mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Riwaroksaban vs enoksaparyna po aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1

Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego – badanie RECORD1

04.12.2008
na podstawie: Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty
Eriksson B.I. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2765–2775

Legenda:
M – metodyka badania; P – populacja, której dotyczy badanie; I – oceniana interwencja, czyli metoda leczenia lub diagnostyki stosowana w grupie eksperymentalnej; K – kontrola, czyli postępowanie w grupie kontrolnej; W – główne wyniki, wybrane pod kątem przydatności klinicznej; Wn – główne wnioski, sformułowane na podstawie głównych wyników; U – uwagi dotyczące wiarygodności wyników badania.
Tytuł krótkiego opracowania odzwierciedla główne przesłanie badania.
Opracowali: lek. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD, MSc

Skróty: RCT – badanie z randomizacją, ZP – zatorowość płucna, ZŻG – zakrzepica żył głębokich, ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

M: RCT, podwójnie ślepa próba; zmodyfikowana analiza ITT (obejmująca chorych, którym podano co najmniej jedną dawkę badanych leków, poddanych planowanej operacji i u których przeprowadzono odpowiednią diagnostykę w kierunku ŻChZZ) P: 4541 chorych w wieku >=18 lat (śr. 63 lata, kobiety 56%) zakwalifikowanych do planowej całkowitej aloplastyki stawu biodrowego w analizie skuteczności uwzględniono 3153, a w analizie bezpieczeństwa 4433 chorych); kryteria wykluczenia: m.in., aktywne krwawienie, duże ryzyko krwawienia, przewidywana konieczność zmiany dawki enoksaparyny, zaawansowana niewydolność nerek, istotna choroba wątroby, przyjmowanie inhibitora proteazy (z powodu zakażenia HIV), lub doustnego antykoagulantu, planowane stosowanie przerywanego ucisku pneumatycznego kończyn dolnych

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!