Zasady pielęgnacji skóry dziecka chorego na ospę wietrzną

Zasady pielęgnacji skóry dziecka chorego na ospę wietrzną
09.07.2012
dr hab. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw., Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Pytanie 1. Jakie są aktualne zalecenia dotyczące pielęgnacji skóry chorego na ospę wietrzną?
Przegląd renomowanych podręczników oraz zasobów internetowych wykazał, że nie ma zaleceń opartych na wiarygodnych badaniach klinicznych dotyczących tego zagadnienia.
W Polsce skuteczne leczenie przyczynowe ospy wietrznej (acyklowir) jest dostępne dopiero od lat 90. XX wieku, dlatego wcześniej duże znaczenie przypisywano leczeniu miejscowemu, w tym pielęgnacji skóry. Postępowanie opierano na teoretycznych, choć nieuzasadnionych przesłankach. Ponieważ ospa wietrzna często przebiega ze świądem, uzasadnione wydawało się stosowanie miejscowych leków znieczulających lub przeciwświądowych. W naturalnym przebiegu wykwity ospowe przysychają w strupek. Za słuszne uznawano zatem podejmowanie działań przyspieszających przysychanie pęcherzyków (takich jak smarowanie wykwitów papką, fioletem goryczki na spirytusie lub wodzie), zakazując jednocześnie podejmowania działań rzekomo opóźniających przysychanie wykwitów (takich jak kąpiel). Obserwacje wskazywały, że najczęstszym powikłaniem ospy są nadkażenia bakteryjne zmian skórnych, dlatego do preparatów przeciwświądowych i przyśpieszających (rzekomo) przysychanie wykwitów zaczęto dodawać środki antyseptyczne i raczej spirytusowy niż wodny roztwór fioletu goryczki.