Czy lekarz, który wykonuje w praktyce zawodowej testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, jest uprawniony do wygenerowania Unijnego Certyfikatu COVID-19 dla pacjenta z ujemnym wynikiem takiego testu?

16.07.2021
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Czy lekarz, który prowadzi prywatną indywidualną praktykę, w ramach której oferuje szybkie testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 ma obowiązek rejestracji wyniku testu np. w systemie gabinet.gov.pl?
Czy po wprowadzeniu wyniku takiego badania do systemu gabinet.gov.pl lekarz jest uprawniony do wygenerowania Unijnego Certyfikatu COVID-19 potwierdzającego ujemny wynik testu wykonanego u pacjenta w ramach prywatnej praktyki?

Lekarz, który wykonuje w praktyce zawodowej szybkie testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 spełniające warunki do ich stosowania w celach diagnostycznych1 nie ma obowiązku rejestracji uzyskanego wyniku testu w systemie gabinet.gov.pl (taki obowiązek ma medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia SARS-CoV-22 oraz podmiot zlecający test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 finansowany ze środków publicznych3). Osoba, która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 nie jest objęta obowiązkiem poddania się kwarantannie na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 ppkt a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.).

Jednakże w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku szybkiego testu antygenowego4 lekarz ma obowiązek, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od uzyskania tego wyniku, wypełnienia formularza: ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, lub choroby zakaźnej i przesłania go do sanepidu5 pod rygorem kary grzywny6. Lekarz jest zwolniony7 ze zgłoszenia do sanepidu dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, tylko pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (np. za pomocą gabinet.gov.pl)8. Unijny Certyfikat COVID-19 potwierdzający ujemny wynik testu9 jest wystawiany:
1) w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministerstwa zdrowia Centrum e-Zdrowie [przyp. red.: "tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), do której pacjent ma dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta"] lub
2) w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu P1, przez:
a) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,
b) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

strona 1 z 2