Czy lekarz ma obowiązek dokumentowania każdego szczepienia przeciwko grypie w e-Karcie Szczepień?

15.10.2021
Wojciech Andrusiewicz
rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia

Czy lekarz ma obowiązek dokumentowania każdego szczepienia przeciwko grypie w e-Karcie Szczepień w aplikacji gabinet.gov.pl? Czy obowiązek ten dotyczy tylko szczepień realizowanych preparatami dystrybuowanymi przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) w grupach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022?

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 8 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne i szczepienie ochronne może dokonywać wpisu do e-Karty Szczepień w aplikacji gabinet.gov.pl2. W przypadku gdy osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne dokonała wpisu o tym badaniu do e-Karty Szczepień, nie wystawia się zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym3. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta4 osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej. W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w e-Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie tego samego wpisu w karcie uodpornienia i wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów5. Brak rejestracji szczepienia w e-Karcie Szczepień (np. z powodów przeszkód technicznych) skutkuje koniecznością zastosowania się przez lekarza do przepisów art. 19 ust. 6 i 8 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Natomiast szczepienie przeciwko grypie realizowane z wykorzystaniem preparatu dostarczonego z RARS u osób należących do grup wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (p. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022)6, zgodnie z § 4 rozporządzenia, musi zostać odnotowane (lekarskie badanie kwalifikacyjne i przeprowadzenie szczepienia) w e-Karcie Szczepień w aplikacji gabinet.gov.pl2, co stanowi podstawę do ich identyfikacji i rozliczenia.

Przypisy:

1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.
2. Tj. określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 702, 1493, 1875, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97).
3. O którym mowa w art. 17 ust. 4. ustawy z dnia 8 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)
4. O którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657)
5. O którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Dz.U. z 2021 r. poz. 1581 z późn. zm.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań