są przepisy regulujące jaką maksymalną liczbę pacjentów lekarz powinien przyjąć w POZ w ciągu godziny?

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego

Przepisy prawa nie ustanawiają sztywnych norm przyjęć pacjentów w gabinetach lekarzy POZ (liczba osób/godzinę). Brak takich regulacji w przepisach powszechnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia, a także w zarządzeniach obowiązujących świadczeniodawców realizujących kontrakty z NFZ. Nie ma więc narzuconych, sztywnych kryteriów w tym zakresie. Jedyne normy ilościowe pacjentów dotyczą zalecanej liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza POZ, która nie powinna przekraczać 2750 osób.1 Przepisy sanitarno-epidemiologiczne wymagają zachowania rozdziału czasowego przyjęć pacjentów chorych i dzieci zdrowych, lecz organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie ma kompetencji do ustalania decyzją harmonogramu przyjęć pacjentów dorosłych i dzieci.2

Z aktualnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania POZ3 wynika, że sprawne działanie jednostki warunkuje elastyczny terminarz wizyt, tj. taki, który umożliwia przyjmowanie pacjentów na z góry ustalony termin wizyty, lecz także uwzględnia chorych zgłaszających się z nagłymi problemami zdrowotnymi oraz wymagających dłuższej porady medycznej. Czas przeznaczony na udzielenie porady jest uzależniony od problemów indywidualnych pacjenta i musi być wystarczający do zapewnienia pacjentom opieki o odpowiedniej jakości. System rejestracji winien zapewnić średni czas na przyjęcie pacjenta zgodnie z przyjętym przez jednostkę standardem. Zgodnie ze standardem akredytacyjnym dla POZ godziny przyjęć ustalane w rejestracji powinny uwzględniać podział pacjentów na:

1. planowych, dla których termin kolejnej wizyty ustalono podczas poprzedniej wizyty;

2. pilnych, którym należy zapewnić możliwość wizyty w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia;

3. nagłych, wymagających przyjęcia natychmiastowego (tj. do 15 minut od chwili przybycia). (2015)

Przypisy

  1. §13 ust. 1 Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (NFZ.2013.69 z późn. zm.). Zob. także artykuł Zimna T.: Akredytacja w POZ. Lekarz Rodzinny, 2011; 10: 928–932
  2. Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 2013.05.14, sygn. akt III SA/Lu 851/12, publ. CBOSA
  3. Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ. z 2011 r., Nr 4, poz. 42)

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej