Zastosowanie iwermektyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19 – przegląd aktualnej wiedzy

31.08.2021
Na podstawie: Ivermectin for preventing and treating COVID-19
Popp M. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev. 2021 Jul 28;7:CD015017

Skróty: COVID-19 – ang. coronavirus disease 2019, choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, RCT – ang. randomized controlled trial, randomizowane kontrolowane badanie kliniczne, SARS-CoV-2 – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Wprowadzenie

Iwermektyna jest lekiem przeciwpasożytniczym. Obecnie trwają badania nad skutecznością i bezpieczeństwem zastosowania iwermektyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

Cel pracy

Celem niniejszej analizy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa iwermektyny w profilaktyce i leczeniu zakażeń SARS-CoV-2 u pacjentów hospitalizowanych lub leczonych ambulatoryjnie z powodu COVID-19.

Metody

Badacze przeszukali bazy danych: Cochrane COVID-19 Study Register, Web of Science (Emerging Citation Index and Science Citation Index), medRxiv i Research Square w celu identyfikacji ukończonych i trwających badań klinicznych nad skutecznością iwermektyny w okresie do 26 maja 2021 r.
Analizowane parametry: randomizowane badania kontrolowane (RCT) porównujące skuteczność i bezpieczeństwo iwermektyny z brakiem leczenia, standardowym leczeniem, placebo lub inną sprawdzoną interwencją u chorych leczonych ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych z powodu COVID-19 niezależnie od ciężkości choroby. Analizie poddano także zastosowanie iwermektyny w profilaktyce zakażeń SARS-CoV-2. Oceniano m.in. wskaźnik śmiertelności, wystąpienie pogorszenia lub poprawy stanu klinicznego, działania niepożądane, czas trwania hospitalizacji, a w przypadku pacjentów ambulatoryjnych czas po jakim zostali przyjęci do szpitala; w przypadku zastosowania iwermektyny w profilaktyce - wystąpienie objawów COVID-19.

Wyniki

Analizą objęto łącznie 14 badań, w których wzięło udział 1678 chorych na COVID-19. Porównano zastosowanie iwermektyny z brakiem leczenia, placebo lub standardową opieką. W żadnym badaniu nie porównywano skuteczności zastosowania leku z inną interwencją o udowodnionej skuteczności. W 9 badaniach analizowano wyniki chorych hospitalizowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2, w 4 badaniach chorych leczonych ambulatoryjnie, natomiast jedno badanie dotyczyło oceny iwermektyny w profilaktyce zakażeń SARS-CoV-2. Dawki oraz czas trwania leczenia iwermektyną różniły się pomiędzy analizowanymi badaniami. Nie wykazano jednoznacznie czy iwermektyna w porównaniu z placebo lub standardową opieką zmniejsza lub zwiększa śmiertelność oraz czy wpływa na pogorszenie/poprawę stanu klinicznego u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Podobne obserwacje dotyczyły chorych leczonych ambulatoryjnie. Nie ustalono także jednoznacznie czy iwermektyna jest skuteczna w profilaktyce zakażeń SARS-CoV-2.

Podsumowanie

Dostępne w literaturze wyniki badań nie dostarczyły wystarczających dowodów na skuteczność oraz bezpieczeństwo iwermektyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest