Wpływ witaminy D na przebieg pokrzywki

25.11.2021
Opracowanie artykułu: Effects of Serum Vitamin D Levels and Vitamin D Supplementation on Urticaria: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Li Y., Cao Z., Guo J. i wsp.
Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(9): 4911

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: 25(OH)D3 – kalcydiol; CI – confidence interval, przedział ufności; USS – Urticaria Severity Score, Wskaźnik Nasilenia Pokrzywki; UAS - Urticaria activity score, Wskaźnik Aktywności Pokrzywki; SMD – standard mean difference, standaryzowana różnica średnich; DLQI – Dermatology Life Quality Index, wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych; CU-Q2oL – Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire, kwestionariusz jakości życia u chorych z pokrzywką przewlekłą

Pokrzywka jest chorobą o złożonej etiologii, charakteryzującą się występowaniem bąbli pokrzywkowych z towarzyszącym świądem; w części przypadków może jej towarzyszyć obrzęk naczynioruchowy. Ze względu na czas trwania wyróżnia się pokrzywkę ostrą (≤6 tyg.) oraz przewlekłą (>6 tyg.). Celem badania była ocena, czy istnieje związek pomiędzy występowaniem pokrzywki a stężeniem kalcydiolu (25[OH]D3) w osoczu oraz czy suplementacja witaminy D wpływa na przebieg choroby.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed, EMBASE oraz Cochrane Database, obejmujące artykuły i doniesienia konferencyjne opublikowane w 1990-2021 – z przeglądu wyłączono badania dotyczące kobiet w ciąży oraz niemowląt. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów wyłączenia, w analizie uwzględniono 17 badań obserwacyjnych, obejmujących 2007 pacjentów z pokrzywką i 6498 osób w grupach kontrolnych oraz 5 badań interwencyjnych dotyczących 242 osób. W opracowaniu danych wykorzystano model metaanalizy efektów losowych oraz analizę w obrębie podgrup. Jako punkt odcięcia prawidłowego stężenia kalcydiolu przyjęto wartość >30 ng/ml, klasyfikując mniejsze stężenia jako suboptymalne (20–30ng/ml) oraz niedoborowe (<20 ng/ml).

Zbiorcza analiza danych wykazała, że u pacjentów z pokrzywką występuje zmniejszone stężenie witaminy D w osoczu względem grupy kontrolnej (-9,35 ng/ml; 95% CI:-6,44 – 12,27, p = 0,001; I2= 100%). Analizując stężenia w obrębie podgrup odnotowano, że zależność ta nie dotyczy włączonej do badania populacji pediatrycznej (-7,34 ng/ml; 95%CI:-22,39-7,71, p=0,34). Dodatkowo u pacjentów z pokrzywką przewlekłą stężenie 25(OH)D3 było mniejsze średnio o 8,72 ng/ml niż w grupie kontrolnej; w przypadku pacjentów z ostrą pokrzywką nie zaobserwowano takiej zależności (-7,16ng/ml, 95%CI:-16,53-2,20, p=0,13). Autorzy badania podkreślili jednak, że uzyskane dla populacji pediatrycznej włączonej do badania i pacjentów z ostrą pokrzywką wyniki mogły wynikać z niewielkiej liczebności grup, na których prowadzono badania.

strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.