Rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Data utworzenia:  18.08.2011
Aktualizacja: 07.11.2013

Zobacz również:
Komentarz dr med. Hanny Czajki z Wojewódzkiej Poradni Chorób Zakaźnych
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Dz. U. z dnia 1 września 2011 r.)


Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679Nr 257, poz. 1723) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa:
   1)      wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych;
   2)      osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby;
   3)      kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne;
   4)      sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;
   5)      tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego;
   6)      wzory:
a)    zaświadczenia o  przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym,
b)    książeczki szczepień,
c)    karty uodpornienia;
   7)      sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych i jej obiegu;
   8)      wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania.

§  2.  Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne:
   1)      błonica;
   2)      gruźlica;
   3)      inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;
   4)      inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
   5)      krztusiec;
   6)      nagminne zakażenie przyusznic (świnka);
   7)      odra;
   8)      ospa wietrzna;
   9)      ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (choroba Heinego-Medina);
   10)    różyczka;
   11)    tężec;
   12)    wirusowe zapalenie wątroby typu B;
   13)    wścieklizna.

§  3.  Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw:
   1)      błonicy obejmuje:
a)    dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,
b)    osoby ze stycznością z chorymi na błonicę;
   2)      gruźlicy obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia;
   3)      inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b obejmuje dzieci od 7 tygodnia życia do ukończenia 6 roku życia;
   4)      inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje:
a)    dzieci od 2  miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
-    po urazie lub z  wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
-    zakażone HIV,
-    po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
b)    dzieci od 2  miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:
-    przewlekłe choroby serca,
-    schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
-    asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
-    przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
-    pierwotne zaburzenia odporności,
-    choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
-    przewlekle choroby płuc, w tym astmę,
c)    dzieci od 2  miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g;
   5)      krztuścowi obejmuje dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia;
   6)      nagminnemu zakażeniu przyusznic (śwince) obejmuje dzieci i  młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia;
   7)      odrze obejmuje dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia;
   8)      ospie wietrznej obejmuje:
a)    dzieci do ukończenia 12 roku życia:
-    z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
-    z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
-    zakażone HIV,
-    przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
b)    dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną,
c)    dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w  domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych;
   9)      ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia kręgowego (chorobie Heinego-Medina) obejmuje dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia;
   10)    różyczce obejmuje dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia;
   11)    tężcowi obejmuje:
a)    dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,
b)    osoby zranione, narażone na zakażenie;
   12)    wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje:
a)    dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia,
b)    uczniów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
c)    studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
d)    osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
e)    osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C,
f)    osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;
   13)    wściekliźnie obejmuje osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny.

§  4.  Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w zakresie wymaganym w rozporządzeniu i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.

§  5.  Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§  6.  Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i  uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o  zawodach pielęgniarki i położnej.

§  7.  1.  Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.2)), zwanego dalej "opiekunem faktycznym".
2.  Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień.
3.  Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadza się indywidualnie.
4.  Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§  8.  1.  Lekarz przeprowadzający konsultację specjalistyczną dla osoby, w przypadku której lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, odnotowuje w dokumentacji medycznej, o której mowa w  § 9 ust. 1, wynik konsultacji specjalistycznej, z uwzględnieniem okresu przeciwwskazania do wykonania szczepienia, rodzaju szczepionek przeciwwskazanych do stosowania lub indywidualnego programu szczepień ze wskazaniem rodzajów stosowanych szczepionek oraz terminu kolejnej konsultacji specjalistycznej.
2.  Przepisy § 7 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§  9.  1.  Informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w:
   1)      karcie uodpornienia, której wzór jest określony w  załączniku nr 2 do rozporządzenia;
   2)      książeczce szczepień, której wzór jest określony w  załączniku nr 3 do rozporządzenia, stanowiącej odrębną część włączoną do książeczki zdrowia;
   3)      dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o  rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.
2.  W przypadku gdy osoba obowiązana do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoba, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekun faktyczny przedstawi zaświadczenie lekarskie o wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego lub szczepienia zalecanego w zakresie wymaganym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne odnotowują w karcie uodpornienia wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz dołączają do karty uodpornienia przedstawione zaświadczenie.
3.  Do karty uodpornienia dołącza się wymaganą na piśmie zgodę, o  której mowa w  § 7 ust. 2.
4.  W dokumentach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się fakt poinformowania osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się temu szczepieniu.

§  10.  1.  Wpisów do dokumentów, o których mowa w  § 9  ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się czytelnym pismem odręcznym w odpowiednich częściach dokumentów, bezpośrednio po wykonaniu lub niewykonaniu szczepienia ochronnego.
2.  Wpisu błędnego w dokumentacji medycznej, o której mowa w  § 9  ust. 1 pkt 1 i 2, nie usuwa się; dodaje się adnotację o przyczynie błędu oraz datę i podpis osoby dokonującej adnotacji.

§  11.  1.  Karty uodpornienia są przechowywane w  kartotece w sposób umożliwiający wyszukiwanie osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
2.  W przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

§  12.  1.  Osoba wystawiająca zaświadczenie o  urodzeniu żywym, która założyła książeczkę szczepień, przekazuje ją za pokwitowaniem osobie obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osobie sprawującej prawną pieczę nad tą osobą albo opiekunowi faktycznemu.
2.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki szczepień osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienie ochronne wydają na podstawie posiadanej karty uodpornienia duplikat książeczki szczepień.

§  13.  Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

§  14.  Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

§  15.  1.  Karty uodpornienia wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów oraz książeczki szczepień założone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
2.  Formularze karty uodpornienia oraz książeczki szczepień według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia.

§  16.  Do kwartalnych sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych sporządzanych przez osoby przeprowadzające szczepienia ochronne za trzeci kwartał 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  17.  Przepis § 3 pkt 4 lit. c stosuje się wobec dzieci urodzonych po dniu 30 września 2011 r.

§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1  października 2011 r.3)

______
1)     Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)      Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 i 660.
3)      Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z 2004 r. Nr 51, poz. 513, z 2005 r. Nr 69, poz. 624, z 2006 r. Nr 36, poz. 254, z 2007 r. Nr 95, poz. 633 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 795), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).


KOMENTARZ

dr med. Hanna Czajka
Wojewódzka Poradnia Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

Komentowane Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 17 ust. 10 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1670 z późn. zm.) i zastąpiło z dniem 1 października 2011 roku dotychczas obowiązujące i pięciokrotnie nowelizowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. nr 237, poz. 2018 z późn. zm.).

Ponad 6-miesięczna obserwacja realizacji omawianego rozporządzenia z punktu widzenia lekarza–praktyka nasuwa konieczność zwrócenia uwagi na kilka zagadnień.
1. Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór na podstawie §1 ust. 6 pkt. a Rozporządzenia dołączono do dokumentu jako załącznik nr 1, nie jest wymagane, jeśli szczepienie jest realizowane w tej samej placówce, w której badany jest pacjent. Wskazuje na to wyraźnie treść pierwszego odesłania zamieszczonego pod wzorem zaświadczenia.
2. Obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym przeciwko inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b (Hib) nałożony, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia, na dzieci w wieku od 7. tygodnia życia do ukończenia 6. roku życia jest aktualnie realizowany za pomocą dwóch szczepionek dopuszczonych do stosowania w naszym kraju:
a) Act-Hib,1 którą można stosować u dzieci do 5. roku życia
b) Hiberix,2 przewidzianej dla dzieci do ukończenia 5. roku życia.
Szczepionka PedVaxHib,3 która według przewidywań będzie dostępna w Polsce w połowie 2013 roku, zgodnie ze swoją rejestracją umożliwi rozszerzenie czynnej profilaktyki Hib u dzieci do ukończenia 71. miesiąca życia.
3. Szczepienie wcześniaków (urodzonych po 30.09.2011 r. przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową <2500 g) przeciwko inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym jako obowiązkowe (§3 ust. 4 pkt. c Rozporządzenia) dla dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 1. roku życia. Można je realizować preparatem Synflorix4 lub Prevenar 135. Istotne jest przeprowadzenie całego cyklu uodpornienia preparatem tego samego producenta, ponieważ szczepionek tych nie można podawać wymiennie.
4. Szczepienia ochronne przeciwko krztuścowi, obowiązkowe na podstawie §3 ust. 5 Rozporządzenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7. tygodnia życia do ukończenia 19. roku życia, są realizowane za pomocą szczepionki DTPa6,7 zarejestrowanej u dzieci w wieku do 7 lat. Szczepionka dTpa,8,9 dopuszczona do stosowania u młodzieży do 19. roku życia oraz u dorosłych, jest przewidziana w ramach szczepień zalecanych, czyli finansowanych przez pacjentów. W tej sytuacji szczepień obowiązkowych (nieodpłatnych) przeciwko krztuścowi nie można realizować u dzieci i młodzieży po ukończeniu 7. roku życia.
5. Obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej obejmują zgodnie z §3 ust. 8 pkt. c także dzieci przebywające m.in. w żłobkach. W tym przypadku, zgodnie z wykładnią przyjętą przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny, szczepienia te są bezpłatne dla dzieci w wieku do 3 lat uczęszczających do żłobków lub innych instytucji opiekuńczych.
6. Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia lekarskie badanie kwalifikacyjne do szczepień oraz same obowiązkowe szczepienia dzieci, które ukończyły 6. rok życia, można przeprowadzać bez obecności ich rodziców lub opiekunów. Wymagane jest jednak wcześniejsze uzyskanie ich pisemnej zgody na prowadzenie szczepień obowiązkowych i zebranie wywiadu na temat ewentualnych przeciwwskazań do szczepień. Niektórzy prawnicy zwracają jednak uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 159) zgodę na przeprowadzenie badań lub wykonanie innych świadczeń medycznych może udzielić lekarzowi małoletni, który ukończył 16 lat. W komentarzach do tej ustawy (art. 17 i 18) podnosi się, że zgodnie z ugruntowanymi poglądami doktryny prawa niedopuszczalna jest tzw. zgoda globalna lub blankietowa, w której pacjent i jego opiekun (prawny albo faktyczny) wyraża zgodę na planowane w przyszłości procedury medyczne10. Stąd wskazane wydaje się zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z udogodnień wynikających z tego przepisu.
7. Należy zwrócić uwagę, że mimo istnienia obowiązku prowadzenia szczepień ochronnych przeciwko chorobom wymienionym w §2 Rozporządzenia, nałożonego na osoby wyszczególnione w §3 tego aktu normatywnego, zarówno kwalifikację medyczną, jak i szczepienia przeprowadza się indywidualnie (§7 ust. 3 Rozporządzenia). Oznacza to, że lekarz kwalifikujący pacjenta do szczepień obowiązkowych powinien uwzględnić wszystkie indywidualne uwarunkowania zdrowotne, także te, które przemawiają za ewentualnym odroczeniem szczepień obowiązkowych.
8. Przewidziana w §8 ust. 1 procedura skierowania na konsultację specjalistyczną pacjentów, u których lekarz kwalifikujący do szczepień odroczył zabieg, wskazuje na konieczność reaktywacji regionalnych konsultacyjnych poradni szczepień od kilku lat likwidowanych z powodu braku kontraktowania ich świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
9. Kolejnym istotny problemem jest kwestia prawidłowego dokumentowania zaszczepienia pacjenta szczepionkami obowiązkowymi i zalecanymi, zwłaszcza gdy szczepienia są realizowane w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe i rzetelne wystawianie zaświadczeń lekarskich o wykonaniu szczepień obowiązkowych lub zalecanych oraz odnotowanie faktu ich dokonania w karcie uodpornienia pacjenta.
Jednocześnie zapis §12 ust. 2 wydaje się być przepisem martwym z uwagi na to, że punkty szczepień realizujące szczepienia obowiązkowe, w przeciwieństwie do szpitalnych oddziałów neonatologicznych, nie dysponują czystymi blankietami książeczek szczepień, co uniemożliwia wystawianie duplikatów tych dokumentów rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy je zagubili lub wcześniej ich nie otrzymali (np. w przypadku narodzin dziecka poza granicami kraju).

Piśmiennictwo do komentarza

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Act-Hib
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hiberix
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego PedVaxHib
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Synflorix
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Prevenar 13
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Infanrix
7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tripacel
8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Adacel
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Boostrix
10. Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent – Komentarz. Wydawnictwo ABC, 2010

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań