Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarza dentysty. Według wytycznych ERC 2015

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarza dentysty. Według wytycznych European Resuscitation Council 2015

04.05.2016
dr n. med. Grzegorz Cebula1, dr n. med. Miłosz Jankowski2
1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Na podstawie: K.G. Monsieurs, J.P. Nolan, L.L. Bossaert, I.K. Maconochie, N.I. Nikolaou, G.D. Perkins, J. Soar, A. Truhlár, J. Wyllie, D.A. Zideman; ERC Guidelines 2015 Writing Group: European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 1: executive summary: Resuscitation 2015; 95: 1-80
A. Truhlar, C.D. Deakin, J. Soar i wsp.: European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 4: cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95: 148-201

Jak cytować: Cebula G., Jankowski M.: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarza dentysty według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Med. Prakt. Stomatol., 2016; 1: 55-66

Skróty: AED (automated external defibrillation/defibrillator) - automatyczna defibrylacja zewnętrzna/automatyczny defibrylator zewnętrzny, ERC - European Resuscitation Council, ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, NZK - nagłe zatrzymanie krążenia, RKO - resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ZK - zatrzymanie krążenia

Wprowadzenie

Co 5 lat Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council - ERC), uwzględniając opracowanie Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Resuscytacji (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR), publikuje oparte na danych naukowych wytyczne dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Najnowsze wytyczne ukazały się 15 października 2015 roku.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian oraz aktualnego schematu postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w gabinecie lekarza dentysty. Częstość występowania takich zdarzeń ocenia się na 0,002-0,011 przypadków/dentystę/rok, więc są to sytuacje rzadkie, ale jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia (ZK), personel gabinetu ma obowiązek udzielić pacjentowi pomocy.