Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 17 marca 2022 w sprawie zasad hospitalizacji chorych z COVID-19 w oddziałach zakaźnych

21.03.2022
PTEiLChZ

W związku z narastającymi nieprawidłowościami w przekazywaniu do oddziałów zakaźnych chorych z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym zagrażającymi życiu pod pretekstem uzyskania wyniku dotatniego w kierunku SARS-CoV-2, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej zalecamy następujące zasady hospitalizacji chorych z podejrzeniem COVID-19 w oddziałach zakaźnych oraz przekazywania takich chorych z innych oddziałów szpitalnych.

1. Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze stwierdzanymi łącznie:
a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego i 
b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID-19, oraz
c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanym i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale zakaźnym,
pod warunkiem, że nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego leczenia specjalistycznego.

2. Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3. Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie 7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4. Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd.) wynikającej z choroby zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.

5. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest czasowe przekazanie chorego, wymagającego diagnostyki i opieki specjalistycznej wynikającej z choroby zasadniczej, jeśli ma on objawy i wskazania do leczenia COVID-19. W takiej sytuacji przekazanie do oddziału zakaźnego może nastąpić po uprzedniej konsultacji i ustaleniu miejsca, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia przez jednostkę kierującą (oddział szpitalny lub SOR) miejsca powrotnego po izolacji (7 dniach od uzyskania wyniku potwierdzającego zakażenie).

6. Docelowo należy dążyć do:
• wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2, podobnie jak w przypadku innych chorób dróg oddechowych, wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych klinicznie w ramach postępowania diagnostycznego, lub w ramach działań profilaktycznych dotyczących chorych z deficytami odporności.
• hospitalizacji chorych z zapaleniem płuc wywołanym przez SARS-CoV-2 na zasadach ogólnych takich jakie stosuje się wobec chorych z zapaleniami płuc o innej etiologii i jakie były praktykowane przed pandemią COVID-19.

Treść stanowiska dostępna jest na stronie PTEiLChZ.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!