Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HBV na rok 2010

Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HBV na rok 2010
02.07.2010
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk (przewodniczący Grupy), prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, prof. dr hab. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz, prof. dr hab. med. Waldemar Halota, dr med. Wiesław Kryczka, prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. med. Krzysztof Simon

Skróty: AFP – α-fetoproteina, AN – analog(i) nukleozydów/nukleotydów, ALT – aminotransferaza alaninowa, HBV – wirus zapalenia wątroby typu B, IFN – interferon, MR – rezonans magnetyczny, TK – tomografia komputerowa, USG – ultrasonografia

Zalecenia ogólne

1. Eradykacja HBV jest prawdopodobnie nieosiągalna z powodu episomalnej postaci HBV DNA, tj. cccDNA.
2. Głównym celem leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B jest, niezależnie od stosowanego leku, doprowadzenie do spowolnienia, zahamowania lub cofnięcia się zmian zapalnych, a także – choćby częściowo – włóknienia, a więc zapobieganie rozwojowi marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego, poprawa jakości życia i jego przedłużenie oraz ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV.
Celami pośrednimi, pozwalającymi na uzyskanie celów głównych, są: supresja HBV DNA, normalizacja aktywności aminotransferaz, zanik HBeAg i pojawienie się anty-HBe (u osób z dodatnim antygenem e w surowicy) oraz zanik HBsAg i wykrywalność anty-HBs. W zależności od stopnia zaawansowania zmian u pacjentów poddawanych terapii cele szczegółowe zależą od ich statusu. U pacjentów z marskością wyrównaną celem terapii jest zahamowanie progresji do marskości niewyrównanej. U chorych z marskością niewyrównaną, u których istnieją przeciwwskazania do przeszczepienia wątroby, głównym celem leczenia przeciwwirusowego jest wydłużenie czasu przeżycia.