowiązkowi posiadania negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Polski?

Dzieci wg obowiązujących obecnie przepisów podlegają obowiązkowi posiadania negatywnego wyniku testu przy wjeździe do PL, niezależnie do wieku. Od 12. r.ż mogą podlegać szczepieniu.

Dzieciom do 12 r.ż będą wystawiane certyfikaty z tyt. testu i z tyt. przebytej infekcji na podstawie pozytywnego wyniku testu na rodzica, na dotychczasowej zasadzie. Certyfikat będzie dostępny na IKP i będzie go można pobrać na urządzenie mobilne.

To, czy dziecko będzie musiało być testowane podlega regulacjom w kraju, do którego podróżuje, dlatego należy te regulacje każdorazowo przed podróżą sprawdzać. Właściwym narzędziem do tego celu jest aplikacja Re-Open EU https://reopen.europa.eu/pl/. Regulacje w zakresie obowiązku posiadania testu przez dzieci oraz ew. wieku granicznego dla takiego obowiązku mogą być zróżnicowane w państwach członkowskich.

Czy wnioskujący o niego będzie musiał być zaszczepiony dwiema dawkami preparatu, a jeśli tak, to ile dni będzie musiał odczekać po przyjęciu drugiej dawki, żeby otrzymać dokument?

Certyfikat będzie dostępny w systemie IKP już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat już od pierwszej dawki (jest to indywidualna decyzja państwa członkowskiego. Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/1, 1/2, 2/2) i jego kompletności. Polska uznaje pełen cykl szczepienia po upływie 14 dniu od podania kończącej dawki.

Czy ktoś, kto przechorował COVID-19, będzie mógł dostać certyfikat? Nawet ten, który chorował rok temu?

Certyfikat dla osoby, która przechorowała COVID-19 będzie wydany po 11. dniu od pozytywnego wyniku testu i będzie ważny przez 180 dni. W związku z tym, jeśli infekcja miała miejsce wcześniej niż 6 miesięcy temu, taki certyfikat nie będzie wydany, a dana osoba powinna ubiegać się o certyfikat z tyt. negatywnego wyniku testu lub z tyt. zaszczepienia. Okres ważności tego certyfikatu został określony na poziomie UE w oparciu o dostępne dowody naukowe.

W jakim formacie będzie Unijny Certyfikat Covid?

Certyfikaty będą wydawane w formacie cyfrowym, tak aby można było je wyświetlać na smartfonie, będą dostępne do pobrania lub wydruku lub wystawiane na papierze – w zależności od preferencji posiadacza. Certyfikaty będą zawierać kod QR do odczytu maszynowego obejmujący niezbędne i najważniejsze dane oraz podpis cyfrowy. Kod QR służy do bezpiecznej weryfikacji autentyczności, integralności i ważności certyfikatu.

W formie papierowej będzie można wydrukować samodzielnie w IKP lub poprosić o wydruk w punkcie szczepień lub podmiocie leczniczym.

Jak Unijny Certyfikat Covid będzie funkcjonować w UE?

Unijny Certyfikat Covid zawiera kod QR z podpisem cyfrowym, chroniącym je przed sfałszowaniem. Podczas kontroli certyfikatu skanuje się kod QR i sprawdza podpis.

Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Wszystkie klucze są przechowywane w bezpiecznej bazie danych poszczególnych państw.

Komisja Europejska stworzy infrastrukturę IT, za pośrednictwem której wszystkie podpisy na certyfikatach będą mogły być weryfikowane w obrębie UE. Dane osobowe posiadacza certyfikatu nie będą przetwarzane w tym portalu, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego.

Czy osoby już zaszczepione otrzymają Unijny Certyfikat Covid?

Tak. Dostęp do certyfikatu będzie miała każda zaszczepiona w Polsce osoba w ramach Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji prezentacyjnych dostępnych od 25 czerwca.

W jaki sposób chronione będą dane osobowe?

Biorąc pod uwagę, że dane osobowe zawarte w certyfikatach to między innymi wrażliwe dane medyczne, zapewniony został bardzo wysoki poziom ochrony danych.

Certyfikaty będą zawierać jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Informacje te nie mogą być zatrzymywane przez kraje, do których udaje się dana osoba. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność certyfikatu, poprzez sprawdzenie, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało certyfikat.

Czy obywatele, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. Unijny Certyfikat Covid powinno ułatwiać swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest jednym z praw podstawowych w Unii. Unijny Certyfikat Covid może być również dowodem wyniku testu, który jest często wymagany na mocy obowiązujących ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego.

Kto będzie mógł odczytać kod zawierający Unijny Certyfikat Covid?

Kod będzie można za pomocą specjalnej aplikacji Unijny Certyfikat Covid oraz za pomocą dedykowanego rozwiązania Straży Granicznej. Aplikacja pozwala na odczyt zgodny z ujednoliconymi wymogami technicznymi kodów wydawanych przez inne państwa UE.

Jak długo będą ważne certyfikaty wydane w Polsce dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców, z testem negatywnym?

 • dla zaszczepionych: rok, 14 dni od ostatniej dawki
 • dla ozdrowieńców: 180 dni od daty uzyskania pozytywnego wyniku testu
 • dla testu PCR: 48h
 • dla testu antygenowego: 48h

Uwaga! Należy bezwzględnie sprawdzić zasady wjazdu do kraju, do którego się udajemy. Każdy kraj ma prawo mieć odrębne przepisy, np. wpuszczać dopiero 14 dni od daty otrzymania drugiej dawki szczepienia lub określać okres ważności certyfikatów opartych na wyniku testu PCR/antygenowego. Wskazane okresy ważności oraz inne dane mogą się różnić w państwie docelowym od tych obowiązujących w Polsce. Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest witryna oraz aplikacja Re-open EU https://reopen.europa.eu/pl/

Czy będą brane pod uwagę tylko szczepionki zatwierdzone przez EMA?

Podstawowym zbiorem uznawanych szczepionek są te posiadające autoryzację Europejskiej Agencji Leków:

Obowiązuje także zasada, że każda szczepionka, która od momentu wejścia w życie rozporządzenia PE i Rady w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid, uzyska autoryzację EMA, osoby zaszczepione tym preparatem, także retrospektywnie (wobec obywateli, którzy daną szczepionką zostali zaszczepieni przed uzyskaniem autoryzacji EMA), uzyskają prawo do certyfikatu z tytułu szczepień i będzie ona uznawana przez wszystkie państwa członkowskie.

Obecnie w procesie oceny EMA znajdują się następujące szczepionki:

 • CVnCoV
 • NVX-CoV2373
 • Sputnik V (Gam-COVID-Vac)
 • COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated

Państwa członkowskie mogą także opcjonalnie uznawać certyfikaty w zakresie szczepionek znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (emergency use listing, EUL):
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_18May2021.pdf

Uwaga! Państwa członkowskie mogą także indywidualnie uznawać szczepionki dopuszczone przez krajowe instytucje zdrowia publicznego. Natomiast wszystkie szczepionki wykorzystywane w Polsce w ramach Narodowego Programu Szczepień posiadają autoryzację EMA i będą uznawane przez wszystkie państwa członkowskie. Uznawalność pozostałych należy każdorazowo sprawdzać.

Więcej informacji: COVID-19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)

Jaki rodzaj testów trzeba wykonać, by otrzymać certyfikat?

Akceptowane są dwa rodzaje testów:

 • molekularne (PCR, NAAT, LAMP)
 • antygenowe

Lista testów antygenowych uznawanych przez państwa członkowskie znajduje się na stronie: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu)

Skąd system informatyczny będzie wiedział, że przeszedłem COVID-19?

Laboratorium raportuje każdy pozytywny wynik do EWP, a EWP do P1, czyli systemu e-zdrowie, tak pojawia się on w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), gdzie już teraz można pobrać zaświadczenie o przebyciu COVID-19. Po 11 dniach od pozytywnego wyniku dostępny będzie do pobrania certyfikat o przebyciu choroby.

Gdzie mogę otrzymać certyfikat w formie papierowej?

Od 1 czerwca br. certyfikat będzie można pobrać w formacie PDF w Internetowym Koncie Pacjenta. Certyfikat nadaje się zarówno do prezentacji na urządzeniach mobilnych, jak i do wydruku. Po 25 czerwca dostępny będzie również w aplikacjach mObywatel oraz mojeIKP.

Czy na całym świecie Unijny Certyfikat Covid będzie uznawany?

Uznawany będzie na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie (w dalszej kolejności) na zasadach ustalonych przez kraj, do którego wyjeżdżamy.

Uwaga! Należy bezwzględnie sprawdzić zasady wjazdu do kraju do którego się udajemy, ponieważ każdy kraj ma prawo mieć odrębne przepisy.

System UCC ma charakter otwarty i będzie powiększany o kompatybilne, równorzędne rozwiązania tworzone zarówno przez organizacje (Światowa Organizacja Zdrowia, ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) oraz kraje trzecie (po uzyskaniu autoryzacji Komisji Europejskiego dla takiego wytworzonego systemu).

Czy dzieci także mogą otrzymać Unijny Certyfikat Covid?

Tak. Dostępny będzie z konta rodzica/opiekuna dziecka.

Certyfikat wydany w ten sposób będzie obejmował dziecko, o ile to dziecko będzie posiadało ujemny wynik testu, ponieważ jest to jedyny czynnik uprawniający do podróży i wydania certyfikatu w przypadku obowiązywania ograniczeń.

Należy każdorazowo sprawdzać obowiązujące regulacje w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy z uwagi na to, że mogą się one różnić np. w zakresie wieku dziecka, do którego wymaga się testu. Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest aplikacja RE-open EU https://reopen.europa.eu/pl/. Zgodnie z obecnym podejściem stosowanym w Polsce, wymagane są testy dziecka niezależnie od wieku. Nie można wykluczyć, że to stanowisko nie ulegnie zmianie w zależności od pojawiających się dowodów naukowych oraz sytuacji epidemicznej.

10.06.2021
Wybrane treści dla Ciebie
 • Szczepienie przeciwko meningokokom
 • Szczepienie przeciwko gruźlicy
 • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
 • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
 • Szczepienie przeciwko ospie wietrznej
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
 • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta