Skróty

1,25(OH)2D3 – 1,25-dihydroksycholekalcyferol, metabolit nerkowy witaminy D

17-OHP – 17-hydroksyprogesteron

25(OH)D3 – 25-hydroksycholekalcyferol, metabolit wątrobowy witaminy D

αSU – wolna podjednostka α hormonów glikoproteinowych przysadki

β2GPI – β2-glikoproteina I

β-hCG – podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej

AA – niedokrwistość aplastyczna

AAAAI – American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology

AAC – ostre alergiczne zapalenie spojówek

AACE – American Association of Clinical Endocrinologists

AAE – nabyty obrzęk naczynioruchowy

AAES – American Association of Endocrine Surgeons

AAP – American Academy of Pediatrics

ABI – wskaźnik kostkowo-ramienny

ABPM – automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego

ACC – American College of Cardiology

ACEI – inhibitor konwertazy angiotensyny

ACOG – American College of Obstetricians and Gynecologists

ACPA – przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi

ACR – American College of Rheumatology

ACT – czas krzepnięcia po aktywacji

ACTH – kortykotropina, hormon adrenokortykotropowy

ADA – American Diabetes Association

ADH – wazopresyna

AE – obrzęk naczynioruchowy

AF – migotanie przedsionków

AFl – trzepotanie przedsionków

AFP – α-fetoproteina

AHA – American Heart Association

AITD – autoimmunizacyjna choroba tarczycy

AKI – ostre uszkodzenie nerek

ALL – ostra białaczka limfoblastyczna

allo-HCT – przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych

ALP – fosfataza zasadowa

ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

ALT – aminotransferaza alaninowa

AMA – przeciwciała przeciwmitochondrialne

AmB – amfoterycyna B (preparat konwencjonalny)

AmBLC – amfoterycyna B (preparat lipidowy)

AMH – hormon antymüllerowski

AML – ostra białaczka szpikowa

ANA – przeciwciała przeciwjądrowe

ANCA – przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów

angio-MR – angiografia metodą rezonansu magnetycznego

angio-TK – angiografia metodą tomografii komputerowej

ANLL – ostra białaczka nielimfoblastyczna

ANN – alergiczny nieżyt nosa

ANP – przedsionkowy peptyd natriuretyczny

anty-Tg – przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie

anty-TPO – przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie

anty-TSHR – przeciwciała przeciwko receptorowi TSH

Ao – aorta

APLA – przeciwciała antyfosfolipidowe

APS – autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej

APS – zespół antyfosfolipidowy

APTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

ARB – bloker receptora angiotensynowego

ARDS – zespół ostrej niewydolności oddechowej

ARO – aktywność reninowa osocza

ARVC – arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa

ASA – kwas acetylosalicylowy

ASD – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

ASO – antystreptolizyna O

AST – aminotransferaza asparaginianowa

AT – częstoskurcz przedsionkowy

ATG – globulina antytymocytowa

ATS – American Thoracic Society

AUB – nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych

auto-HCT – przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych

AV – przedsionkowo-komorowy

AVA – powierzchnia ujścia aorty

AVNRT – częstoskurcz nawrotny w węźle AV

AVP – wazopresyna

AVRT – częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy

AZS – atopowe zapalenie skóry

AZW – autoimmunologiczne zapalenie wątroby

BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana

BAL – płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe

BAO – podstawowe wydzielanie żołądkowe kwasu solnego

BCG – szczepionka przeciwgruźlicza

BE – nadmiar zasad

bLMPCh – biologiczny lek modyfikujący przebieg choroby

BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne

BMD – gęstość mineralna kości

BMI – wskaźnik masy ciała

BMT – przeszczepienie szpiku kostnego

BNP – peptyd natriuretyczny

BOS – zespół zarostowego zapalenia oskrzelików

BSR – British Society for Rheumatology

BT – toksyna botulinowa

BUN – azot mocznika

CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe

cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan

CCS – Canadian Cardiovascular Society

CDI – moczówka prosta centralna

CEA – antygen rakowo-płodowy

CEL – przewlekła białaczka eozynofilowa

CEL-NOS – przewlekła białaczka eozynofilowa niesklasyfikowana

ChGB – choroba Gravesa i Basedowa

ChLC – choroba Leśniowskiego i Crohna

ChNS – choroba niedokrwienna serca

ChPL – charakterystyka produktu leczniczego

ChRP – choroba refluksowa przełyku

ChSN – choroba sercowo-naczyniowa

ChW – choroba wieńcowa

ChZS – choroba zwyrodnieniowa stawów

CGM – systemy ciągłego monitorowania glikemii

cGvHD – przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

c.i. – wlew ciągły

CI-AKI – nefropatia kontrastowa

CK – kinaza kreatynowa

CK-MB – izoforma MB kinazy kreatynowej

CLL – przewlekła białaczka limfatyczna

CMML – przewlekła białaczka mielomonocytowa

CML – przewlekła białaczka szpikowa

CMV – wirus cytomegalii

CO – tlenek węgla

CO2 – dwutlenek węgla

COP – kryptogenne organizujące się zapalenie płuc

COVID-19 – zespół ostrej niewydolności oddechowej spowodowany przez SARS-CoV-2

COX – cyklooksygenaza

CPAP – dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

CR – remisja całkowita

CRH – kortykoliberyna

CRP – białko C-reaktywne

CRT – terapia resynchronizacyjna

CRT-D – terapia resynchronizacyjna z funkcją defibrylatora

CRT-P – terapia resynchronizacyjna z funkcją stymulacji

csLMPCh – celowany syntetyczny lek modyfikujący przebieg choroby

CSW – zespół mózgowej utraty soli

cz. – czynnik

d – doba

D1 – dejodynaza typu 1

D2 – dejodynaza typu 2

D3 – dejodynaza typu 3

dDAVP – desmopresyna

DI – moczówka prosta

DAH – rozlane krwawienie pęcherzykowe

DCM – kardiomiopatia rozstrzeniowa

dgn – dolna granica normy

DHEA-S – siarczan dehydroepiandrosteronu

DIC – zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego 

DLCO – pojemność dyfuzyjna dla tlenku węgla (obecnie TLCO)

DM – zapalenie skórno-mięśniowe

dSSc – postać uogólniona twardziny układowej

DTC – zróżnicowany rak tarczycy

dz. – dziennie (na dobę)

DZO – dysfunkcja zwieracza Oddiego

EAPC – European Association of Palliative Care

EBMevidence based medicine

EBV – wirus Epsteina i Barr

ECF – płyn zewnątrzkomórkowy

ECPW – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna

EDD – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory

EDNOS – zaburzenia odżywiania nieokreślone w inny sposób

EEG – badanie elektroencefalograficzne (elektroencefalogram, elektroencefalografia)

EES – zespół zaburzeń pozatarczycowych przebiegający z eutyreozą

EF – frakcja wyrzutowa

eGFR – oszacowana wielkość przesączania kłębuszkowego

EGFR – receptor naskórkowego czynnika wzrostu

EKG – elektrokardiogram, elektrokardiografia

ELBW – skrajnie mała masa urodzeniowa

ELISA – test immunoenzymatyczny

EMA – Europejska Agencja Leków

EMG – elektromiografia

ENETS – European Neuroendocrine Tumor Society

E-P – terapia estrogenowo-progestagenna

EPEC – enteropatogenne szczepy E. coli

EPS – badanie elektrofizjologiczne serca

ERC – European Resuscitation Council

ERV – zapasowa objętość wydechowa

ES – The Endocrine Society

ESA – leki pobudzające erytropoezę

ESC – European Society of Cardiology

ESCIM – European Society of Intensive Care Medicine

ESD – wymiar końcowoskurczowy lewej komory

ETEC – enterotoksyczne szczepy Escherichia coli

EULAR – European League Against Rheumatism

EUS – endosonografia ultrasonografia endoskopowa (endosonografia)

FAI – indeks wolnych androgenów

FAP – rodzinna polipowatość gruczolakowata

FAP-1 – rodzinna polipowatość gruczolakowata typu 1

FDA – (amerykański) Urząd ds. Żywności i Leków

FENO – stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym

FEV1 – natężona wydechowa objętość pierwszosekundowa

FFP – osocze świeżo mrożone

FFR – cząstkowa rezerwa przepływu

FH – hipercholesterolemia rodzinna

FHA – czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego 

FIGO – Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa

FiO2 – zawartość tlenu w mieszanie oddechowej wyrażona w postaci ułamka dziesiętnego

FRC – czynnościowa pojemność zalegająca

FSH – hormon folikulotropowy

FT3 – wolna trijodotyronina

FT4 – wolna tyroksyna

FVC – natężona pojemność życiowa

G-CSF – czynnik wzrostu kolonii granulocytów

GCT – nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych

GDM – cukrzyca ciążowa

GEP-NEN – NEN układu pokarmowego

GFR – przesączanie kłębuszkowe

ggn – górna granica normy

GH – hormon wzrostu

GHRH – hormon uwalniający hormon wzrostu

GI – indeks glikemiczny

GINA – Global Initiative for Asthma

GIS – Główny Inspektorat Sanitarny

GKS – glikokortykosteroid

GM-CSF – czynnik wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów

GMP – gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej

GnRH – gonadoliberyna, hormon uwalniający gonadotropiny

GO – gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej

GO – orbitopartia tarczycowa

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

GOPP – górny odcinek przewodu pokarmowego

GPA – ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (d. ziarniniakowatość Wegenera)

GRE – szczepy enterokoków oporne na glikopeptydy

GRSA – szczep Staphyllococcus aureus oporny na glikopeptydy

GvH – reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi

GvL – reakcja przeszczep przeciwko białaczce

GvHD – choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi 

Gy – grej

HACEK – bakterie Gram-ujemne: Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corodens, Kingella spp.

HAE – wrodzony obrzęk naczynioruchowy

HAV – wirus zapalenia wątroby typu A

Hb – hemoglobina

HbA1c – hemoglobina glikowana

HbF – hemoglobina płodowa

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B

HCC – rak wątrobowokomórkowy

hCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa

HCL – białaczka włochatokomórkowa

HCM – kardiomiopatia przerostowa

[HCO3–] – stężenie wodorowęglanów

HCT – przeszczepienie komórek krwiotwórczych

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

HD – hemodializa

HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa

HDL – lipoproteina o dużej gęstości

HDL-C – cholesterol HDL

HDV – wirus zapalenia wątroby typu D

HE – hipereozynofilia

HELLP – (zespół) hemoliza, wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy i małopłytkowość

HES – zespół hipereozynofilowy

HEV – wirus zapalenia wątroby typu E

HFmrEF – niewydolność serca z umiarkowanie zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory

HFpEF – niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

HFrEF – niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory

Hib – Haemophilus influenzae typu b

HIT – małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności

HL – chłoniak Hodgkina

HLA – antygeny zgodności tkankowej

HLT – przeszczepienie serca i płuc

HMB – obfite krwawienia miesiączkowe

HNF – heparyna niefrakcjonowana

HOMA-IR – wskaźnik insulinooporności

HPP – hipofosfatazja

HPV – wirus brodawczaka ludzkiego

HRS – zespół wątrobowo-nerkowy

HSCT – przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych

HSV – wirus opryszczki zwykłej

Ht – hematokryt

HT – hormony tarczycy

HTx – przeszczepienie serca

HvG – reakcja biorca przeciwko przeszczepowi

i.a. – dostawowo

i.m. – domięśniowo

i.t. – do kanału kręgowego

i.v. – dożylnie

IBS – zespół jelita drażliwego

IC – pojemność wdechowa

ICA – przeciwciała przeciwwyspowe

ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator

IDSA – Infectious Diseases Society of America

IFG – nieprawidłowa glikemia na czczo

IFN – interferon

IFN-α – interferon α

IFN-γ – interferon γ

Ig – immunoglobulina

IG – indeks glikemiczny

IgA – immunoglobulina A

IgD – immunoglobulina D

IgE – immunoglobulina E

IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1

IgG – immunoglobulina G

IgM – immunoglobulina M

IGRA – testy oparte na wydzielaniu interferonu γ

IGT – nieprawidłowa tolerancja glukozy

IHE – hipereozynofilia idiopatyczna

IL – interleukina

i.m. – domięśniowo

IMT – grubość kompleksu błony wewnętrznej i środkowej

INH – izoniazyd

INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany

IPF – idiopatyczne włóknienie płuc

IPP – inhibitor pompy protonowej

IRV – zapasowa objętość wdechowa

ITP – pierwotna małopłytkowość immunologiczna

i.v. – dożylnie

IVC – wdechowa pojemność życiowa

IVF – idiopatyczne migotanie komór

IVIG – dożylny preparat immunoglobulin

IU – jednostka międzynarodowa

IZW – infekcyjne zapalenie wsierdzia

j.H. – jednostka Hounsfielda

j.m. – jednostki międzynarodowe

KKCz – koncentrat krwinek czerwonych

KKP – koncentrat krwinek płytkowych

KPK – krew pełna konserwowana

ksLMPCh – konwencjonalne syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby

KZM – zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze

KZN – kłębuszkowe zapalenia nerek

LA – luka anionowa

LABA – długo działający β2–mimetyk

LAD – gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej

LADA – cukrzyca autoimmunologiczna o późnym początku

LAMA – długo działający lek przeciwcholinergiczny (wziewny)

LBBB – blok lewej odnogi pęczka Hisa

LCA – lewa tętnica wieńcowa

LCx – gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej 

LDH – dehydrogenaza mleczanowa

LDHL – postać chłoniaka Hodgkina z zanikiem limfocytów

LDL – lipoproteiny o małej gęstości

LDL-C – cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości

LES – dolny zwieracz przełyku

LFS – przeżycie wolne od białaczki

LH – hormon luteinizujący

LMPCh – leki modyfikujące przebieg choroby

LQTS – wrodzony zespół długiego QT

lSSc – postać ograniczona twardziny układowej

LT – leukotrieny

L-T4 – sól sodowa lewoskrętnej tyroksyny

LTRA – antagonista receptorów leukotrienowych

LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory

LVESD – wymiar końcowoskurczowy lewej komory

ŁZS – łuszczycowe zapalenie stawów

MBQ – Menstrual Bleeding Questionnaire

mc. – masa ciała

m.cz. – masa cząsteczkowa

MCH – średnia masa hemoglobiny w erytrocycie

MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie

M-CSF – czynnik wzrostu kolonii makrofagów

MCTD – mieszana choroba tkanki łącznej

MCV – średnia objętość erytrocytu

MDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem

MDS – zespoły mielodysplastyczne

MEN – zespół mnogich nowotworów układu wewnątrzwydzielniczego

MET – jednostka metaboliczna

MKS – mineralokortykosteroid(y)

MM – szpiczak plazmocytowy

MMF – mykofenolan mofetylu

MODY – cukrzyca typu dorosłego u ludzi młodych

MPA – octan medroksyprogesteronu

MR – rezonans magnetyczny, tomografia rezonansu magnetycznego

MRCP – cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego

MRD – minimalna choroba resztkowa

MRKH – zespół Mayera-Rokitanskyego-Küstera-Hausera

MRSA – szczep Staphylococcus aureus oporny na metycylinę

MRSE – szczep Staphylococcus epidermidis oporny na metycylinę

MSSA – szczep Staphylococcus aureus wrażliwy na metycylinę

MTC – rak rdzeniasty tarczycy

MVA – powierzchnia ujścia mitralnego

MVG – gradient mitralny

mż. – miesiąc życia

NAC – N-acetylocysteina

NAFLD – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

NASH – niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

NDI – moczówka prosta nerkowa

NF1 – neurofibromatoza typu 1

NEN – nowotwory neuroendokrynne

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

NH – niedokrwistość hemolityczna

NHL – chłoniaki nieziarnicze

NICE – National Institute for Health and Care Excellence

NiW – nudności i wymioty

NOP – niepożądany odczyn poszczepienny

NPH – insuliny średnio długo działające

NS – niewydolność serca

NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne

NSTE-ACS – ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST

NT – nadciśnienie tętnicze

NSTEMI – zawał serca bez uniesienia ST

nsVT – nietrwały częstoskurcz komorowy

NYHA – New York Heart Association

NZK – nagłe zatrzymanie krążenia

OB – odczyn Biernackiego

OBS – obturacyjny bezdech senny

OChR – ostra choroba retrowirusowa

OCs – doustna antykoncepcja hormonalna

OCŻ – ośrodkowe ciśnienie żylne

OGTT – doustny test tolerancji glukozy

OI – wrodzona łamliwość kości

OIT – oddział intensywnej terapii

ONN – ostra niewydolność nerek

ONS – ostra niewydolność serca

OUN – ośrodkowy układ nerwowy

OZT – ostre zapalenie trzustki

OZW – ostry zespół wieńcowy

p.o. – doustnie

p.r. – doodbytniczo

p.v. – dopochwowo

PaCO2 – ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej

pANCA – autoprzeciwciała przeciwko okołojądrowemu antygenowi granulocytów

PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej

PAO2 – ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych

PALP – łożyskowa fosfataza alkaliczna

PBHA – paciorkowiec ß-hemolizujący grupy A

PBSCT – przeszczepienie komórek macierzystych z krwi obwodowej

pc. – powierzchnia ciała

PCC – koncentrat czynników kompleksu protrombiny

PChN – przewlekła choroba nerek

PCI – przezskórna interwencja wieńcowa

PCM – szpiczak plazmocytowy

pCO2 – ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla

PCOS – zespół policystycznych jajników

PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy

PDA – przetrwały przewód tętniczy

PEA – aktywność elektryczna bez tętna

PEEP – dodatnie ciśnienie końcowow

PEF – szczytowy przepływ wydechowy

PET – pozytonowa tomografia emisyjna

PET-TK – pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową

PFO – drożny otwór owalny

PG – prostaglandyna

PGI – prostacyklina

Pi – fosforany nieorganiczne

PID – zespół stanu zapalnego miednicy mniejszej

PKD – zwyrodnienie wielotorbielowate nerek

PKKCz – przemywany koncentrat krwinek czerwonych

Pkreat – stężenie kreatyniny w surowicy

PLL – białaczka prolimfocytowa

PM – zapalenie wielomięśniowe

PM/DM – zapalenie wielomięśniowe/skórno-mięśniowe

PMC – przezskórna komisurotomia mitralna

pMDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem

PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy

PNN – przewlekła niewydolność nerek

PNP – pierwotna nadczynność przytarczyc

PNS – przewlekła niewydolność serca

p.o. – doustnie

POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc

POF – przedwczesna niewydolność jajników

POZ – podstawowa opieka zdrowotna

p.r. – doodbytniczo

PRL – prolaktyna

PSA – antygen sterczowy swoisty

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PT – czas protrombinowy

PTC – rak brodawkowaty tarczycy

PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

PTH – parathormon

PTHrP – peptyd podobny do parathormonu

PTNT – Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

PTP – prawdopodobieństwo choroby przed testem

PV – czerwienica prawdziwa

PVC – dodatkowe pobudzenia komorowe

PvCO2 – ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi żylnej

PVD – zespół Eisenmengera

PZA – pyrazynamid

PZP – pozaszpitalne zapalenie płuc

PZT – przewlekłe zapalenie trzustki

RAA – układ renina–angiotensyna–aldosteron

RBBB – blok prawej odnogi

RCM – kardiomiopatia restrykcyjna

RDW – wskaźnik rozpiętości rozkładu objętości erytrocytów

RF – czynnik reumatoidalny

RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa

RMP – ryfampicyna

RSN – ryzyko sercowo-naczyniowe

rT3 – odwrotna trijodotyronina

RTG – zdjęcie rentgenowskie, radiogram

RTH – zespół oporności na hormony tarczycy

RV – objętość zalegająca

RZS – reumatoidalne zapalenie stawów

rż. – rok życia

s.c. – podskórnie

s.l. – podjęzykowo

SABA – krótko działający β2–mimetyk

SaO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej

SARA – reaktywne zapalenie stawów wywołane zakażeniem przenoszonym drogą płciową

SARS-CoV-2 – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

SBP – samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej

s.c. – podskórnie

SHBG – globulina wiążąca hormony płciowe

SIAD – zespół nieadekwatnej antydiurezy

SIADH – zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny

SIRS – zespół uogólnionej reakcji zapalnej

s.l. – podjęzykowo

SLE – toczeń rumieniowaty układowy

SLL – chłoniak z małych limfocytów

SMI – inhalator miękkiej mgły

SPECT – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu

SPECT-TK – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu w połączeniu z tomografią komputerową

SOR – szpitalny oddział ratunkowy

SpO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi w pulsoksymetrii

SpA – spondyloartropatie

SpO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi w pulsoksymetrii

SSA  – analogi somatostatyny

SSc – twardzina układowa

STEMI – zawał serca z uniesieniem ST

SUNCT – krótkotrwałe napady jednostronnego bólu głowy przypominającego nerwoból z przekrwieniem spojówek i łzawieniem

SvO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi żylnej

sVT – trwały częstoskurcz komorowy

SVT – częstoskurcz nadkomorowy

SZP – szpitalne zapalenie płuc

t0,5 – biologiczny okres półtrwania

T3 – trijodotyronina

T4 – tyroksyna

TBG – globulina wiążąca hormony tarczycy

TBI – napromienianie całego ciała

TBI – wskaźnik paluch–ramię

TC – cholesterol całkowity

TEE – echokardiografia przezprzełykowa

TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów

TG – triglicerydy

Tg – tyreoglobulina

TBG – globulina wiążąca hormony tarczycy

THCMTD – defekt transportera błonowego hormonów tarczycy

THMD – defekt metabolizmu hormonów tarczycy

TIA – napad przemijającego niedokrwienia mózgu

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza

TNALP – tkankowo niespecyficzna fosfataza zasadowa

TNF-α – czynnik martwicy nowotworów α

TK – tomografia komputerowa

TKI – inhibitory kinaz tyrozynowych

TKWR – tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości

TLC – całkowita pojemność płuc

TLCO – transfer płucny dla tlenku węgla (d. DLCO)

TSH – hormon tyreotropowy

TRα – receptor α hormonów tarczycy

TRβ – receptor β hormonów tarczycy

TRAb – przeciwciała przeciwko receptorowi TSH

TRH – tyreoliberyna

TSH – hormon tyreotropowy

TT – czas trombinowy

TTE – echokardiografia przezklatkowa

TTGK – przezcewkowy gradient potasowy

TV – objętość oddechowa

TXA – tromboksan

UA – niestabilna dławica piersiowa

UE – Unia Europejska

UKKCz – ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych

UKKP – ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych

USG – badanie ultrasonograficzne, ultrasonografia

VAP – zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją płuc

VC – pojemność życiowa

VDR – receptor witaminy D

VF – migotanie komór

VIP – wazoaktywny peptyd jelitowy

VKA – antagoniści witaminy K

VLBW – bardzo mała masa urodzeniowa

VRE – enterokoki oporne na wankomycynę

VRE – szczep enterokoków oporne na wankomycynę

VRSA – szczep Staphylococcus aureus oporny na wankomycynę

VSD – ubytek przegrody międzykomorowej

VT – częstoskurcz komorowy

vWF – czynnik von Willebranda

VZV – wirus ospy wietrznej i półpaśca

WAO – World Allergy Organization

wGKS – wziewny glikokortykosteroid

wGKS – wziewny glikokortykosteroid

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

wit. – witamina

wm. – wartość maksymalna

wn. – wartość należna

WNP – wtórna nadczynność przytarczyc

WNT – wrodzona niedoczynność tarczycy

WPW – zespół Wolffa, Parkinsona i White’a

WZJG – wrzodziejące zapalenie jelita grubego

WZW – wirusowe zapalenie wątroby

ZC – zespół Cushinga

ZHH – zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny

ZKJ – zespół krótkiego jelita

ZMS – zapalenie mięśnia sercowego

ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

ZP – |zatorowość płucna

ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego

ZUM – zakażenie układu moczowego

ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

ZŻG – zakrzepica żył głębokich

ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Podziel się swoją opinią nt. rozdziałów z autorami i redakcją.
Czy rozdział był pomocny? Czy czegoś brakuje?
Co warto zmodyfikować lub uzupełnić?

Pomóż nam redagować podręcznik.

Polecamy wytyczne
Ważne badania naukowe