Poprawa skuteczności miejscowego leczenia łuszczycy dzięki aplikacji mobilnej

19.08.2021
Omówienie artykułu: A smartphone application supporting patients with psoriasis improves adherence to topical treatment: a randomized controlled trial.
Svendsen M.T., Andersen F., Andersen K.H. i wsp.
Br. J. Dermatol. 2018; 179(5): 1062–1071

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: LS-PGA – Lattice System Physician’s Global Assessment, 8-stopniowa skala oceniająca nasilenie zmian łuszczycowych w połączeniu z określeniem zajętej procentowo powierzchni ciała; DLQI – Dermatology Life Quality Index, 30-punktowa skala oceniająca jakość życia pacjentów z różnymi chorobami dermatologicznymi oraz wpływ leczenia na jej poprawę; p – poziom istotności statystycznej

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą, dotykającą 2–4% populacji. W przypadku łuszczycy łagodnej i umiarkowanej w leczeniu znajdują zastosowanie miejscowe preparaty zawierające glikokortykosteroidy oraz pochodne witaminy D. Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność terapii jest przestrzeganie zaleceń dotyczących jej regularnego stosowania przez pacjenta.

Celem badania z randomizacją była ocena, czy zastosowanie mobilnej aplikacji, przypominającej pacjentom z łuszczycą o konieczności zastosowania leku, pomoże w uzyskiwaniu lepszej kontroli choroby.

Badanie przeprowadzono na grupie 134 pacjentów z łuszczycą w wieku 18–75 lat, leczonych ambulatoryjnie. Wszyscy badani otrzymali zalecenie nanoszenia raz dziennie na zmiany łuszczycowe piany zawierającej kalcypotriol i dipropionian betametazonu. Następnie zostali losowo przydzieli do grup korzystających (68 osób) lub nie z aplikacji mobilnej (66 osób), przypominającej o aplikacji preparatu. Za pierwszorzędowy punkt końcowy uznano codzienne stosowanie przez pacjenta preparatu przez ≥80% czasu trwania badania (oceniane dzięki chipowi zamontowanemu w dozowniku leku); wśród drugorzędowych punktów końcowych wymieniono poprawę oceny względem wyjściowej w skalach Lattice System Physician’s Global Assessment (LS-PGA) oraz Dermatology Life Quality Index (DLQI). Wizyty kontrolne zaplanowano po 4, 8 oraz 26 tygodniach od rozpoczęcia badania. W trakcie wizyty w 28. dniu od rozpoczęcia badania gromadzono dane z chipa zamieszczonego w dozowniku, oceniając pierwszorzędowy punkt końcowy. Drugorzędowe punkty końcowe były oceniane po 4, 8 oraz 26 tygodniach.

Analizę wyników badania przeprowadzono w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem z zastosowaniem modelu regresji. Wykazano, że użycie aplikacji mobilnej znacząco poprawiło stosowanie przez pacjentów zaleceń (65% w grupie stosującej aplikację vs. 35% osób w grupie bez aplikacji, p = 0,004). Analiza drugorzędowych punktów końcowych wykazała, że w grupie korzystającej z aplikacji mobilnej zaobserwowano większą redukcję oceny w skali LS-PGA po miesiącu leczenia (średnio 1,86 vs. 1,46 punktu w grupie niestosującej aplikacji, p = 0,047). Podobny efekt wykazano także po 8 i 26 tygodniach, jednak wyniki nie były istotne statystycznie.

Wnioski

  • Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność leczenia miejscowego w terapii łagodnej i umiarkowanej łuszczycy jest przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.
  • Zastosowanie aplikacji mobilnej, przypominającej o konieczności codziennego nanoszenia preparatu, znacząco poprawia częstotliwość stosowania leku przez pacjentów i efekty leczenia.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.