Na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia choroby przenoszej drogą kontaktu seksualnego u nieletnich?

14.06.2022

Pytanie nadesłane do Redakcji

Na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia choroby przenoszej drogą kontaktu seksualnego u nieletnich? Komu należy zgłosić ten fakt? Czy nastolatek musi podać dane wszystkich swoich partnerów seksualnych, aby objąć ich diagnostyką i leczeniem?

Odpowiedź

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „lekarz, felczer, pielęgniarka lub położna, którzy podejrzewają lub rozpoznają zakażenie lub chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć zakażonego lub chorego na chorobę zakaźną lub osobę sprawującą prawną pieczę nad zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną osobą małoletnią lub bezradną, albo jej opiekuna faktycznego (…) o: środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne osoby; (…). W przypadku rozpoznania zakażenia, które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz lub felczer ma obowiązek poinformować zakażonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza partnera lub partnerów seksualnych zakażonego. Informację o powiadomieniu zakażonego o tym obowiązku (…) wpisuje się do dokumentacji medycznej i potwierdza podpisem zakażonego”.

Na lekarzu spoczywa obowiązek zgłoszenia choroby przenoszonej drogą kontaktów seksualnych do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podejrzenie lub zachorowanie na kiłę, rzeżączkę i chlamydiozy przenoszone drogą płciową należy zgłosić poprzez załącznik nr 4, a rozpoznanie zakażenia HIV poprzez załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, kierując się opartą na wiedzy medycznej własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne.

Należy wspomnieć również o tym, że kiła i rzeżączka podlegają obowiązkowi leczenia (art. 40 ww. ustawy). „W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (podlegającej obowiązkowi leczenia – przyp. autora), lekarz lub felczer jest obowiązany pouczyć pacjenta o obowiązku leczenia. Fakt udzielenia pouczenia jest potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji medycznej oraz podpisem pacjenta. W przypadku uchylania się pacjenta od obowiązku leczenia lekarz prowadzący leczenie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego”.

Wybrane treści dla pacjenta:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej