Podstawy etyki lekarskiej

 • Etyka w czasach zarazy – uboższa medycyna

  W czasach pandemii lekarz stał się dla chorego osobą anonimową, schowaną za podwójną maską, przyłbicą i kapturem. Pacjent nie widzi oczu swojego lekarza, a przecież kontakt wzrokowy ma zasadnicze znaczenie dla nawiązania dobrej relacji międzyludzkiej. Spojrzenie lekarza może mieć wielką moc w procesie leczenia.

 • Ja pozostanę w przyjaźni z doktorem Judymem

  Bardzo podoba mi się twierdzenie, że istnieją tylko dwa powołania w życiu publicznym, a mianowicie powołanie kapłańskie i lekarskie. Medycyny można się nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić.

 • Duchowość a wypalenie zawodowe lekarzy

  Czy lekarz ma być „tylko” specjalistą – fachowcem w swojej dziedzinie? Czy nie powinien być człowiekiem z poczuciem misji, pełnym zrozumienia i współczucia, który wie, jak choroba oddziałuje na pacjenta? Czy oprócz wiedzy medycznej ma się także cechować szczególną wrażliwością i posiadać podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne (np. aktywne słuchanie, wsparcie)?

 • Wydawanie zaświadczeń lekarskich

  „Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.” (KEL)

 • Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia

  Na rozwój etyki medycznej istotny wpływ miał postęp w naukach medycznych. Osiągnięto bardzo duże możliwości ingerowania zarówno w początki ludzkiego życia, jak i w jego podtrzymywanie. Powstawaniu nowych metod leczenia towarzyszyło zjawisko „wąskich gardeł” w opiece zdrowotnej, polegające na niemożności zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępu do ratujących życie procedur medycznych. W takich okolicznościach utworzono pierwszą szpitalną komisję etyczną (SKE).

 • KEL: Tajemnica lekarska w kontekście ochrony informacji genetycznej

  „Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych w materiale genetycznym pacjentów i ich rodzin”. (KEL)

 • KEL: Tajemnica lekarska w kontekście pracy zespołowej w opiece medycznej

  „Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego”. (KEL)

 • O granicach tajemnicy zawodowej, czyli kiedy lekarz może ujawnić informacje o pacjencie

  Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. (KEL)

 • Klauzula sumienia. Nie będzie żadnych zmian w przepisach

  MZ jednoznacznie odpowiada na postulat Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • KEL: Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka

  „Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi”.

83 artykuły - strona 1 z 9