ERAS w radykalnej robotowej prostatektomii

ERAS w radykalnej robotowej prostatektomiiOcena: (4.00/5 z 1 ocen)
20.04.2017
Omówienie artykułu: Introduction of an enhanced recovery after surgery protocol for robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy
M. Sugi i wsp.
Urol. Int., 2017 Feb 17. doi: 10.1159/000457805. [Epub ahead of print]

Skróty: ASA – klasyfikacja American Society of Anaesthesiology oceniająca ryzyko operacyjne; CRP – białko C-reaktywne; ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia; Hb – hemoglobina; PSA – swoisty antygen sterczowy; RALP – radykalna laparoskopowa prostatektomia przy użyciu robota; WBC – leukocyty

Metody: retrospektywna analiza wyników leczenia kolejnych pacjentów, u których wykonano radykalną laparoskopową prostatektomię przy użyciu robota (robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy – RALP) od sierpnia 2013 do czerwca 2015 roku

Populacja: 198 mężczyzn operowanych z powodu raka stercza
Grupa 1: protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (enhanced recovery after surgery – ERAS), (n = 123)
Grupa 2: grupa kontrolna, tradycyjna opieka okołooperacyjna (n = 75)

Wyniki:
Parametry przedoperacyjne
Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami pod względem:

  • wieku, punktacji w skali American Society of Anaesthesiology (ASA), klinicznego zaawansowania nowotworu, punktacji w skali Gleasona, przedoperacyjnych pomiarów w zakresie liczby leukocytów (white blood cells – WBC) oraz stężenia swoistego antygenu sterczowego (prostate-specific antigen – PSA), białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP), hemoglobiny (Hb).
Wskaźnik masy ciała u mężczyzn z grupy 1. w porównaniu z mężczyznami z grupy 2. był wyższy – odpowiednio: 24,3 kg/m2 (zakres 20,0–28,9 kg/m2) vs. 23,4 kg/m2 (zakres 17,7–30,0 kg/m2), (p = 0,023).

Parametry śródoperacyjne
Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami pod względem:
  • czasu trwania zabiegu i śródoperacyjnej utraty krwi.
U chorych z grupy 1. w porównaniu z chorymi z grupy 2. śródoperacyjnie przetoczono istotnie mniej płynów 1820 ml (zakres 500–3530 ml) vs. 2200 ml (zakres 800–4100 ml), (p = 0,0007).

Parametry pooperacyjne
Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami pod względem:
  • czasu trwania hospitalizacji, czasu utrzymania cewnika, szybkości uruchomienia pacjenta i włączenia diety doustnej, wystąpienia powikłań pooperacyjnych, pooperacyjnych pomiarów w zakresie liczby WBC oraz stężenia Hb, CRP, kreatyniny, szacunkowego współczynnika filtracji kłębuszkowej.
W grupie 1. w stosunku do grupy 2. odnotowano istotnie statycznie krótszy czas do oddania pierwszego stolca – odpowiednio: 2,6 dnia (zakres 1–5 dni) vs. 3 dni (zakres 1–6 dni), (p = 0,0061).

Wnioski:

Wprowadzenie protokołu ERAS w grupie pacjentów zakwalifikowanych do RALP nie wiązało się ze zwiększeniem odsetka ciężkich powikłań, a przyczyniło się do przyspieszenia powrotu czynności jelit. W grupie opieki okołooperacyjnej prowadzonej zgodnie z protokołem ERAS odnotowano istotnie krótszy czas, jaki upłynął od operacji do oddania pierwszego stolca, w porównaniu z grupą opieki tradycyjnej.

ERAS w radykalnej robotowej prostatektomiiOcena: (4.00/5 z 1 ocen)

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Ośrodki ERAS w Polsce