Płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z podawaniem soli fizjologicznej u chorych hospitalizowanych na OIT – badanie PLUS

21.04.2022
Omówienie artykułu: Balanced multielectrolyte solution versus saline in critically ill adults.
S. Finfer i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2022; doi: 10.1056/NEJMoa2114464

Opracowali: Anna Bagińska, lek. Michał Długaszek

Skróty: APACHE II – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, CI – przedział ufności, ITT – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, OIT – oddział intensywnej terapii, OR – iloraz szans, RCT – badanie z randomizacją, SIRS – zespół uogólnionej reakcji zapalnej, SOFA – skala niewydolności narządów związanej z sepsą

Metodyka: wieloośrodkowe RCT, próba podwójnie ślepa; analiza ITT

Populacja: 5037 dorosłych (wiek śr. 62 lata, mężczyźni 61%) hospitalizowanych na OIT z różnych wskazań; wynik w skali APACHE II (mediana) – 19, wynik w skali SOFA w zakresie domeny oddechowej – 2, wynik w skali SOFA w zakresie domeny sercowo-naczyniowej – 3, inwazyjna wentylacja mechaniczna u 76%, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna u 3%, spełnienie ≥2/4 kryteriów SIRS u 42%, sepsa według kryteriów SEPSIS-3 u 43% chorych, mediana czasu od przyjęcia na OIT do randomizacji – 2 h

Interwencja: płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów

Kontrola: płynoterapia z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu

Wyniki: Dożylne leczenie płynami zastosowano u 2356 z 2450 chorych (96,2%) w grupie eksperymentalnej i 2346 z 2446 chorych (95,9%) w grupie kontrolnej. Mediana czasu prowadzenia płynoterapii w każdej z grup wyniosła 6 dni. Chorzy otrzymali odpowiednio 3,9 l (mediana) i 3,7 l (mediana) płynów.

Dane dotyczące głównego punktu końcowego uzyskano dla 2433 (96,7%) chorych w grupie eksperymentalnej i 2413 (95,7%) chorych w grupie kontrolnej. W okresie 90 dni, u dorosłych hospitalizowanych na OIT płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z zastosowaniem 0,9% roztworu chlorku sodu pozostawała bez wpływu na:
– ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (21,8% vs 22,0%, OR 0,99; 95% CI: 0,86–1,14)
– ryzyko wystąpienia wskazań do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (12,7% vs 12,9%; OR 0,98; 95% CI: 0,83–1,16)
– ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i poważnych działań niepożądanych.

W okresie 7 dni od randomizacji zastosowanie zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z 0,9% roztworem chlorku sodu nie wpływało na maksymalne stężenie kreatyniny w surowicy (155,8 µmol/l vs 154,4 µmol/l; bezwzględna różnica 0,89; 95% CI: od –3,50 do 5,28).

Wnioski

U dorosłych hospitalizowanych na OIT z różnych wskazań płynoterapia prowadzona z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z zastosowaniem 0,9% roztworu chlorku sodu w okresie 90 dni pozostawała bez wpływu na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz wystąpienia wskazań do rozpoczęcia terapii nerkozastępczej. Nie odnotowano również różnic między grupami w odniesieniu do maksymalnego stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu 7 dni od randomizacji.