Kto w świetle najnowszych przepisów kwalifikuje dzieci do szkół/oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego?

16-04-2019
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady kwalifikacji dzieci do publicznych szkół sportowych. Na podstawie art. 137 nowej ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) do szkół sportowych1 przyjmuje się kandydatów, których bardzo dobry stan zdrowia potwierdzono orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ. Ustawodawca uznał więc, że przy kwalifikacji dziecka do szkolenia sportowego odbywającego się w publicznej szkole podstawowej wystarczająca powinna być ocena lekarska dokonana przez lekarza POZ podczas badania bilansowego, w którym następuje kwalifikacja ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) i sportu szkolnego2. Jednocześnie z dniem 26 stycznia 2017 r. uchylono przepis art. 20h ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, zgodnie z którym dotychczasowe orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydatów do szkół/oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego wydawał lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub inny uprawniony lekarz.

Jeśli w toku kształcenia w szkole sportowej od 1 września 2017 r. lekarz wystawi opinię uzasadniającą brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych4.

Podsumowując: nowe prawo oświatowe wymaga zaświadczenia od lekarza POZ do przyjęcia dziecka do publicznej szkoły sportowej, a lekarz POZ zgodnie z zakresem swoich zadań kwalifikuje uczniów do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Kompetencje lekarza POZ zostały ustawą poszerzone o kwalifikację dzieci do programu zajęć sportowych realizowanych w ramach publicznej edukacji szkolnej.

Z uwagi na nowy stan prawny publiczne szkoły sportowe mogą się domagać przy rekrutacji tylko zaświadczenia od lekarza POZ. Lekarz POZ powinien więc wydać odrębne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka na potrzeby kontynuacji nauki w sportowej szkole podstawowej. Karta badania bilansowego zawiera znacznie więcej informacji o stanie zdrowia ucznia niż wymaga tego proces rekrutacji do szkoły sportowej i nie powinna zastępować zaświadczenia wymaganego ustawą Prawo oświatowe, do którego mają wgląd osoby niezobowiązane do zachowania tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Uprawianie sportu poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (np. dodatkowe treningi po lekcjach, zawody pozaszkolne) wymaga odrębnej kwalifikacji od lekarza POZ lub od lekarza medycyny sportowej, zgodnie z nadal obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500 z późn. zm.)5.

Piśmiennictwo

  1.  Tj. do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
  2. Zob. część III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.).
  3. Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457.
  4. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671 z późn. zm.).
  5. Zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500 z późn. zm.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej