Aspekty prawne w codziennej praktyce lekarskiej

Czy można przyjąć nieletniego pacjenta bez obecności rodziców lub opiekunów? Czy istnieje jakiś zakres czynności (gdy pacjentowi nic nie zagraża oraz w stanie zagrożenia życia), których przekroczenie wymaga zgody sądu?

Czy można odmówić przyjęcia pacjenta lub odmówić leczenia z jakiegoś powodu?

Czy można obiecać nastolatkowi, że informacje uzyskane w trakcie zbierania wywiadu nie zostaną ujawnione rodzicom? Nastolatek ujawnił jakieś informacje tylko pod tym warunkiem.

Czy można przepisać preparat antykoncepcyjny (także po współżyciu) bez wiedzy rodzica?

Od jakiego wieku do wykonania procedury medycznej konieczna jest zgoda pacjenta małoletniego? Jak postępować w razie rozbieżnych opinii rodzica i pacjenta >16. roku życia?

Rodzice zgłaszają się na izbę przyjęć z 15-letnim dzieckiem, twierdząc, że jest pod wpływem narkotyków. Dziewczynka odmawia zgody na pobranie moczu do badania oraz na hospitalizację. Czy można wykonać takie badanie lub hospitalizować ją wbrew jej woli?

Czy zalecenia konsultantów krajowych mają obowiązującą moc prawną? Czy lekarz może się do nich nie stosować, jeśli uważa, że są niezgodne z aktualną wiedzą?

Jak postąpić, gdy pacjent wymaga leczenia lub nawet hospitalizacji, a rodzice nie wyrażają na to zgody?

Czy można udzielać świadczenia dziecku, które przyszło do lekarza z kimś innym niż prawny opiekun (babcia, rodzeństwo, opiekunka/niania)? Czy obowiązkowe jest sprawdzenie stopnia pokrewieństwa takiej osoby?

Czy w przypadku małoletniego pacjenta tajemnica lekarska nie obowiązuje tylko wobec rodziców, czy również wobec innych bliskich członków rodziny (dziadków, pełnoletniego rodzeństwa)?

Jak postąpić, gdy pacjent wymaga pilnej interwencji, nie można się skontaktować z sądem opiekuńczym, a rodzice nie wyrażają zgody na interwencję (np. przetoczenie krwi)? Czy w takiej sytuacji można wykonać interwencję ratującą życie i skontaktować się z sądem po fakcie?

Kiedy zgodę na leczenie dziecka lub zabieg może wyrazić jeden rodzic, a kiedy wymagana jest zgoda obojga rodziców?

Czy można wyprosić rodzica dziecka (16 lat) na czas wywiadu/badania na prośbę/żądanie pacjenta?

Do izby przyjęć zgłasza się z chorym dzieckiem rodzic, który wydaje się być pod wpływem alkoholu. Jak należy postąpić?

Czy można udzielać informacji na temat zdrowia dziecka ojcu, który jest po rozwodzie z matką dziecka, ale nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, a matka sobie tego nie życzy?

Jak postąpić, gdy do przychodni zgłasza się niepełnoletni pacjent bez opiekuna (źle się czuje, chce, by go zbadać), aby nie narazić się z jednej strony na zarzut badania dziecka bez zgody opiekuna, a z drugiej ewentualnego zlekceważenia stanu zagrożenia zdrowia/życia?

Jak wygląda autonomia pacjenta w przypadku młodzieży <18. roku życia (zwłaszcza dzieci <16. rż.)? Czy metodę leczenia wybierają rodzice po wszechstronnym i uniwersalnym poinformowaniu przez lekarza?

Czy lekarz, który przebywa poza pracą i jest świadkiem nagłego zatrzymania akcji serca, np. w restauracji, może podjąć akcję resuscytacyjną, jeżeli spożywał alkohol?

Jak postępować w sytuacji, gdy rodzice dziecka z nowotworem przerywają jego leczenie zgodne z EBM i udają się do „lekarza” homeopaty?

Czy iniekcje w przebiegu swoistej immunoterapii można u dziecka wykonywać pod nieobecność jego przedstawiciela ustawowego?

Czy istnieją przepisy uzasadniające domaganie się zaświadczeń, że dziecko może uczęszczać do żłobka, lub nakładające na lekarza obowiązek ich wypisania?

Jaki adres wpisać na ZLA dla rodzica przebywającego w szpitalu z dzieckiem – adres szpitala, czy adres domowy rodzica i dziecka?

Czy rodzice małych dzieci leczonych szpitalnie mają prawo do opieki i wystawienia druku ZUS-ZLA?

Czy są przepisy regulujące jaką maksymalną liczbę pacjentów lekarz powinien przyjąć w POZ w ciągu godziny?

Czy dziecko w stanie zagrożenia życia pogotowie ratunkowe powinno przewieźć do najbliższego SOR, bez względu na to, czy w tym szpitalu jest oddział pediatryczny?

Czy pielęgniarka szkolna może przeprowadzić badanie ogólnego stanu higieny dziecka w celu wykrycia np. wszawicy?

Czy istnieje obowiązujący wykaz chorób/wskazań do skierowania do sanatorium?

Czy zgodnie z nowymi przepisami deklaracje do lekarza pediatry podpisane przed 1.01.2015 roku tracą ważność, jeżeli pacjent skończył 18 lat?

Czy ZUS ZLA na opiekę nad chorym dzieckiem można wystawić rodzicowi, który w dniu wizyty jest nieobecny?

Czy lekarz powinien wypisywać zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia dziecka, np. na potrzeby organizatora wypoczynku zbiorowego lub szkoły?

Czy konieczne jest orzeczenie lekarskie przy kwalifikacji dziecka na wypoczynek zorganizowany?

Jak za pomocą dostępnych prawnie środków zweryfikować ewentualną ciążę u nastolatki, u której planuje się diagnostykę radiologiczną lub leczenie o potencjale teratogennym?

Na jak długi czas można wystawić rodzicowi ZUS ZLA?

Jak zapewnić transport dziecku z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej?

Jak należy wypełnić zaświadczenie lekarskie dla ojca, który musi się opiekować zdrowym dzieckiem, gdy matka idzie do szpitala?

Czy rodzic traci prawo do zasiłku opiekuńczego (ZLA), jeśli z powodu choroby dziecko nie może chodzić do przedszkola przez ponad 60 dni w roku?

Jakie są zasady organizacji transportu dziecka z ambulatorium/poradni do szpitala?

Kiedy wystawia się ZLA rodzicowi dziecka przyjętego do szpitala?

Jeżeli realizacja recepty trwa ponad miesiąc (lek sprowadzany na indywidualne zamówienie, długi czas realizacji), czy konieczne jest wystawienie nowej recepty (stara utraciła ważność), aby apteka mogła wydać lek?

Czy rodzic może pozostawić dziecko bez opieki w domu lub na podwórku? Czy prawo definiuje granicę wieku, poniżej której dziecka nie można zostawić bez opieki nawet na krótki czas?

Jakie obowiązują zasady udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom pozostającym pod stałą opieką wychowawców internatu w sytuacji nagłego zachorowania niestwarzającego zagrożenia życia?

Czy pediatra ma prawo wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia przez młodocianego pracy zarobkowej?

Na jakich zasadach działa międzyszpitalny transport dzieci w stanie zagrożenia życia (jeżeli szpital nie może zapewnić odpowiedniego leczenia)?

Czy rodzicowi towarzyszącemu dziecku podczas wizyty związanej np. ze szczepieniem lub immunoterapią przysługuje ZUS ZLA?

Jakie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązują w przypadku dzieci przebywających na wakacjach zorganizowanych lub u rodziny?

Czy żądanie przez żłobki i przedszkola wyników badań w kierunku zarażeń pasożytniczych ma uzasadnienie medyczne i prawne?

Czy w przypadku podejrzenia przeniesionego zespołu Münchhausena można w polskim szpitalu wykonać nagrania ukrytą kamerą, aby udokumentować szkodliwe działania opiekunów?

Jeżeli rodzice nie są małżeństwem, to w jakiej sytuacji ojca można uznać za przedstawiciela ustawowego w pierwszych dniach po urodzeniu się noworodka?

Jeżeli ojciec jest pełnoletni, ale matka jest niepełnoletnia, a para nie jest małżeństwem, kto może pełnić rolę przedstawiciela ustawowego w pierwszych godzinach po urodzeniu się noworodka?

Czy zaświadczenie od specjalisty dla lekarza POZ jest ważne tylko rok, przy założeniu, że choroba nadal trwa?

Czy zaświadczenie od specjalisty musi mieć charakter sformalizowany (wg typowego wzoru)?

Czy należy przepisywać recepty jako kontynuację leczenia choroby przewlekłej, jeżeli rodzic zgłasza się do lekarza bez dziecka?

Jeżeli ostatnie zaświadczenie od specjalisty wystawiono ponad rok temu, ale lekarz POZ może wykazać, że choroba trwa, czy nadal może on przepisywać recepty refundowane?

Kto w świetle najnowszych przepisów kwalifikuje dzieci do szkół/oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego?

Jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na lekarzy POZ zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym?

Jak postąpić w przypadku wątpliwości co do prawdziwości pełnomocnictwa?

Czy receptę wystawioną dla dziecka może odebrać inna osoba niż przedstawiciel ustawowy?

Czy należy przeprowadzać badania bilansowe uczniów „nowej” VII klasy (poprzednio I klasa gimnazjalna)?

Czy można obiecać nastolatkowi, że informacje uzyskane w trakcie wywiadu nie zostaną ujawnione rodzicowi?

Czy można wyprosić rodzica dziecka (16 lat) na czas wywiadu i badania na prośbę pacjenta?

Czy rodzic ma prawo fotografować, filmować lub nagrywać lekarzy, pielęgniarki i ratowników przy pracy? Kiedy lekarz może odmówić?

Czy lekarz powinien poinformować pracownika socjalnego, że dziecko pije alkohol (np. w ramach funkcjonującej w szpitalu Poradni Socjalno-Prawnej)?

Czy konsultacja psychologa lub psychiatry u hospitalizowanego dziecka wymaga specjalnej zgody rodzica poza standardowym poinformowaniem o konieczności przeprowadzenia takiej konsultacji i uzyskaniem ustnej zgody rodzica?

Czy można udzielić porady lekarskiej (przepisać leki, wydać zalecenia) rodzicowi, który zgłosił się na wizytę bez dziecka? Jak odnotować taką wizytę w dokumentacji?

Czy pacjent może sam zdecydować, na jaką konsultację wyraża zgodę (np. na endokrynologiczną, ale nie na ginekologiczną), skoro utrudnia to proces diagnostyczny?

Czy lekarz ma obowiązek poinformowania rodziców, że ich dziecko pije alkohol?

Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów wizyta patronażowa lekarza u noworodka musi się odbywać w domu pacjenta, czy może mieć miejsce w poradni?

Jak rozumieć zapis w rozporządzeniu: „Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej”?

Czy opiekun w Domu Dziecka może występować jako opiekun faktyczny dziecka z placówki z powodu braku opiekuna prawnego?

Kto w rozumieniu prawa jest „lekarzem POZ”? Czy wszyscy lekarze pracujący w POZ, wyłącznie specjaliści określonych dziedzin czy też lekarze w trakcie specjalizacji z tych dziedzin, którzy pracują dodatkowo w ramach POZ?

Anestezjolodzy znieczulający dziecko przed zabiegiem wymagają od pediatrów zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji w znieczuleniu ogólnym. Czy trzeba je wystawiać? Co napisać? Pediatra nie decyduje o sposobie znieczulenia, wyborze leków itp.

Jak wystawiać recepty dzieciom obcokrajowców mieszkających i pracujących w Polsce?

Czy lekarz, który przepisał lek off-label i powiadomił o tym rodzica, powinien także uzyskać jego podpis w dokumentacji?

Czy lekarz POZ ma obowiązek znać wszystkie przepisy, aby wiedzieć, jakie zaświadczenia ma wystawić? Czy może to pacjent powinien wskazać podstawę prawną?

Pacjent prosi o kontynuację recepty na lek przepisany przez innego lekarza poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label), czy należy przepisać lek, czy odesłać chorego do lekarza, który to leczenie włączył?

Czy zgodnie z ustawą „Za Życiem” każdemu dziecku z zespołem Downa będzie przysługiwało zaświadczenie dotyczące ulg i zniżek?

Jak należy postępować z wynikami badań, które nadeszły po wypisaniu pacjenta ze szpitala?

Gdzie lekarz może uzyskać informację o możliwościach skierowania pacjenta do specjalisty w najbliższej okolicy?

Gdzie znaleźć definicję określenia „bardzo dobry stan zdrowia” widniejącego w aktualnym Prawie oświatowym? Czy jest skala stanu zdrowia określona przez ustawodawcę?

Czy pediatra ma obowiązek wystawienia zaświadczenia do pracy dziecka (np. w reklamie)?

Czy wpisywanie danych z bilansu zdrowia dziecka do książeczki zdrowia lub dokumentu ze szkoły dziecka jest ujawnianiem tajemnicy lekarskiej?

Czy ZUS może od lekarza żądać zwrotu zasiłku chorobowego, który pacjent otrzymał na podstawie wystawionego ZLA?

Który pacjent ma prawo do ulg wynikających z ustawy „Za życiem”? Czy dziecko, które w chwili wejścia ustawy jest w dobrym stanie ogólnym, prawidłowo się rozwija, jednak w wywiadzie ma powikłany okres okołoporodowy (zamartwica, ciężkie niedotlenienie, stan po reanimacji po urodzeniu), ma prawo do zniżek? Czy lekarz powinien wziąć pod uwagę rozpoznanie z kart informacyjnych noworodka sprzed lat („stan ogólny ciężki”)?

Co oznacza przyjęcie poza kolejnością, zwłaszcza w kontekście ustawy „Za życiem”? Czy lekarz musi natychmiast przyjąć pacjenta, który zgłosił się, na przykład po skierowanie, mimo że miał wizytę zaplanowaną w innym terminie?

Czy łączenie pracy pediatry na oddziale dziecięcym i noworodkowym podczas dyżuru jest bezpieczne z punktu widzenia epidemiologicznego? Czy lekarz nie stanowi zagrożenia, jeśli najpierw udziela pomocy dziecku z podejrzeniem posocznicy, a następnie bada noworodka tuż po urodzeniu?

Kiedy lekarz może odmówić przyjęcia deklaracji pacjenta do przychodni? Pacjentka złożyła deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, ale poinformowała, że nie będzie korzystać z badań bilansowych ani nie zamierza szczepić dziecka. Czy można nie przyjąć takiej deklaracji?

Co ma zrobić lekarz, jeśli przez pomyłkę wyda receptę lub skierowanie niewłaściwemu pacjentowi? Kiedy należy poinformować o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)?

Do czego ma służyć Internetowe Konto Pacjenta? Jakie informacje będą w nim umieszczone?

Czy lekarz może udzielić informacji o przyjęciu do szpitala dziecka po wypadku masowym rodzicom, którzy kontaktują się telefonicznie? Jakie organy administracji państwowej powinny w takiej sytuacji współpracować z poszkodowanymi w wypadku i udzielającymi im pomocy?

Czy każda jednostka funkcjonująca w systemie opieki zdrowotnej musi zatrudniać inspektora ochrony danych osobowych?

Jakie limity środków pomocniczych przyznawanych osobom chorym przewlekle obowiązują obecnie? Komu taka pomoc przysługuje?

Czy lekarz może rejestrować w gabinecie zapis dźwiękowy z przebiegu wizyt? W przypadku skargi ze strony pacjentów mogłoby to pomóc lekarzom udowodnić swoje właściwe postępowanie (np. przekazanie istotnych zaleceń)

Czy zapraszanie pacjentów do gabinetu za pomocą przypisanego im numeru jest konieczne w świetle aktualnych przepisów?

Czy osoba upoważniona do wglądu w dokumentację pacjenta powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie przez przychodnię lub szpital swoich danych osobowych?

Czy w POZ można prowadzić dokumentację wyłącznie w formie elektronicznej?

Jak informować organy ścigania o podejrzeniu maltretowania dziecka, aby nie narazić się na zarzut naruszenia tajemnicy lekarskiej?

Czy lekarz ma obowiązek/prawo informować organy ścigania o upojeniu alkoholowym nieletnich do/po 16. rż. (a jak to się ma w sytuacji dopalaczy)?

Jak postąpić z ciężarną pacjentką niepełnoletnią? Kogo zawiadomić (rodziców, sąd rodzinny)?

Jakie mogą być konsekwencje prawne stosowania leku niezgodnie z warunkami rejestracji - niezarejestrowane wskazanie, wiek dziecka, większa dawka (jeżeli istnieją dane uzasadniające takie leczenie [np. nowe badania jeszcze nieuwzględnione przez producenta w dokumentacji rejestracyjnej] oraz gdy takich danych nie ma)?

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów lekarz POZ może wypisać lek przyjmowany przez dziecko w związku z chorobą przewlekłą z refundacją, mimo że dziecko w danym dniu przebywa w szpitalu, a do POZ zgłosił się rodzic z prośbą o receptę w celu kontynuacji leczenia?

Czy z racji pandemii powinniśmy zmienić podejście do zaświadczeń dla dzieci uczęszczających do żłobka?

Czy każda jednostka funkcjonująca w systemie opieki zdrowotnej musi zatrudniać inspektora ochrony danych osobowych?

Czy pacjentowi przysługuje transport medyczny w celu wykonania planowych procedur, badań, zabiegów lub hospitalizacji?

Jakie są zasady refundacji preparatów robionych (recepturowych)?

Czy wykonanie i wykorzystanie (np. w prezentacji lub artkule) zdjęcia części ciała (bez możliwości identyfikacji pacjenta, np. zmiany skórnej) wymaga pisemnej zgody pacjenta i jego rodzica?

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej