Jak często ból towarzyszy depresji?

Jak często ból towarzyszy depresji?
30.07.2012
L. Agüera-Ortiz, I. Failde, J.A. Mico, J. Cervilla, J.J. López-Ibor

Opracowali: lek. Rafał Jaeschke, dr med. Marcin Siwek
Konsultowała dr hab. med. Dominika Dudek, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Skróty: BD (bipolar disorder) – zaburzenia afektywne dwubiegunowe, CI (confidence interval) – przedział ufności, DSM-IV-TR – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV Edition, Text Revision, HDRS-17 (Hamilton Depression Rating Scale) – 17-cechowa skala depresji Hamiltona, MDD (major depressive disorder) – duża depresja, NCS-R – National Comorbidity Survey Replication, OR (odds ratio) – iloraz szans, SD (standard deviation) – odchylenie standardowe, VAS (Visual Analogue Scale) – skala analogowo-wzrokowa

Wprowadzenie

Zgodnie z definicją przyjętą przez International Association for the Study of Pain, ból należy rozumieć jako: "nieprzyjemne doświadczenie czuciowe i emocjonalne związane z faktycznym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek bądź też opisywane w kontekście takiego uszkodzenia". Autorzy przytoczonej definicji zasadnie wskazują na fakt, że ból – niezależnie od powodujących go bodźców – zawsze wiąże się z cierpieniem psychicznym (distress). Wydaje się, że zjawisko współwystępowania objawów fizykalnych (w tym bólu) i depresji jest szeroko rozpowszechnione. Objawy somatyczne występują u 30–54% chorych na depresję objętych terapią w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych. W praktyce lekarzy pierwszego kontaktu problem zależności między objawami somatycznymi a depresją jest często zaniedbywany. Świadczą o tym wyniki badania NCS-R, zgodnie z którymi depresji nie rozpoznaje się u ok. 50% zgłaszających się do lekarza z powodu objawów somatycznych towarzyszących zaburzeniom depresyjnym. W metaanalizie autorstwa Baira i wsp. wykazano, że 65% chorych na depresję doświadcza dolegliwości bólowych (choć wyniki poszczególnych badań epidemiologicznych dotyczących tego zagadnienia są niejednorodne).

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat