XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej, Kraków, 23 maja 2019 r.

03.07.2019

Zadanie finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.