Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Kampania Rozpuść Ból

Kampania Rozpuść BólOcena: (4.00/5 z 5 ocen)
10.10.2016

Dziękujemy za udział w kampanii. Gratulujemy zwycięzcom.

Leczenie bólu złożonymi preparatami w formie rozpuszczalnej, jeżeli nie pomagają proste analgetyki - jak działać szybciej?


Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna z siedzibą w Krakowie 30-510 przy ul. Rejtana 2, zwane „Organizatorem”.

1.2. Wyłącznym sponsorem Kampanii, autorem pytań oraz fundatorem nagród jest firma STADA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-501 przy Al. 3 Maja 6, w dalszej treści regulaminu zwany „Sponsorem”.

1.3. Pomysłodawcą Kampanii "Rozpuść ból" jest STADA Poland Sp. z o.o., zwanej dalej "Projektem."

1.4. Projekt jest ograniczony terytorialnie do obszaru Polski.

1.5. Kampania oznacza jedną edycję programu składającego się z opisu przypadku skonstruowanego według Formularza. Formularz zawiera 15 pytań opublikowanych w serwisie dla lekarzy mp.pl/bol

2. Zasady uczestnictwa i przebieg Kampanii

2.1. Projekt jest przeznaczony dla lekarzy posiadających adres e-mail oraz dostęp do Internetu.

2.2. Uczestnicy przystępują do Programu przez wypełnienie i wysłanie Formularza konkursu (dalej „Formularz”)

2.2.1. Wypełnienie Formularza polega na:

a) odpowiedzi na wszystkie pytania Formularza
b) zaznaczeniu opcji z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego warunków
c) przesłaniu odpowiedzi (opisu przypadku) na adres: bol@mp.pl

2.3. Odpowiedzi będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

2.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia podanego terminu. Informacja o ewentualnym wydłużeniu terminu nadsyłania odpowiedzi będzie podana w Portalu.

2.5. Możliwe jest tylko jednokrotne wysłanie Formularza.

2.6. O przyjęciu (lub nieprzyjęciu) odpowiedzi Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem lub stosownym komunikatem w Serwisie.

3. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania

3.1. Laureatami Projektu zostanie 10 Uczestników, którzy prawidłowo wypełnią Formularz i prześlą najbardziej interesujący opis przypadku.

3.2. Nagroda ufundowana przez Sponsora, za udział w Konkursie jest przedmiotem o wartości nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanym z praktyką medyczną, opatrzonym znakiem reklamującym Sponsora, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

3.3. Sponsor przygotował pulę 10 nagród.

3.4. Nagrodami dla 10 laureatów będą książki Interna Szczeklika 2016. Jeden najbardziej interesujący przypadek zostanie opublikowany w serwisie mp.pl/bol

3.5. Nagrody będą przyznawane przez Komisję Ekspertów.

3.6. W przypadku, gdy liczba Uczestników będzie mniejsza lub równa puli Nagród, Nagrody otrzymają wszyscy Uczestnicy Projektu.

3.7. O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 14 dni od daty zakończenia Projektu

3.8. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30 dni od daty zakończenia Projektu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu przez Medycyna Praktyczna z siedzibą w Krakowie 30-510 przy ul. Rejtana zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. Zm.

4.2. Udział w Konkursie, oznacza dobrowolne wyrażenie zgody przez Uczestnika Kampanii na przekazanie danych teleadresowych sponsorowi na potrzeby wysyłki nagród.

4.3. Uczestnikom Kampanii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

4.4. Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody w formie pisemnej należy zgłosić do Organizatora, pod adresem: Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki. Żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu w/w. pisma. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody.

4.5. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Sponsora, oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu Konkursu.

Kampania Rozpuść BólOcena: (4.00/5 z 5 ocen)

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat