Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie do stosowania nirmatrelwiru z rytonawirem oraz remdesiwiru u pacjentów z COVID-19

22 kwietnia 2022 r. na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ukazała się informacja o rekomendacji do stosowania nirmatrelwiru z rytonawiren oraz aktualizacja zaleceń dotyczących remdesiwiru.

Zalecenia dotyczące stosowania nirmatrelwiru z rytonawirem

WHO wydała silne zalecenia odnośnie do stosowania nirmatrelwiru z rytonawirem (Paxlovid) u pacjentów z dużym ryzykiem hospitalizacji, chorujących na COVID-19 o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu. Jednocześnie WHO odradza stosowanie leku w przypadku chorych z mniejszym ryzykiem hospitalizacji. Rekomendację oparto na wynikach dwóch badań RCT obejmujących łącznie grupę 3078 pacjentów, w których wykazano, że stosowanie leku zmniejsza ryzyko hospitalizacji o 85%.

W informacji zwrócono jednocześnie uwagę, na to jak poważnym wyzwaniem jest dostęp i stosowanie tego leczenia w krajach o niskich i średnich dochodach. Jedną z przeszkód jest fakt, że lek stosuje się na początku choroby, w momencie gdy wirus się replikuje. W tym celu konieczna jest sprawna i szeroko dostępna diagnostyka. Jednak dane zebrane przez FIND (światowy sojusz na rzecz diagnostyki dążący do zapewnienia równego dostępu do diagnostyki) wskazują na bardzo mały dzienny wskaźnik testowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w krajach o niskich dochodach (ok. 1/80 wskaźnika krajów o wysokim dochodzie).

Zwrócono również uwagę na trudności w uzyskaniu przez organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym pełnego obrazu o dostępności leku w różnych regionach geograficznych (brak dostępu do informacji o tym, które kraje uczestniczą w rozmowach dwustronnych z producentem i za co płacą). Ponadto pula patentowa leku ograniczyła liczbę krajów, które mogą odnieść korzyści z produkcji leku generycznego. 16 listopada 2021 r. firma Pfizer podpisała z Medicines Patent Pool (MPP, wspierana przez ONZ organizacja zdrowia publicznego działająca na rzecz zwiększenia dostępu do leków ratujących życie osób z krajów o niskich i średnich dochodach) dobrowolną umowę licencyjną na badaną wówczas cząsteczkę PF-07321332, podawaną w połączeniu z małą dawką rytonawiru. Umowa ta miała na celu umożliwienie MPP ułatwienia dostępu dodatkowej produkcji i dystrybucji badanych leków przeciwwirusowych, poprzez udzielanie sublicencji kwalifikowanym producentom leków generycznych. Celem jest ułatwienie dostępu do leku obywatelom krajów o niskich lub umiarkowanych dochodach. W informacji z 22 kwietnia WHO zaleciła firmie Pfizer, producentowi leku Paxlovid, zwiększenie przejrzystości cen i transakcji oraz rozszerzenie zakresu geograficznego swojej licencji w ramach puli patentowej tak, aby większa liczba producentów leków generycznych mogła rozpocząć produkcję leku.

Aktualizacja zaleceń dotyczących stosowania remdesiwiru

Obecnie WHO zaleca stosowanie remdesiwiru u pacjentów z COVID-19 o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których występuje duże ryzyko hospitalizacji.

Obecnie trwa przegląd zaleceń dotyczących stosowania remdesiwiru u pacjentów z ciężkim lub krytycznym COVID-19.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!