Napad migotania przedsionków u starszej pacjentki z wszczepionym układem resynchronizującym

03.12.2021
dr hab. n. med. Sebastian Stec
Centrum badawczo-rozwojowe, Medinice S.A., Fundusz Medi-Alfa, Aeropolis-Jasionka, Rzeszów

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zespół preekscytacji
  • Arytmie komorowe
  • Migotanie przedsionków