ERAS w chirurgii przełyku

ERAS w chirurgii przełykuOcena: (5.00/5 z 2 ocen)
26.05.2017
Omówienie artykułu: Enhanced recovery after surgery protocol in patients undergoing esophagectomy for cancer: a single center experience
S. Giacopuzzi i wsp.
Dis. Esophagus,, 2017; 30: 1–6
Skróty: ASA – American Society of Anaesthesiology; ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia; POD – doba pooperacyjna

Metody: analiza wyników leczenia chorych, u których wykonano resekcję przełyku od stycznia 2013 do sierpnia 2014 roku; porównanie wyników leczenia pacjentów z prospektywnie zebranej grupy prowadzonej zgodnie z protokołem ERAS, z wynikami uzyskanymi w retrospektywnie zbadanej grupie pacjentów prowadzonych w trybie tradycyjnej opieki okołooperacyjnej dopasowanej pod względem wieku, skali American Society of Anaesthesiology (ASA) oceniającej ryzyko operacyjne i stopnia zaawansowania guza

Populacja: 39 pacjentów operowanych z powodu raka płaskonabłonkowego lub gruczolakoraka przełyku (I lub II stopień wg klasyfikacji Siewerta)
Grupa 1: protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (enhanced recovery after surgery – ERAS), (n = 22)
Grupa 2 (kontrolna): tradycyjna opieka okołooperacyjna (n = 17)

Wyniki:
W grupie 1. w stosunku do grupy 2. odnotowano istotnie statystycznie:

 • większy odsetek pacjentów rozintubowanych bezpośrednio po zabiegu (72,7% vs. 11,8%, p <0,01)
 • większy odsetek pacjentów wypisanych z oddziału intensywnej terapii w 1. dobie pooperacyjnej (postoperative day – POD) (68,2% vs. 11,8%, p <0,01)
 • krótszy czas stosowania zgłębnika nosowo-żołądkowego (1 dni vs. 3 dni, p = 0,02), utrzymywania drenu w klatce piersiowej (2 dni vs. 5 dni, p<0,01) i cewnika w pęcherzu moczowym (2 dni vs. 5 dni, p <0,01)
 • szybsze wdrożenie diety płynnej (3. doba vs. 6. doba, p <0,01)
 • szybsze uruchomienie – przejście dystansu co najmniej 200 m (4. doba vs. 6. doba, p <0,01).
Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą 1. a 2. pod względem:
 • rodzaju zabiegu (p = 0,32), liczby operacji wykonanych technikami minimalnie inwazyjnymi (31,9% vs. 11.8%, p = 0,15), liczby wytworzonych jejunostomii (36% vs. 17,6%, p = 0,2)
 • czasu pobytu w szpitalu (9 dni vs. 10 dni, p = 0,23).
Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 27,2% pacjentów z grupy ERAS i u 44% pacjentów z grupy kontrolnej. Ciężkie powikłania (III–V st. w klasyfikacji ciężkości powikłań Claviena i Dindy) wystąpiły odpowiednio u 22,7% i 35,3%.

Stopień realizacji wybranych elementów protokołu ERAS wyniósł:
 • 72,7% – znieczulenie zewnątrzoponowe przed operacją
 • 72,7% – rozintubowanie pacjenta bezpośrednio po operacji
 • 68,2% – wypis z oddziału intensywnej terapii w 1. POD
 • 50% – usunięcie zgłębnika nosowo-żołądkowego w 1. POD
 • 31,7% – wdrożenie płynnej diety w 1. POD.

Wnioski:

Badanie to potwierdza bezpieczeństwo stosowania protokołu ERAS u chorych operowanych z powodu raka przełyku w ośrodkach specjalistycznych o dużym doświadczeniu w tego typu zabiegach. Należy jednak zwrócić uwagę na niski stopień realizacji protokołu ERAS w chirurgii przełyku, zarówno w badanej grupie jak i podawany w piśmiennictwie, co wynika najpewniej ze złożoności samego schematu opieki okołooperacyjnej w tej grupie pacjentów. Potrzebne są dalsze badania w celu określenia wpływu protokołu ERAS na długość pobytu w szpitalu, odsetek powikłań i śmiertelność.

ERAS w chirurgii przełykuOcena: (5.00/5 z 2 ocen)

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Ośrodki ERAS w Polsce