Podstawy etyki lekarskiej

 • Klauzula sumienia. Nie będzie żadnych zmian w przepisach

  MZ jednoznacznie odpowiada na postulat Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • KEL: Tajemnica lekarska w kontekście ochrony informacji genetycznej

  „Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych w materiale genetycznym pacjentów i ich rodzin”. (KEL)

 • KEL: Tajemnica lekarska w kontekście pracy zespołowej w opiece medycznej

  „Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego”. (KEL)

 • O granicach tajemnicy zawodowej, czyli kiedy lekarz może ujawnić informacje o pacjencie

  Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. (KEL)

 • KEL: Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka

  „Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi”.

 • KEL: Tajemnica lekarska i jej znaczenie nawet po śmierci chorego

  Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej (KEL).

 • KEL: Umieć uderzyć się w pierś i naprawić szkodę wyrządzoną pacjentowi

  „Nawet najlepiej przygotowany do pracy w zawodzie i staranny w jej wykonaniu lekarz nie jest wolny od pomyłek. Dlatego też powinien czuwać, aby przy stawianiu diagnozy lub w trakcie leczenia nie popełnić błędu, który by poważnie zagroził życiu lub zdrowiu chorego”

 • KEL: Ciągłość opieki lekarskiej

  Artykuł 20 Kodeksu Etyki Lekarskiej stwierdza: „Lekarz podejmujący się opieki nad chorym powinien starać się zapewnić mu ciągłość leczenia, a w razie potrzeby także pomoc innych lekarzy”.

 • Kontakt chorego z rodziną, bliskimi i kapelanem

  Pacjent zagubiony w obcym środowisku instynktownie pragnie kontaktu z bliskimi osobami oraz tymi, którzy stanowili dla niego codzienne oparcie. Stąd też w KEL w artykule 19 czytamy: „Chory w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół, a także do kontaktów z duchownym. Lekarz powinien odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich choremu wyrażających wobec lekarza obawy o zdrowie i życie chorego”

 • Prawo pacjenta do poszerzenia horyzontu konsultacji

  "Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację" (KEL)

77 artykułów - strona 1 z 8

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!