Przemoc

 • Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży

  Stosowanie przemocy z wykorzystaniem Internetu i innych narzędzi telekomunikacyjnych określamy mianem cyberprzemocy (cyberbullying). Istotą tego zjawiska jest jego powtarzalność, intencja skrzywdzenia drugiej osoby i wykorzystywanie nierównomierności sił pomiędzy ofiarą a sprawcą uniemożliwiające ofierze skuteczną obronę.

 • Agresja szkolna ma więcej twarzy niż myślisz

  Dzieci w szkołach podstawowych doświadczają różnorakich form przemocy: nie tylko bicia czy przezywania, lecz także często dość wyrafinowanych i trudnych do zauważenia przez dorosłych przejawów nietolerancji czy dyskryminacji – mówi dr Piotr Rycielski, psycholog specjalizujący się w zapobieganiu przemocy szkolnej.

 • Każde dziecko może być narażone na doświadczenie nadużyć seksualnych

  Do sądu trafia około jednego procenta przestępstw wykorzystywania seksualnego – mówi psychotraumatolog Jolanta Zboińska.

 • Jak rozmawiać i jak pomagać ofiarom przemocy?

  Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Marty Makary-Studzińskiej wygłoszonego na VII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2015”, Kraków, 17–18.04.2015 r.

 • Konsekwencje doświadczania bullyingu w wieku szkolnym

  Dzieci należące do grupy SOB w okresie szkolnym i jednocześnie prezentujące objawy sugerujące obecność zaburzeń psychicznych, są obarczone większym ryzykiem konieczności leczenia szpitalnego lub stosowania psychofarmakoterapii w przyszłości.