×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Uzależnienia

 • Problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

  Problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

  Dowiedz się, jak rozpoznać osobę z problemami nadużywania substancji psychoaktywnych i jak jej pomóc.

 • Problem uzależnień w rodzinie

  Problem uzależnień w rodzinie

  Pojawiającego się uzależnienia w rodzinie nie warto bagatelizować i już we wczesnej fazie warto się zwrócić o pomoc, żeby zacząć o tym rozmawiać, żeby doceniać i nazywać pojawiające się emocje oraz aby nie stracić zaufania do innych i nadziei na zmianę.

 • Bezpieczne picie alkoholu

  Bezpieczne picie alkoholu

  Alkohol wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, co powoduje zmiany nastroju, myślenia i zachowania. Większość pijących uważa, że alkohol działa pobudzająco. Tak jednak nie jest. Alkohol jest przede wszystkim depresantem.

 • Zaburzenia i choroby związane z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu

  Zaburzenia i choroby związane z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu

  Problem alkoholowy nie dotyczy jedynie osób z rozpoznaniem uzależnienia – istnieje grupa osób pijących szkodliwie lub ryzykownie, która według szacunków liczy kolejne 2 miliony.

 • Uzależnienie od alkoholu

  Uzależnienie od alkoholu

  Uzależnienie od alkoholu nie bez powodu jest nazywane „chorobą zaprzeczeń”. Powszechne są sytuacje, gdy osoba chora i jej najbliżsi bardzo długo wypierają ze świadomości fakt utraty kontroli nad piciem. Ponieważ intensywne używanie alkoholu rzadko rozpoczyna się nagle, trudno uchwycić moment, gdy picie przestaje być bezpieczne.

 • Leczenie uzależnienia od alkoholu

  Leczenie uzależnienia od alkoholu

  W Polsce kliniczne kryteria rozpoznania uzależnienia od alkoholu spełnia nieco ponad 3% dorosłych, co stanowi około 850 tys. osób. Ponad 14% Polaków w wieku 18–64 lat (ponad 3,5 mln osób) pije alkohol za często, w za dużych ilościach, w nieodpowiednich sytuacjach i doświadcza z tego powodu problemów.

 • Choroby somatyczne spowodowanie używaniem alkoholu

  Choroby somatyczne spowodowanie używaniem alkoholu

  Mimo powszechnego przekonania o dobroczynnym wpływie niewielkich dawek alkoholu na zdrowie, nie ma rzetelnych dowodów potwierdzających tę tezę. Przeprowadzono natomiast setki badań, których wyniki jednoznacznie wskazują na negatywny wpływ picia na właściwie każdy narząd ludzkiego organizmu.

 • Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu

  Zaburzenia psychiczne wynikające z picia alkoholu

  Halucynoza alkoholowa, zespół Otella, zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickego, zespoły otępienne, zaburzenia osobowości i zachowania, depresja.

 • Zespół abstynencyjny

  Zespół abstynencyjny

  Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne nasilenie – od niewielkiego niepokoju z nudnościami, zawrotami i bólami głowy, poprzez zagrażające życiu napady drgawkowe, podobne do tych występujących w przebiegu padaczki, aż po szczególnie niebezpieczne majaczenie alkoholowe.

 • Aspekty psychoterapeutyczne uzależnienia od alkoholu

  Aspekty psychoterapeutyczne uzależnienia od alkoholu

  Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu wymaga w pierwszej kolejności wzmocnienia motywacji do podjęcia leczenia, a następnie kompleksowego podejścia do diagnozy i procesu terapeutycznego.

 • Uzależnienie od nikotyny

  Uzależnienie od nikotyny

  Zespół uzależnienia od nikotyny to choroba. Podobnie jak inne uzależnienia ma ona charakter przewlekły i nawracający. Raz wykształcona zależność od nikotyny związana jest ze zmianami w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

 • Jak się uwolnić od palenia tytoniu?

  Jak się uwolnić od palenia tytoniu?

  Zaprzestawanie palenia to proces, w którym ważna jest gotowość do zmiany sposobu funkcjonowania bez palenia, decyzja o podjęciu działania i motywowanie się do utrzymania tej zmiany w celu zapobiegania nawrotom do palenia. Czasami konieczna jest specjalistyczna pomoc w poradzeniu sobie z nałogiem.

 • Nadużywanie i uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Nadużywanie i uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Używanie leków uspokajających i nasennych powoduje liczne szkody. Częste jest spowolnienie, senność, zamazanie mowy, niezborność móżdżkowa, zmniejszone napięcie mięśniowe, skłonność do upadków, szczególnie u osób starszych.

 • Uzależnienie od kanabinoli

  Uzależnienie od kanabinoli

  Kanabinole uważa się za substancje o relatywnie małym potencjale uzależniającym, czego wyrazem jest stosunkowo mała liczba uzależnionych w stosunku do liczby mających kontakt z marihuaną. Używanie kanabinoli związane jest jednak ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń lękowych i depresyjnych, prób samobójczych oraz zaburzeń psychotycznych.

 • Sposoby leczenia zatrucia dopalaczami

  Sposoby leczenia zatrucia dopalaczami

  Jakie są niebezpieczeństwa związane z zatruciem dopalaczami?

 • Używanie „dopalaczy”

  Używanie „dopalaczy”

  Analiza skonfiskowanych w Polsce „dopalaczy” wykazała, że zawierają one co najmniej kilkadziesiąt różnych substancji psychoaktywnych. Efektem szerokiego dostępu do „dopalaczy” była znaczna liczba poważnych zatruć wymagających hospitalizacji.

 • Pracoholizm

  Pracoholizm

  Pracoholizm to stan psychiczny charakteryzujący się przede wszystkim stałym, wewnętrznym przymusem wykonywania pracy lub innych czynności z nią związanych, przymusem myślenia o pracy z towarzyszącym poczuciem dyskomfortu (złego samopoczucia) w sytuacjach, kiedy możliwość zajmowania się sprawami dotyczącymi pracy jest utrudniona.

 • Hazard patologiczny

  Hazard patologiczny

  Hazard, podobnie jak inne uzależnienia behawioralne, nie jest niestety powszechnie postrzegany jako poważny problem dla zdrowia publicznego, chociaż jego koszty zdrowotne i społeczne są duże zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa.

 • Nadużywanie i uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Nadużywanie i uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Leki uspokajające i nasenne w polskim społeczeństwie są bardzo powszechnie stosowane. Nie jest to zjawisko, którym powinniśmy się szczycić. Substancje, które wykazują takie działanie w znacznej większości mają potencjał uzależniający, więc nieumiejętnie poprowadzone leczenie czy też niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich może doprowadzić do długofalowych negatywnych konsekwencji pod postacią ich nadużywania i uzależnienia.

 • Substancje halucynogenne - używanie i uzależnienie

  Substancje halucynogenne - używanie i uzależnienie

  Długotrwałe, regularne zażywanie substancji halucynogennych może skutkować wystąpieniem trwałych zaburzeń spostrzegania, czyli zjawisk, które występowały w trakcie przyjmowania substancji i utrzymują się mimo zachowywania abstynencji. Należą do nich np. fałszywe wrażenia ruchu obiektów, które są nieruchome, widzenie różnobarwnych błysków świetlnych czy też tzw. efektu halo wokół przedmiotów, czyli świetlnej otoczki wokół nich.

 • Skutki używania dopalaczy

  Skutki używania dopalaczy

  Skutkiem zażycia dopalaczy może być nawet niewydolność nerek lub zawał serca - przestrzega dr n. med. Piotr Hydzik.

 • Problemy związane z nadużywaniem dopalaczy

  Problemy związane z nadużywaniem dopalaczy

  Efekty działania dopalaczy są nie do przewidzenia. Skrajne pobudzenie psychoruchowe, psychoza - zagraża zarówno osobie zażywającej, jak i jej otoczeniu.

 • Nadużywanie i uzależnienie od substancji do inhalowania (lotne rozpuszczalniki)

  Nadużywanie i uzależnienie od substancji do inhalowania (lotne rozpuszczalniki)

  Obiegowo substancje te nazywane są „klejami”. Używanie lotnych rozpuszczalników, nawet jednorazowe, wiąże się poważnymi konsekwencjami, czasami nawet zagrażającymi życiu.

 • Uzależnienie opioidowe

  Uzależnienie opioidowe

  Opiaty to grupa opioidów, która występuje naturalnie w maku i jego przetworach, np. opium (jak morfina i kodeina); mogą one być poddawane przeróbce chemicznej, która powoduje powstanie półsyntetycznych opiatów, takich jak heroina i oksykodon.

 • Uzależnienie krzyżowe

  Uzależnienie krzyżowe

  W placówkach lecznictwa odwykowego coraz częściej leczą się pacjenci uzależnieni jednocześnie od wielu substancji psychoaktywnych. Współcześni pacjenci, zwłaszcza młodego pokolenia, nie „przestrzegają” historycznie ustalonych podziałów i przyjmują wszystko, co działa odurzająco, byle poczuć „odlot”.

 • Uzależnienie od komputera i sieci (siecioholizm)

  Uzależnienie od komputera i sieci (siecioholizm)

  Osoby uzależnione od komputera spędzają przy nim średnio 35 godzin tygodniowo (poza obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia). Wyróżnia się 5 typów uzależnienia związanego z komputerem: erotomanię internetową, socjomanię internetową, uzależnienie od sieci internetowej, przeciążenie informacyjne oraz uzależnienie od komputera.

 • Substancje halucynogenne – nadużywanie i uzależnienie

  Substancje halucynogenne – nadużywanie i uzależnienie

  Substancje halucynogenne (halucynogeny, środki psychozomimetyczne, środki psychedeliczne) to duża grupa substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, których cechą wspólną jest powodowanie omamów i iluzji.

 • Zakupoholizm (kompulsywne zakupy, kupnoholizm)

  Zakupoholizm (kompulsywne zakupy, kupnoholizm)

  Kupnoholizm to uzależnienie od dokonywania zakupów, przymus kupowania różnych przedmiotów/artykułów (często niepotrzebnych), niekontrolowane robienie zakupów wpływające niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka.

 • Cyberseks

  Cyberseks

  Cyberseks to wirtualna aktywność seksualna, w której dwie lub więcej osób łączy się ze sobą poprzez sieć komputerową, wysyłając do siebie komunikaty opisujące doświadczenia seksualne bądź wywołujące doznania o charakterze seksualnym.

 • Seksoholizm (uzależnienie od seksu)

  Seksoholizm (uzależnienie od seksu)

  Erotomania zaliczana jest do zaburzeń libido i polega na wzmożeniu popędu seksualnego. Przejawia się w potrzebie znacznej częstotliwości i różnorodności aktywności seksualnej.

 • Ostre zatrucie alkoholem

  Ostre zatrucie alkoholem

  Ostre zatrucie alkoholem występuje bezpośrednio po spożyciu alkoholu i jest stanem zaburzeń zachowania, pojmowania, reagowania, pamięci itp., wynikającym z wpływu alkoholu na mózg.

 • Zasady diagnostyki psychologicznej w przypadku podejrzenia alkoholowego zespołu płodowego (FASD)

  Zasady diagnostyki psychologicznej w przypadku podejrzenia alkoholowego zespołu płodowego (FASD)

  Jakie testy wykonać u dziecka, u którego podejrzewa się FASD? W jaki sposób przeprowadzić wywiad z matką małego pacjenta? Odpowiada dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło.

 • Jakie są dostępne opcje terapii i rehabilitacji pacjentów z alkoholowym zespołem płodowym (FASD)?

  Jakie są dostępne opcje terapii i rehabilitacji pacjentów z alkoholowym zespołem płodowym (FASD)?

  W Polsce opracowano model terapii uwzględniający oddziaływania na przestrzeni całego okresu rozwojowego osób z FASD. O metodach pracy z tymi pacjentami mówi dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta