Brak przygotowania jelita

BRAK PRZYGOTOWANIA JELITA

Zgodnie z protokołem ERAS rutynowe przygotowanie jelita nie jest zalecane.
WYJĄTKI!
Zaleca się przygotowanie jelita w przypadku:
 • konieczności wyłonienia ileostomii odbarczającej
 • niskiej przedniej resekcji odbytnicy
 • techniki endoskopowej transanal endoscopic microsurgery (TEM)
 • hybrydowej techniki transanal total mesorectal excision (TaTME).

W połowie ubiegłego stulecia do rutynowej praktyki klinicznej wprowadzono przedoperacyjne oczyszczanie jelit. W tamtym okresie był to niewątpliwie ogromny postęp w rozwoju chirurgii przewodu pokarmowego, który pozwalał znacząco zmniejszyć częstość powikłań i śmiertelność pooperacyjną. Od lat 70. XX wieku zaczęto jednak kwestionować takie postępowanie, a dwie dekady później wykazano, że nie oczyszczanie jelit, a profilaktyka antybiotykowa odgrywa najważniejszą rolę w ograniczeniu liczby powikłań infekcyjnych. Oczyszczanie jelit wiąże się natomiast z licznymi efektami ubocznymi.

Brak przygotowania jelita nie wpływa na większą częstość:

 • zakażenia miejsca operowanego
 • rozwoju ropni wewnątrzbrzusznych
 • nieszczelności zespoleń
 • reoperacji.

W oparciu o liczne badani potwierdzono natomiast jego niekorzystny wpływ na przebieg pooperacyjny. Ponadto przygotowanie jelita z zastosowaniem środków osmotycznie czynnych prowadzi do:

 • odwodnienia
 • zaburzeń elektrolitowych
 • opóźnionego powrotu perystaltyki po zabiegu
 • wydłużenia czasu trwania hospitalizacji.

W niektórych badaniach wykazano, że oczyszczanie jelita zwiększa ryzyko wystąpienia nieszczelności zespolenia. Mechaniczne oczyszczanie jelit prowadzi do zmniejszenia protokolagenu i stężenia TGF-β w ścianie jelit, a przez to wpływa niekorzystnie na gojenie się zespoleń, co potwierdzono w doświadczeniach na modelach zwierzęcych. Takie postępowanie według niektórych autorów wpływa na wydłużenie czasu pobytu pacjentów na oddziale.
W ośrodkach postępujących zgodnie z protokołem ERAS nie oczyszcza się rutynowo jelita grubego przed resekcjami okrężnicy. Oczyszczanie stosuje się natomiast u pacjentów operowanych z powodu raka odbytnicy z planowanym wyłonieniem ileostomii odbarczającej, w przypadku niskiej przedniej resekcją odbytnicy czy też zabiegów z wykorzystaniem technik endoskopowych określanych akronimami TEM (transanal endoscopic microsurgery) czy TaTME (transanal total mesorectal excision).

W razie konieczności przygotowania jelita dzień przed operacją zaleca się pacjentowi stosowanie diety ubogoresztkowej, a środek oczyszczający jelito grube podaje się w dawce podzielonej – pierwszą połowę dzień przed zabiegiem, drugą połowę rano w dobie zabiegu.

Piśmiennictwo

Czytaj dalej: Napój węglowodanowy przed operacją