Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022

07.09.2021
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Dz.U. 2021 poz. 1581 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001581/O/D20211581.pdf)

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz.U. 2021 poz. 1581).

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami w ramach zapobiegania grypie w nadchodzącym sezonie epidemicznym szczepieniami obejmuje się:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 4. nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 5. studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 8. pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 12. Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 13. osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Szczepienia będą realizowane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach szczepień lub miejscu pobytu pacjenta, którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie na szczepienie.

Z informacji przekazanych redakcji „Medycyny Praktycznej – Szczepienia” przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że szczepienie przeciwko grypie we wskazanych wyżej grupach będzie bezpłatne. Informacja o uruchomieniu zapisów na szczepienie zostanie opublikowana wraz z aktualizacją wykazu punktów szczepień i będzie dostępna u pracodawcy.

W przygotowaniu znajduje się również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350102/katalog/12809960#12809960). Projekt przewiduje zabezpieczenie co najmniej 10% zapotrzebowania na szczepionkę w populacji ogólnej dla realizacji szczepień w grupach wymienionych w rozporządzeniu sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (p. wyżej). Centralnym dystrybutorem rezerwy szczepionek ma być Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS). Szczepionki będą dystrybuowane przez podmioty wykonujące działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań