Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań sugerują, że upośledzenie funkcjonowania poznawczego jest jednym z częstych działań niepożądanych ujawniających się po krótkim okresie przyjmowania leków o właściwościach przeciwcholinergicznych. Nie wiadomo zarazem, czy długoterminowe stosowanie leków o takim mechanizmie działania przyczynia się do zwiększenia ryzyka rozwinięcia się otępienia. Autorzy omawianej pracy podjęli próbę zbadania tego problemu klinicznego.

Postępowanie terapeutyczne u chorych na schizofrenię obejmuje zarówno leczenie ostrej fazy, jak i zapobieganie nawrotom i zaostrzeniom. Długotrwała remisja polegająca na osiągnięciu długookresowej kontroli nad objawami choroby, to optymalny cel leczenia. Autorzy omawianego badania podjęli próbę określenia, czy stosowanie kariprazyny u chorych na schizofrenię pozwala na uzyskanie długotrwałej remisji.