Przetoczenie osocza w okresie przedszpitalnym u pacjentów z ciężkim urazami

29.12.2022
Na podstawie: Prehospital lyophilized plasma transfusion for trauma-induced coagulopathy in patients at risk for hemorrhagic shock: a randomized clinical trial.
D. Jost i wsp.

Opracowali: Karolina Moćko, lek. Michał Długaszek

Skróty: CI – przedział ufności, HR – hazard względny, INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany, ITT – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, IQR – rozstęp międzykwartylowy, RCT – badanie z randomizacją, RR – ryzyko względne, SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze

Metodyka: RCT, próba otwarta; analiza ITT

Populacja: 150 pacjentów w wieku ≥18 lat (mediana 34 lata, mężczyźni 82%) z ciężkim urazem obciążonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia wstrząsu krwotocznego i związanej z nim koagulopatii, którym pierwszej pomocy udzielił specjalistyczny zespół w trakcie transportu do centrum urazowego o I stopniu referencyjności

Interwencja: przetoczenie 800 ml osocza liofilizowanego

Kontrola: dożylna infuzja 1000 ml krystaloidów (soli fizjologicznej)

Specjalistyczny zespół ratunkowy zaraz po przybyciu na miejsce wypadku pobierał pierwszą próbkę krwi i za pomocą przyłóżkowego koagulometru dokonywał pomiaru INR w miejscu zdarzenia. Następnie pacjent otrzymywał osocze liofilizowane albo krystaloidy, w zależności od ww. przydziału do grup. W obu grupach lekarz miał możliwość dostosowania objętości soli fizjologicznej, które podawano, aby osiągnąć cele hemodynamiczne, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w pourazowym wstrząsie krwotocznym. Podczas transferu do szpitala ponownie dokonywano pomiaru INR za pomocą przyłóżkowego koagulometru, a po przybyciu do szpitala zespół urazowy wykonał badania krwi (INR, czas protrombinowy i stężenie fibrynogenu oraz czynników II, V, VII i X) przed podaniem jakiejkolwiek transfuzji wewnątrzszpitalnej. Testy lepkości osocza nie były rutynowo dostępne w uczestniczących w badaniu szpitalach.

Wyniki: Zwiększone ryzyko wystąpienia koagulopatii definiowano jako stwierdzenie SBP <70 mm Hg przy pierwszej obserwacji lub wskaźnik wstrząsu (obliczony jako częstotliwość rytmu serca podzielona przez SBP) >1,1.

Większość pacjentów (59,7%) doznała urazu tępego. Mediana objętości przetoczonych krystaloidów wyniosła 700 ml (IQR: 475–1000) w grupie eksperymentalnej i 1000 ml (IQR: 700–1350) w grupie kontrolnej (p = 0,03). Mediana objętości przetoczonego osocza wyniosła 525 ml (IQR: 350–800), przy medianie stosunku objętości osocza do krystaloidów 0,23/1 jednostkę osocza (IQR: 0,17–0,40) i 1,60/4 jednostki osocza (IQR: 0,75–2,67). Mediana czasu od przybycia zespołu specjalistycznego na miejsce zdarzenia do przyjęcia do szpitala wyniosła 62 min (IQR: 50–72) w grupie osocza i 61 min (IQR: 50–75) minut w grupie kontrolnej (p = 0,78).

strona 1 z 2
Zobacz także