Księgi

Dostęp do danych

do góry strony
 • Dostęp do dokumentacji zbiorczej ma Administrator, Zarządca placówki oraz osoba, której nadano rolę Zarządcy dokumentacji placówki.
 • Jeśli masz uprawnienia do zarządzania dokumentacją placówki, kliknij dostępny w menu głównym widok Księgi, w celu wygenerowania przez program dokumentacji zbiorczej.
 • Wszystkie zdarzenia medyczne wyświetlają się w Księgach w podziale na komórki, w których zostały przeprowadzone, oraz w zależności od charakteru zdarzenia medycznego:
  • wizyty – zapisują się w Księdze przyjęć
  • zabiegi – zapisują się w Księdze zabiegów
 • Wybierz poradnię z listy dostępnych poradni w placówce i zaznacz rodzaj Księgi, której dane chcesz wyświetlić.
 • Dane w Księgach wyświetlają się chronologicznie, w postaci ponumerowanej listy zdarzeń z zaznaczonej komórki świadczeniodawcy.
 • Jeżeli zdarzenie było modyfikowane lub usunięte przez osobę do tego uprawnioną, taka informacja będzie się wyświetlać przy zdarzeniu.

Format numeru Ksiąg

do góry strony
 • Numer Księgi jest parametrem istotnym dla Użytkowników drukujących dokumentację zbiorczą.
 • Numer Księgi wyświetli się zgodnie z zadanymi ustawieniami w Ustawieniach druków dla całej dokumentacji zbiorczej.
 • Aby edytować format numeru Księgi, kliknij w polu edycji numeru i wybierz spośród dostępnych opcji, jak opisano w Ustawieniach druków:
  • kolejny numer
  • rok
  • kolejny numer w ciągu roku
 • Jeżeli chcesz dodać pomiędzy numerami separatory w postaci znaków specjalnych, wprowadź je w polu edycji numeru pomiędzy wprowadzonymi opcjami.
 • Możesz wprowadzić dowolny format ręcznie wg zasad panujących w placówce.
 • Określony format numeru Księgi wyświetli się w podglądzie poniżej pola edycji.

Wydruk Księgi

do góry strony
 • Jeżeli chcesz wydrukować dane z Księgi, sprawdź zgodność numeru Księgi, uwzględniając wcześniejsze wydruki (możesz ręcznie zmienić numer Księgi, np. w przypadku drukowania archiwalnych zdarzeń).
 • Wybierz rodzaj Księgi i wskaż komórkę, z której dane chcesz wydrukować.
 • Kliknij przycisk Generuj wydruk księgi.
 • Wprowadź zakres dat lub zaznacz opcję – bieżący miesiąc / bieżący tydzień / bieżący dzień i przejdź dalej (dopilnuj, aby zdarzenia z wcześniejszych wydruków nie pokrywały się z wydrukiem bieżącym, w celu zachowania ciągłości i porządku w dokumentacji).
 • W oknie podglądu, w którym program wyświetli zadane parametry, kliknij Zakończ, co spowoduje przesłanie dokumentu do drukarki.
Przejdź do Ustawień druków, aby sprawdzić, jak określić ustawienia wydruku Ksiąg.

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl