Czy bolus krystaloidów przed intubacją wpływa na stabilność hemodynamiczną?

09.12.2022
Omówienie artykułu: Effect of fluid bolus administration on cardiovascular collapse among critically ill patients undergoing tracheal intubation: a randomized clinical trial.
D.W. Russell i wsp.

Omówienie wyników badania z randomizacją o akronimie PREPARE II, w którym u chorych w stanie krytycznym wymagających intubacji dotchawiczej oceniono wpływ dożylnej infuzji bolusa krystaloidów zastosowanej przed podaniem lub po podaniu leków do indukcji znieczulenia i w trakcie intubacji na ryzyko powikłań krążeniowych.

Opracowali: Anna Bagińska, lek. Michał Długaszek

Skróty: CI – przedział ufności, NZK – nagłe zatrzymanie krążenia, ITT – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, RCT – badanie z randomizacją

Metodyka: wieloośrodkowe RCT, próba otwarta; zmodyfikowana analiza ITT obejmująca 99,8% chorych przydzielonych losowo do grup eksperymentalnej i kontrolnej

Populacja: 1065 dorosłych chorych (mediana wieku 62 lata, mężczyźni 58%) w stanie krytycznym, wymagających intubacji dotchawiczej i poddanych odpowiedniej sedacji, z dodatnim ciśnieniem końcowowydechowym podczas wentylacji mechanicznej; powód intubacji: ostra niewydolność oddechowa z hipoksją u 42%, zaburzenia świadomości u 20%, ostra niewydolność oddechowa z hipoksją i hiperkapnią u 11%, konieczność przeprowadzenia pilnych procedur inwazyjnych u 7,5%, ostra niewydolność oddechowa z hiperkapnią u 7,4%, inne u 12% chorych; aktywny stan kliniczny na etapie randomizacji: sepsa lub wstrząs septyczny u 59%, zapalenie płuc u 24%, zespół ostrej niewydolności oddechowej u 12%, krwawienie do światła przewodu pokarmowego u 10%, COVID-19 u 6% chorych; choroby współistniejące: otyłość u 37%, nadciśnienie tętnicze u 34%, cukrzyca u 27%, nowotwór u 20%, przewlekła obturacyjna choroba płuc 18%, zastoinowa niewydolność serca u 15%, niewydolność nerek u 5% chorych

Interwencja: dożylny bolus 500 ml izotonicznego krystaloidu podawany przed indukcją znieczulenia (bez opóźniania intubacji) lub po indukcji znieczulenia i w trakcie intubacji; dopuszczono stosowanie zestawów do szybkich przetoczeń

Kontrola: opieka standardowa (rozpoczęcie płynoterapii uzależnione od decyzji lekarza prowadzącego i dopuszczone wyłącznie w leczeniu hipotensji)

Wyniki: U dorosłych chorych w stanie ciężkim wymagających intubacji dotchawiczej podanie dożylnego bolusa 500 ml izotonicznego krystaloidu przed indukcją znieczulenia lub po indukcji znieczulenia i w trakcie intubacji w porównaniu z opieką standardową pozostawało bez wpływu na częstość występowania:

  • wstrząsu kardiogennego (zdefiniowanego jako wystąpienie wskazań do podania lub zwiększenia dawki już stosowanych leków obkurczających naczynia krwionośne między indukcją znieczulenia a 2 min po intubacji i/lub ciśnienie skurczowe krwi <65 mm Hg między indukcją znieczulenia a 2 min po intubacji dotchawiczej i/lub NZK/zgon między indukcją znieczulenia a 1 h po intubacji 21,0% vs 18,2%; bezwzględna różnica między grupami: 2,8%; CI 95%: od –2,2 do 7,7; p>> 0,05)
  • wskazań do podania lub zwiększenia dawki już stosowanych leków obkurczających naczynia krwionośne (20,6% vs 17,6%; bezwzględna różnica między grupami: 3,0%; CI 95%: od –1,9 do 7,9; p> 0,05)
  • ciśnienia skurczowego krwi <65 mm Hg między indukcją znieczulenia a 2 min po intubacji dotchawiczej (3,9% vs 4,2%; bezwzględna różnica między grupami: –0,3%; 95% CI: od –2,8 do 2,3; p> 0,05)
  • NZK w ciągu 1 h od intubacji (1,7% vs 1,5%; bezwzględna różnica: 0,2%; 95% CI: od –1,5 do 1,8; p> 0,05)
  • zgonu w ciągu 1 h od intubacji (0,7% vs 0,6%; bezwzględna różnica między grupami: 0,2%; 95% CI: od –1,0 do 1,3; p> 0,05).

strona 1 z 2
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Hipowentylacja i hipoksemia w czasie snu związana z określonymi chorobami