Czy podczas hospitalizacji rodzice mogą zostawić 2-letnie dziecko na część dnia pod opieką pielęgniarek, tłumacząc, że idą np. do pracy?

09.01.2024

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Pielęgniarki w szpitalu nie są opiekunkami dla dzieci. Małe dzieci z racji wieku mają potrzebę psychiczną opieki znanej im osoby bliskiej.1 Jednocześnie obowiązkiem prawnym każdego rodzica jest sprawowanie opieki (pieczy) nad dzieckiem i zaspokajanie jego potrzeb także podczas hospitalizacji.2 Ponadto procedury realizowane podczas hospitalizacji 2-letniego dziecka w szpitalu (np. endoskopia, punkcja lędźwiowa) wymagają każdorazowo uzyskania zgody jego rodzica.3

Każdy pacjent, w tym małe dzieci leczone w szpitalu, ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.4 Taka opieka rodzica nad dzieckiem podczas pobytu w szpitalu służy więc realizacji chronionego prawem prawa pacjenta.

Warto pamiętać, że matka lub ojciec małych dzieci leczonych szpitalnie mają prawo do zasiłku opiekuńczego na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny, w szczególności opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, która nie jest uzależniona od obecności innych osób pełnoletnich mogących wyręczyć rodziców w opiece.5 Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy rodziców z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym dzieckiem jest związane z postępowaniem diagnostyczno-leczniczym u dziecka i podlega ocenie lekarza.6 Pobyt dziecka w szpitalu nie wyklucza sprawowania osobistej opieki przez jego rodziców. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców – temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.7

Piśmiennictwo:

1. Na zróżnicowanie sytuacji dzieci leczonych w szpitalu oraz wpływ ich relacji z rodzicami na leczenie uwagę zwraca D. Karkowska, B. Kmieciak [w:] Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz. Warszawa 2021, s. 783–786
2. Art. 95 i 96 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)
3. Art. 17 ust. 2 i 4 oraz art. 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1545 z późn. zm.)
4. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1545 z późn. zm.)
5. Art. 34 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1732)
6. § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015, poz. 2013)
7. Rzetecka-Gil A.: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Warszawa 2009, zob. komentarz do art. 32 i 34
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Cukrzyca u dzieci
  • Moczenie u dzieci
  • Gruźlica dziecięca
  • Zapalenie płuc u dzieci
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
  • Nadczynność tarczycy u dzieci
  • Krztusiec (koklusz) u dziecka
  • Choroba Kawasakiego u dzieci
  • Zakażenia układu moczowego u dzieci
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej