„Czujne wyczekiwanie” u pacjentów z BCC – czy ma sens?

23.09.2021
Omówienie artykułu: Evaluation of Watchful Waiting and Tumor Behavior in Patients With Basal Cell Carcinoma: An Observational Cohort Study of 280 Basal Cell Carcinomas in 89 Patients.
van Winden MEC, Hetterschijt CRM, Bronkhorst EM, et al.
JAMA Dermatol. 2021 Sep 8.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: BCC – basal cell carcinoma, rak podstawnokomórkowy; SD – standard deviation, odchylenie standardowe; OR – odds ratio, iloraz szans; CI – confidence interval, przedział ufności

Celem jednoośrodkowego badania kohortowego przeprowadzonego w Holandii była ocena strategii „czujnego wyczekiwania” oraz obserwacja naturalnego wzrostu nowotworu w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC).

Analizowana kohorta obejmowała 89 pacjentów, u których wykazano obecność 280 raków podstawnokomórkowych. Wszyscy pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi podjęli decyzję o braku rozpoczęcia lub zaniechaniu terapii niezależnie od włączenia do badania – jako kryterium zastosowano okres minimum trzech miesięcy bez leczenia. Charakterystykę badanej grupy przedstawiono w Tabeli 1. Obserwację prowadzono w okresie od stycznia 2018 do listopada 2019.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Cecha Liczba osób (odsetek) SD
Płeć Kobiety 42 (47%) -
Mężczyźni 47 (53%) -
Średni wiek (w latach) 83 73-88
Powód zaniechania/braku rozpoczęcia leczenia
Czynniki związane z pacjentem,
w tym jego osobiste preferencje,
konieczność skupienia się na schorzeniach
współistniejących, krótka przewidywana
długość życia, zespół kruchości
74 (83%)
Czynniki związane z nowotworem 49 (55%)
Czynniki związane z leczeniem 31 (35%)
Czynniki związane z innymi okolicznościami 41 (46%)
strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.